Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 14.11.2003 - 12:44  //  aktualizácia: 28.05.2020 - 13:16  //  zobrazené: 2955

O udeľovaní ocenení mesta Šaľa

číslo: 01/2005  |  dátum schválenia: 13.11.2003  |  dátum účinnosti: 08.12.2003  |  stav: zrušené

ČASŤ PRVÁ
Úvodné ustanovenia
§ 1


Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanoviť podmienky udeľovania prípadne odobratia ocenení mesta Šaľa, ktoré sú vymedzené Štatútom mesta Šaľa a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.


§ 2
Druhy ocenení


Mesto Šaľa udeľuje tieto ocenenia:
1. Čestné občianstvo mesta Šaľa
2. Cena mesta Šaľa
3. Cena primátora mesta Šaľa
Ocenenia sa udeľujú fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj mesta Šaľa.


ČASŤ DRUHÁ
Čestné občianstvo mesta Šaľa
§ 3


1. Čestné občianstvo mesta Šaľa udeľuje mesto Šaľa fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a život jeho obyvateľov, o porozumenie, mier a priateľstvo medzi národmi a o rozvoj vzťahov medzi partnerskými mestami, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a činmi.
2. Čestné občianstvo mesta Šaľa možno udeliť aj občanom iných miest a obcí Slovenskej republiky ako aj cudzím štátnym príslušníkom. Čestné občianstvo mesta Šaľa nezakladá inštitút štátneho občianstva.
3. Čestné občianstvo možno v odôvodnených prípadoch udeliť in memoriam, čo sa vyznačí v príslušnej listine.


§ 4
Predkladanie návrhu


1. Návrhy na udelenie čestného občianstva mesta Šaľa môžu podať :
1. primátor mesta
2. poslanci mestského zastupiteľstva
3. občania mesta Šaľa priamo alebo prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva pokiaľ majú trvalé bydlisko alebo sídlo v meste Šaľa.

2. Návrhy sa predkladajú na sekretariát primátora mesta Šaľa, najneskôr do 31. augusta príslušného roku. Návrhy podané po tomto termíne nemôžu byť akceptované a môžu byť zaradené až do nasledujúceho roku.

3. Návrh musí obsahovať:
a/ meno, priezvisko a adresu iniciátora ocenenia,
b/ osobné údaje navrhovaného na ocenenie (meno, priezvisko, akademické tituly
adresu trvalého bydliska , štátna príslušnosť, pracovnú alebo verejnú funkciu,
životopisné údaje a fotografiu oceneného ,
c/ zdôvodnenie návrhu na udelenie čestného občianstva, najmä podrobné zhodnotenie
doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, prípadne iné ocenenia či
vyznamenania udelené doma a v zahraničí.

4. Ak návrh nie je kompletný, vyzve sekretariát primátora predkladateľa a určí lehotu na doplnenie. Ak návrh nebude ani v tejto lehote doplnený, nie je možné ho akceptovať.


§ 5
Posudzovanie návrhu


1. Návrhy na udelenie Čestného občianstva mesta Šaľa posudzuje Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa, zvolená mestským zastupiteľstvom. Zoznam vybraných kandidátov schvaľuje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov, najneskôr do mesiaca pred ich slávnostným odovzdaním.

2. Komisiou vybraný zoznam kandidátov predkladá mestskému zastupiteľstvu predseda komisie pre udeľovanie ocenení alebo ním poverený člen komisie po predchádzajúcom prerokovaní v mestskej rade.

3. Návrh musí byť zverejnený v lehote 15 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva v úradnej tabuli MsÚ v Šali , v miestnej tlači a na internetovej stránke mesta, aby sa k nemu mohli vyjadriť občania mesta Šaľa.


§ 6
Doklad o udelení čestného občianstva


1. O každom udelení čestného občianstva mesta Šaľa sa vydáva písomný doklad – listina, ktorú podpisuje primátor mesta. Listina sa označí pečaťou mesta Šaľa.
2. Ak sa čestné občianstvo mesta Šaľa udeľuje cudziemu štátnemu príslušníkovi, listina sa vyhotovuje dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

3. Súčasťou udelenia ocenenia čestný občan je aj plaketa, na averze ktorej je nápis „Čestný občan mesta Šaľa“ a na reverze alegória kaštieľa. Ocenený ďalej obdrží primeraný vecný dar.


§ 7
Odovzdanie listiny


1. Odovzdávanie listiny o udelení Čestného občianstva mesta Šaľa sa vykonáva slávnostným spôsobom na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Viaže sa k mesiacu december príslušného kalendárneho roka – ku Dňu samosprávy mesta Šaľa.

2. Prevzatie listiny o udelení Čestného občianstva mesta šaľa sa dokumentuje zápisom do „Pamätnej knihy mesta Šaľa“ a podpisom ocenenej osoby pri tomto zápise.


3. Ak sa čestné občianstvo udeľuje in memoriam, dostane vyznamenanie a listinu o jeho udelení pozostalý manžel, prípadne najbližší príbuzný. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva (§ 117 Občianskeho zákonníka) a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.

4. Čestné občianstvo mesta Šaľa nemusí byť každoročne udelené.


§ 8
Práva čestného občana


1. Čestný občan má právo podieľať sa na samospráve mesta Šaľa v súlade s ustanovením § 3 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. V prípade úmrtia držiteľa čestného občianstva mesta Šaľa zostáva listina o jeho udelení vo vlastníctve pozostalých v poradí uvedenom v čl. 7, ods. 3. Ak niet takých osôb, je ten, kto obstaráva pohreb, povinný plaketu a listinu vrátiť na Mestský úrad v Šali.


