Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.02.2016 - 14:57  //  aktualizácia: 25.02.2016 - 14:57  //  zobrazené: 2427

VV - Stavebné úpravy v byte č. 4

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

Csaba Szatmár, bytom Ul. Narcisová č. 1943/24, 927 05 Šaľa
a Kvetoslava Szatmárová, bytom Ul. Narcisová č. 1943/24, 927 05 Šaľa
(ďalej len "stavebník") dňa 08.02.2016 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Stavebné úpravy v byte č. 4
na Ul. Narcisovej  č. 1943/24 v Šali, m. č. Veča

na pozemku register "C" parc. č. 3080/79, 3080/80, 3080/81 3080/82 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavba obsahuje:
-   vybúranie dverového otvoru 1350 mm x 2000 mm v nosnej stene medzi kuchyňou a obývačkou.

 Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: ....................................


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Csaba Szatmár, Narcisová č. 1943/24, 927 05 Šaľa
2. Kvetoslava Szatmárová, Narcisová č. 1943/24, 927 05 Šaľa
3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na pozemkoch register "C" parc. č.    3080/79, 3080/80, 3080/81 a 3080/82 kat. územie Šaľa     
4. Ing. Dušan Vajda, Sládkovičova č. 2052/50, 925 01 Šaľa
5. Otto Nagy – Lilla, č. 285, 930 33 Horný Bar

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná súp. č. 2/1,
    927 01  Šaľa
na vedomie
7. Csaba Szatmár, Narcisová č. 1943/24, 927 05 Šaľa
8. Kvetoslava Szatmárová, Narcisová č. 1943/24, 927 05 Šaľa

 

 

Mgr. Jozef Belický
   primátor mesta