Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 23.10.2013 - 07:27  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:14  //  zobrazené: 3374

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

číslo: 14/2013  |  dátum schválenia: 23.10.2013  |  dátum účinnosti: 01.01.2014  |  stav: zrušené

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 8/2013 – VIII. dňa 7. novembra 2013

Vyvesené na úradnej tabuli: 14. novembra 2013

Účinnosť od: 1. januára 2014

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade  s ust. § 17 ods. 2,3 a 4, § 29, § 36 a § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto


Všeobecne záväznom nariadení

č. 14/2013,

o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území mesta Šaľa


PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

§ 1
Úvodné ustanovenie

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN) upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.

 

§ 2
Druhy miestnych daní a poplatok

 

Na území mesta Šaľa sa ustanovujú tieto miestne dane a miestny poplatok:

a)      daň z nehnuteľností,

b)      daň za užívanie verejného priestranstva,

c)      daň za psa,

d)     poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ


§ 3
Sadzba dane z pozemkov

 

Správca dane určuje pre pozemky na území mesta Šaľa ročnú sadzbu dane z pozemkov:

a)      orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,27 %,

b)      záhrady 0,80 %,

c)      zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,80 %,

d)     lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,27 %,

e)      stavebné pozemky 0,55 %.

 

§ 4
Sadzba dane zo stavieb

 

(1)   Správca dane určuje pre stavby na území mesta Šaľa ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy:

a)      0,244 EUR stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b)      0,244 EUR stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c)      0,458 EUR stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d)     0,764 EUR samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží           
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,

e)      1,743 EUR priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f)       2,44 EUR stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie             
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

g)      0,877  EUR ostatné stavby.

(2)   Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb  príplatok za podlažie vo výške 0,06 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 


§ 5

Sadzba dane z bytov

Ročná sadzba dane z bytov na území mesta Šaľa je za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:

a)      0,244 EUR za byty,

b)      0,764 EUR za nebytové priestory slúžiace ako garáž,

c)      1,145 EUR za nebytové priestory,  ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.

 


§ 6

Oslobodenie od dane a zníženie dane
 

(1)    Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:

a)      pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,

b)      časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,

c)       močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa,

d)     pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,

e)      pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

f)       lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky).

(2)    Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov nasledovne:

a)      25 % z daňovej povinnosti na pozemky, na ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,

b)      50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

(3)   Správca dane poskytne oslobodenie od dane zo stavieb a od dane z bytov na stavby            a byty slúžiace školám, školským zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu          a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.

(4)   Správca dane poskytne zníženie dane zo stavieb a dane z bytov nasledovne:

a)      50 % z daňovej povinnosti na stavby, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,

b)      50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov
v hmotnej núdzi, občanov starších ako 70 rokov, alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len ŤZP) alebo držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej len ŤZP-S), ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

c)      50 % daňovej povinnosti z garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž, vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím        s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

 


TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

§ 7

Predmet dane

 

(1)   Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie lešenia, rozkopávky verejnej zelene a chodníkov, umiestnenie exteriérového sedenia na pohostinské, cukrárenské a reštauračné účely, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, ambulantný predaj.

(2)   Miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom  nie sú na účely tohto nariadenia pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného zákona.

(3) Verejnosti prístupné pozemky sa delia na účely určenia sadzby dane za užívanie verejného  

     priestranstva do týchto kategórií:

I. kategória: ul.  Hlavná, ul.  P. Pázmaňa,  Nám. Sv. Trojice, lokalita  mestského trhoviska

a   pred   obchodnou   jednotkou    „Supermarket   LUX“    –    sídl.   Váh,  ul.

Budovateľská,   ul.  Vlčanská,   ul.  Štúrova,   ul.  Nemocničná,   ul. SNP,   ul.

Kráľovská, ul. Dolná,

II. kategória: Veča –  ul. Nitrianska,  ul. Fr. Kráľa,  ul. Hollého, ul. Cintorínska, ul. Lúčna,

  ul. Gen. L. Svobodu,

III. kategória: ostatné.

 


§ 8
Sadzba dane

 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň osobitného užívania:

a)      za užívanie verejného priestranstva okrem užívania verejného priestranstva uvedeného podľa písm. b), c) a d) ustanovenia § 8 tohto VZN sa stanovuje:

v I. kategórii                     0,30 EUR

v II. kategórii                   0,25 EUR

v III. kategórii                  0,20 EUR

b)      za užívanie verejného priestranstva pri ambulantnom predaji je sadzba dane 4,00 EUR,

c)      za parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska - za vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre jedno motorové vozidlo je sadzba dane 0,0636 EUR, pre nákladné motorové vozidlo a autobus je  sadzba dane 0,0605 EUR,

d)     za rozkopávky verejnej zelene a chodníkov je sadzba dane 0,30 EUR.

