Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 28.04.2005 - 11:01  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:10  //  zobrazené: 2954

O spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu

číslo: 02/2005  |  dátum schválenia: 28.04.2005  |  dátum účinnosti: 01.06.2005  |  stav: zrušené

§ 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia


Toto všeobecne záväzné nariadenia upravuje rozhodovaciu pôsobnosť orgánov mesta a Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa (ďalej len poskytovateľ) a to:
a) o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,
b) o povinnostiach občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla neprávnom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu
c) o povinnostiach osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci platiť úhradu za opatrovateľskú službu a o výške úhrady, ak sa nedohodne o úhrade s týmito osobami
d) o odňatí opatrovateľskej služby, o zastavení poskytovania opatrovateľskej služby, o znížení alebo zvýšení úhrady za poskytnutú opatrovateľskú a o neplatení úhrady za opatrovateľskú službu.


§ 2
Opatrovateľská služba


1. Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnych služieb ako špecializovaných činností na riešenie sociálnej núdze.
2. Opatrovateľskú službu možno poskytovať:
a) občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní
1. nevyhnutných životných úkonov,
2. nevyhnutných prác v domácnosti alebo
3. kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom, tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby a predčítaním,
b) dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť o dieťa nemôžu z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečovať rodičia alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušnému orgánu,
c) ak sa jednej matke súčasne narodili tri a viac detí alebo sa jej v priebehu dvoch rokov opakovanie narodili dvojčatá a to do dovŕšenia troch rokov veku detí.
3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému
a) sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistencie alebo
b) sa poskytuje celodenné, osobné riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2 zákona o sociálnej pomoci alebo
c) je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou
4. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti opatrovaného v pracovné dni týždňa v obvyklom pracovnom čase pokiaľ sa poskytovateľ s opatrovaným nedohodli inak.
5. Rozsah poskytovaných úkonov dohodne s opatrovaným odborný zamestnanec poskytovateľa, pričom vezme do úvahy zdravotný stav, mieru straty sebaobslužných funkcií opatrovaného, jeho sociálnu odkázanosť a odporúčania zdravotníckeho zariadenia.


§ 3
Spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu


1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím podľa skutočne dohodnutých úkonov.
2. Pri výpočte denne poskytovaných úkonov sa výška mesačnej úhrady vypočíta ako 22-násobok dennej úhrady.
3. Popis a priemerný rozsah poskytovaných úkonov opatrovateľskej služby tvorí prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
4. Občan je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má opatrovateľská služba poskytovať najneskoršie do 15. dňa v kalendárnom mesiaci.
5. Povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu nemá občan, ktorému sa táto služba poskytuje podľa ustanovenie čl. 2, ods. 2, písm. c) tohto VZN.


§ 4
Vyúčtovanie úhrady


1. Vyúčtovanie úhrady za skutočne poskytnuté úkony v mesiaci vykoná poskytovateľ najneskoršie do 15. dňa nasledujúceho mesiaca a rozdiel vyúčtuje pri úhrade na nový mesiac.
2. Ak prijímateľ nevykoná úhradu za poskytované služby do 15. dňa v mesiaci, v ktorom sa mu sociálne služby poskytujú, je v omeškaní platby a je povinný poskytovateľovi zaplatiť poplatok z omeškania v zmysle § 517 občianskeho zákonníka.


§ 5
Výška úhrady za opatrovateľskú službu


Popis opatrovateľského úkonu Úhrada v Sk rozsah/
periodicita
1. Nevyhnutné životné úkony
a) bežné úkony osobnej hygieny vrátanie holenia, pomoc pri vyzliekaní a obliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC 9,– Sk 1 úkon denne
b) celkové kúpanie a umytie vlasov 15,– Sk 1 úkon denne
c) donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití 10,– Sk 1 úkon denne
d) dohľad 15,– Sk za 1 hodinu
2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a) donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie 10,– Sk za nevyhnutné úkony denne
b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti, tiež vybavenie lekárskeho predpisu, obstaranie a donáška liekov a zdravotníckych potrieb 15,– Sk 1 úkon denne
(nákup alebo obstaranie liekov)
c) práce spojené s bežným udržiavaním domácnosti 50,– Sk 1 úkon denne
d) dôkladné upratovanie a udržiavanie domácnosti 120,– Sk 1 úkon denne
e) príprava a varenie raňajok, obeda prípadne olovrantu alebo večere 25,– Sk 1 úkon denne (2 jedlá)
f) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne (v domácnosti klienta) 10,– Sk za 1 kg prádla
g) pranie bielizne v práčovni opatrovateľskej služby 40,– Sk za 1 náplň práčky- do 5 kg
h) žehlenie bielizne v práčovni opatrovateľskej služby 20,– Sk do 5 kg
3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím
a) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia 20,– Sk 1 úkon denne
b) sprievod na vyšetrenie k lekárovi 60,– Sk 1 úkon denne
c) sprievod pri vybavovaní nevyhnutných úradných záležitostí 30,– Sk 1 úkon denne
d) sociálna komunikácia bez úhrady denne


§ 6
Záverečné ustanovenia


1. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2005 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu bol na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia zverejnený spôsobom v meste obvyklým a na internetovej stránke mesta 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva, t. j. dňa 13. apríla 2005.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2005 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 2/2005 – VII., 28. apríla 2005.


