Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 03.05.2021 - 14:24  //  aktualizácia: 03.05.2021 - 14:26  //  zobrazené: 197

2. zasadnutie MsZ, ktoré sa bude konať dňa 13. 5. 2021

P O Z V Á N K A

 

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021,

 

ktoré sa uskutoční 13. mája 2021 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali
s nasledovným programom: 

 

 

Časť I.

 

1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

 

 

Časť II. Interpelácie poslancov

 

 

Časť III. Predkladané materiály

 

 1. Informačné materiály a správy

 

 1. Správy z kontrol vykonaných ÚHK - materiál číslo A 1/2/2021

predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka

 

2.Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/2/2021

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    

 

 1. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 20. 04. 2021 - materiál číslo A 3/2/2021

predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO

 1. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia
  a platenia - materiál číslo B 1/2/2021

predkladá PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa - materiál číslo B 2/2/2021

predkladá Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ

 

 1. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2020 a doplnenie a aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 na obdobie rokov 2021 a 2022 - materiál číslo B 3/2/2021

predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ     

 

 

 1. Hospodárenie mesta

 

 1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2021 - materiál číslo C 1/2/2021

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

 

 1. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa - materiál číslo C 2/2/2021 

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

 

 

 1. Majetkové záležitosti

 

 1. Ing. Radovan Papp, Nešporova 1016/16, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/2/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Karina Melegová, s.č. 214, 925 71 Trnovec nad Váhom – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/2/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Eduard Rác a Ružena Rácová, Železničná 498/40, Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/2/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Gabriel Kováč, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa – prevod bytu č. 87 vo vchode 21 bytového domu s.č. 1948 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
  D 4/2/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. city cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. Hlavná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/2/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Eduard Rác a Ružena Rácová, Železničná 498/40, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
  D 6/2/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 7/2/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Miroslav Sýkora, Nešporova 1007/1, 927 01 Šaľa – žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hollého v Šali – Veči - materiál číslo D 8/2/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Juraja Szúdora, Železničná 516/4, 927 01 Šaľa; Zuzanu Lindákovú, Kukučínova 534/36, 927 01 Šaľa; Juraja Szúdora, Vinohradnícka 161/25, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 9/2/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 

 1. Personálne záležitosti

 

Nie sú predmetom rokovania.

 

 

 1. Právne záležitosti

 

 1. Zmluva o dielo č. 156/2021 na zabezpečenie údržby trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov, vývoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa - materiál číslo F 1/2/2021

predkladá Ing. Gabriela Braníková, referentka OSaKČ

 

 

 1. Vystúpenia verejnosti

 

 

 1. Rôzne

 

Nie sú predmetom rokovania.

 

 

Časť IV. Ukončenie

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Jozef Belický v. r.

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS, v. r.

Prílohy

Materiály

(zip - 32 MB)