Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 21.05.2009 - 09:03  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:12  //  zobrazené: 2763

O cenách za sociálne služby na území mesta

číslo: 05/2009  |  dátum schválenia: 21.05.2009  |  dátum účinnosti: 12.06.2009  |  stav: zrušené

§ 1
Predmet úpravy


1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje ceny za poskytované úkony opatrovateľskej služby a za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb na území mesta Šaľa. Pri poskytovaní  služieb a starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb sa osobitne určuje cena za:
a) odborné činnosti, najmä za základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a sociálnu rehabilitáciu,
b) obslužné činnosti, najmä ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie bielizne a šatstva,
c) ďalšie činnosti, ktorými sú najmä záujmová činnosť, vzdelávanie a zabezpečenie úschovy cenných vecí.
2. Mesto na svojom území poskytuje sociálne služby prostredníctvom Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa (ďalej len OSS), ktorú na tento účel zriadila ako svoju príspevkovú organizáciu. Mesto prostredníctvom OSS poskytuje nasledovné druhy sociálnych služieb:
a) denné centrum (predtým klub dôchodcov)
b) denný stacionár (predtým domov sociálnych služieb pre deti a dospelých)
c) detské jasle
d) dom s opatrovateľskou službou
e) jedálne
f) odľahčovacia služba
g) opatrovateľská služba
h) práčovňa opatrovateľskej služby
i) útulok
j) zariadenie núdzového bývania (predtým domov pre osamelých rodičov)
k) zariadenie pre seniorov (predtým domov dôchodcov)

§ 2
Úhrada za poskytnuté služby


1. Prijímateľ, s ktorým uzavrie poskytovateľ zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb je povinný platiť úhradu za poskytnuté služby v dohodnutom rozsahu a cene. Za sociálne služby poskytované nezaopatrenému dieťaťu platí úhradu rodič alebo zákonný zástupca.
2. Úhrada za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb zahŕňa stravovanie, ubytovanie obslužné a odborné činnosti. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytované sociálne služby alebo za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb v dohodnutej výške.
3. Ak prijímateľ nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti. Úhradu alebo jej časť môže za prijímateľa platiť aj iná osoba.
4. Nezaplatená úhrada alebo jej časť je pohľadávkou organizácie. Peňažné pohľadávky nezanikajú smrťou prijímateľa. Ak prijímateľ, ktorý bol povinný platiť úhradu zomrie, nezaplatená úhrada za poskytnuté sociálne služby alebo jej časť sa uplatňuje v konaní o dedičstve.

§ 3
Štandardné výdavky a štandardné príjmy


Štandardné výdavky a štandardné príjmy jednotlivých druhov sociálnych služieb poskytovaných na území mesta Šaľa vypočítané na základe skutočných priemerných výdajov  a príjmov predstavujú:
a) oprávnené výdavky a skutočné príjmy potrebné na určenie ceny za službu, ktorú si u OSS iná obec alebo VÚC objednala a za ktorú je povinná uhradiť ekonomicky oprávnené náklady,
b) údaje pre výpočet výšky finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa sociálnych služieb, u ktorého si mesto Šaľa môže objednať poskytovanie sociálnych služieb.

celé znenie vzn aj s cenami za služby sú v prílohe

Prílohy