3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2005 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu bolo vyvesené v úradnej tabuli dňa 11. mája 2005 a účinnosť nadobúda dňom 1. júna 2005.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti Všeobecne záväzného nariadenie mesta Šaľa č. 2/2005 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu stráca účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2003 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu.


Šaľa 10. mája 2005


Ing. Tibor Baran, v. r.
primátor mesta  


Príloha č. 1
Popis a priemerný rozsah úkonov opatrovateľskej služby


1. Nevyhnutné životné úkony: Časový rozsah

a) bežné úkony osobnej hygieny 60 min.
- ranná toaleta vykonávaná denne vrátane holenia
- pomoc pri obliekaní a vyzliekaní
- pomoc pri úprave účesu
- pomoc pri presune na vozík, na lôžko a z lôžka
- pomoc pri použití WC

b) celkové kúpanie a umytie vlasov 60 min.
- umytie a osušenie tela
- umytie, opláchnutie a vysušenie vlasov

c) donáška obeda 60 min.
- prinesenie hlavného denného jedla v obedári 20 min.
- podávanie jedla a pomoc pri ňom 30 min.
- prihriatie a úprava jedla na tanieri
- pomoc pri jedení, kŕmenie
- umytie riadu 10 min

d) starostlivosť a výchova nahradzujúca prirodzené rodinné prostredie 1 hod

e) dohľad 1 hod.

2. Nevyhnutné práce v domácnosti

donáška uhlia, dreva, vody, kúrenie, vynesenie popola 60 min.

nákup a nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácností 60 min.
- bežný nákup potravín v rozsahu a množstve primeranom
potrebám opatrovaného
- vyzdvihnutie alebo nákup liekov
- vynesenie odpadkov
- nákup drobných domácich potrieb priemyselného charakteru,
odevov, textílií a drogistických výrobkov

práce spojené s bežnou prevádzkou domácnosti 150 min.
- pozametanie podlahy alebo utretie mokrou handrou
- poutieranie prachu na nábytku
- vysávanie kobercov
- pomoc pri uložení osobných vecí a domácich potrieb do skríň
- hygienické udržiavanie WC a kúpeľne
- úprava lôžka
- prevlečenie posteľného prádla

dôkladné upratovanie a udržiavanie domácnosti
(práce spojené s udržiavaním domácnosti vykonávané raz štvrťročne) 6 hod.
- umývanie okien
- pranie záclon a závesov
- tepovanie kobercov a čalúneného nábytku
- premiestňovanie pohyblivých častí nábytku
- dôkladné utieranie prachu
- upratovanie v skriniach a komore

príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere 150 min.
- služba poskytovaná len v osobitných prípadoch (nariadenie
diétneho stravovania) obyvateľom s prevažnou bezvládnosťou,
ktorí sú osamelí alebo ich rodinní príslušníci nemôžu tento
úkon z objektívnych dôvodov zabezpečovať

pranie osobnej a ostatnej bielizne v domácnosti – do 5 kg prádla 150 min.
- pranie v mechanickej práčke, odstredenie, vysušenie a zloženie
bielizne – úkony vykonávané v domácnosti klienta na jeho náklady

pranie osobnej a ostatnej bielizne v práčovni opatrovateľskej služby 40 min.
- jedno pranie predstavuje praciu dávku maximálne 4 kg suchej bielizne
- pranie v automatickej práčke programom bežného prania
bez predpierky o max. teplote 60 °C
- pranie a žehlenie veľkej a silne znečistenej bielizne v automatickej
práčke programom bežného prania s predpierkou o teplote do 90 °C
- vysušenie a zloženie bielizne (do 5 kg)

žehlenie a mangľovanie osobnej a ostatnej bielizne (do 5 kg) 75 min.


3. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím

a) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia
a na iné verejné podujatia do 2 hod.

b) sprievod na vyšetrenie k lekárovi do 6 hod.

c) sprievod pri vybavovaní nevyhnutných úradných záležitostí, do 3 hod.

d) sociálna komunikácia 30 min.

Prílohy