§ 9
Odňatie čestného občianstva


1. Mestské zastupiteľstvo v Šali môže udelené čestné občianstvo mesta Šaľa odňať, ak sa jeho držiteľ dopustil závažného trestného činu, prípadne iného skutku, ktorý je v rozpore so záujmami mesta Šaľa a jeho občanov, alebo odporuje všeobecne platným normám spolužitia štátov, národov a rás.

2. Čestné občianstvo možno odňať aj vtedy, ak sa dodatočne zistí, že bolo udelené nezaslúžene.


3. Na základe uznesenia o odňatí čestného občianstva mesta Šaľa je držiteľ povinný vrátiť listinu o jej udelení a plaketu.


ČASŤ TRETIA
Cena mesta Šaľa
§ 10


1. Mesto Šaľa môže udeliť Cenu mesta Šaľa:
a/ za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky najmä vo vedeckej, pedagogickej,
výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejno-prospešnej
činnosti
b/ za významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli výrazným spôsobom
k ďalšiemu rozvoju mesta
c/ za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Šaľa doma i v zahraničí
d/ za činy osôb pri záchrane ľudských životov a zdravia, alebo majetku občanov a majetku mesta.

2. Cenu mesta Šaľa možno udeliť jednotlivcom, kolektívom a inštitúciám a to aj pri významných jubileách a výročiach.

3. Cenu mesta Šaľa možno v odôvodnených prípadoch udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom, kolektívom, inštitúciám, prípadne mestám a to aj pri významných príležitostiach.


§ 11
Predkladanie návrhu


Pri predkladaní návrhov na udelenie Ceny mesta Šaľa sa postupuje podľa článku 4 tohoto VZN.


§ 12
Posudzovanie návrhu


Pri posudzovaní návrhu sa postupuje podľa článku 5 tohto VZN.


§ 13
Doklad o udelení Ceny mesta Šaľa


1. O každom udelení Ceny mesta Šaľa sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta Šaľa. Listina sa označí pečaťou mesta.

2. Ak sa držiteľom tohoto ocenenia stane cudzí štátny príslušník, kolektív, inštitúcia alebo mesto, listina môže byť vyhotovená dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.


3. Cenu mesta Šaľa tvorí plaketa, kazeta, medaila a pod. s vygravírovaním erbu mesta Šaľa, mena oceneného , nápisom „Cena mesta Šaľa“ a mena primátora mesta ( viď. príloha vzoru)

4. Súčasťou ceny mesta Šaľa je primeraný finančný dar v sume 5 000,- Sk.


§ 14
Odovzdávanie listiny


1. Odovzdávanie listiny Ceny mesta Šaľa sa vykonáva slávnostným spôsobom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Viaže sa k mesiacu december príslušného kalendárneho roka ku Dňu samosprávy mesta Šaľa.

2. Prevzatie Ceny mesta Šaľa sa dokumentuje zápisom do „Pamätnej knihy mesta Šaľa“ a podpisom poctených osôb, členov, kolektívov, prípadne zástupcov partnerských miest.


3. S udelením ceny nevznikajú držiteľom osobitné práva a povinnosti.

4. Cena mesta Šaľa sa nemusí každoročne udeliť.


§ 15


1. Výnimočne sa môže Cena mesta Šaľa udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam.

2. V prípade smrti držiteľa Ceny mesta Šaľa zostáva cena vo vlastníctve pozostalých ako je uvedené v článku 8 ods. 2 tohto VZN.

3. Pre odňatie Ceny mesta Šaľa platia ustanovenia čl. 9 tohto VZN.


ČASŤ ŠTVRTÁ
Cena primátora mesta
§ 16


1. Cenu primátora mesta Šaľa udeľuje primátor mesta občanom a inštitúciám pôsobiacim na území mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja mesta.

2. Cenu primátora mesta Šaľa tvorí drevená plaketa s textom.

3. Cenu primátora udeľuje primátor podľa vlastného rozhodnutia.

4. Možno ju udeliť ročne najviac trom kandidátom.

5. Súčasťou ocenenia je pozdravný list opatrený podpisom primátora a pečiatkou mesta Šaľa


§ 17
Odovzdávanie ceny primátora mesta Šaľa


1. Odovzdávanie Ceny primátora mesta Šaľa sa vykonáva slávnostným spôsobom pri rôznych príležitostiach, ako sú významné životné jubileá, významné zahraničné návštevy, výročia podnikov a inštitúcií ako aj za ich prínos pre hospodársky, kultúrny, sociálny, športový a iný rozvoj mesta.

2. S udelením ocenenia nevznikajú ich držiteľom osobitné práva a povinnosti.

3. Cena primátora mesta sa nemusí každoročne udeliť.

4. Záležitosti týkajúce sa udeľovania ceny primátora spravuje kancelária primátora mesta.


ČASŤ PIATA
Záverečné ustanovenia
§ 18


1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
- poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali
- Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa.

2. Kto zneužije ocenenie mesta Šaľa alebo neoprávnene vyhotoví jeho napodobeninu, dopúšťa sa priestupku (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

3. Evidenciu všetkých druhov ocenení mesta Šaľa prostredníctvom Pamätnej knihy mesta Šaľa vedie príslušný útvar mestského úradu.

4. Návrh novelizácie VZN bol na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia zverejnený
spôsobom v meste obvyklým a na internetovej stránke mesta 15 dní pred rokovaním
mestského zastupiteľstva,, t. j. 10. februára 2005.

5. VZN č. 1/2005 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 1/2005 časť XII., 24. februára 2005.
6. Toto VZN bolo vyvesené v úradnej tabuli 28. februára 2005, účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho zverejnenia v úradnej tabuli mesta, t. j.15. marca 2005.

Prílohy