Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 06.04.2020 - 08:25  //  aktualizácia: 21.04.2020 - 19:50  //  zobrazené: 1921

2/2020 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 26/03/2020

číslo: 02/2020  |  dátum konania: 26.03.2020  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,
Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, JUDr. Anna Torišková,

 

 

Hlasovanie č. 2

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,
Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Peter Szalay, Róbert Tölgyesi

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, JUDr. Anna Torišková,

 

 

Hlasovanie č. 3

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, JUDr. Anna Torišková,

Materiál číslo D 1/2/2020 - Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom krytej plavárne so spoločnosťou Duslo,a. s. Šaľa

Uznesenie č. 2/2020 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

  1. prerokovalo

návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom krytej plavárne so spoločnosťou Duslo, a.s. Šaľa,

  1. schvaľuje

uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom rekonštrukcie a následného prevádzkovania krytej plavárne bez súpisného čísla postavenej na parc. č. 6040/208 a čerpacej stanice postavenej na parc. č. 6040/209 ako aj pozemkov parc. č. 6040/208, zastavaná plocha
a nádvoria o výmere 3144 m2; parc. č. 6040/209, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 832 m2, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Močenok v C registri KN na liste vlastníctva č. 841 – vo vlastníctve spoločnosti Duslo, a.s. Šaľa, za nájomné 37 854,- EUR/ročne do 31. 12. 2030 od spoločnosti Duslo, a.s. so sídlom Administratívna budova s. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, za splnenia podmienok:

  1. mesto Šaľa počas doby nájmu bude uhrádzať skutočné náklady za služby súvisiace s užívaním predmetu nájmu,
  2. počas prvých 5 rokov bude náklady na vykurovanie znášať Duslo, a.s. Po uplynutí
    5 (piatich) rokov doby nájmu bude uzatvorená osobitná zmluva o dodávke tepla do predmetu nájmu, pričom cena tepla bude stanovená na základe platného cenníka prenajímateľa,
  3. mesto Šaľa na vlastné náklady zabezpečí sprevádzkovanie krytej plavárne a najneskôr do 31. 12. 2030 odkúpi krytú plaváreň za osobitne dohodnutú kúpnu cenu.

 

Hlasovanie č. 4

Za hlasovalo: 14

Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová, Bc. Dominika Jarošová,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.