 


§ 9
Oznamovacia povinnosť

 

(1)   Daňovník je povinný  oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

(2)   Oznámenie podľa ods. (1) musí obsahovať tieto náležitosti:

a)      meno a priezvisko daňovníka, resp.  obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby,

b)      adresa trvalého pobytu, resp. sídlo daňovníka,

c)      rodné číslo, resp. IČO daňovníka,

d)     miesto užívania verejného priestranstva,

e)      rozsah užívania verejného priestranstva v m2,

f)       obdobie užívania verejného priestranstva,

g)      účel užívania verejného priestranstva.

 

 

§ 10

Oslobodenie od dane a zníženie dane
 

(1)   Daň sa neplatí za kultúrnu alebo športovú akciu, usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného a propagačnú alebo prezentačnú akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely.

(2)   Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené  osobitné užívanie verejného priestranstva spôsobené investičnou činnosťou mesta Šaľa a organizáciami zriadenými alebo založenými mestom Šaľa.

(3)   V prípade vyhradenia priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre jedno motorové vozidlo používané fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu s osobným motorovým vozidlom a vlastní parkovací preukaz, mesto poskytne na základe žiadosti zníženie dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 50 %  zo sadzby dane určenej v písm. c) ustanovenia § 8 tohto VZN.

(4)   Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené  osobitné užívanie verejného priestranstva spôsobené opravami a rekonštrukciami pamiatkových objektov zapísaných  v zozname VZN o evidencii pamätihodností.

(5)   Oslobodením od dane nie je dotknutá oznamovacia povinnosť podľa ustanovenia § 9 tohto VZN.


ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA


§ 11

Sadzba dane a oslobodenie od dane
 

(1)   Ročná daň za psa sa stanovuje nasledovne:

a)      v domoch činžového typu                                                                           30,- EUR

b)      v rodinných domoch                                                                                     6,- EUR

c)      strážny pes v objekte podnikateľského subjektu                                          6,- EUR

d)     v osadách (Kilič, Hetméň)                                                                            3,- EUR

(2)   Mesto Šaľa poskytne oslobodenie od dane za psa, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

(3)   Mesto Šaľa poskytne zníženie dane za psa, ktorého vlastní občan nad 62 rokov vrátane,    v domoch činžového typu o 10 EUR.

 

 

PIATA ČASŤ

POPLATOK


§ 12

Sadzby poplatku

 

(1)   Sadzba poplatku pre poplatníkov je určená vo výške 0,0781 EUR za jedného poplatníka
v meste za jeden kalendárny deň.

 

(2)   Sadzba poplatku za množstvový zber v meste pre fyzické osoby – podnikateľov                a právnické osoby je stanovená vo výške  0,0099 EUR/liter komunálnych odpadov.

(3)   Poplatok za množstvový zber vyrubí mesto rozhodnutím. Poplatok za množstvový zber môže poplatník uhradiť bezhotovostným spôsobom prevodom na účet uvedený                 v rozhodnutí, platbou prostredníctvom POS terminálu v pokladni mestského úradu alebo  v hotovosti v pokladni mestského úradu.

 

 

§ 13

Podklady k zníženiu alebo odpusteniu poplatku

 

(1)   Podklady, ktoré má poplatník preukázať pri znížení alebo odpustení poplatku:

a)      fotokópia víza,

b)      fotokópiou aktuálnej pracovnej zmluvy (v prípade cudzojazyčného podkladu mesto môže požadovať úradný preklad podkladu),

c)      potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom  roku s uvedením obdobia, v ktorom sa poplatník nezdržiava v mieste trvalého pobytu (v prípade cudzojazyčného podkladu mesto môže požadovať úradný preklad podkladu),

d)     potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,

e)      potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,

f)       potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,

g)      potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo v ubytovni,

h)      nájomná alebo podnájomná zmluva o ubytovaní v inej obci,

i)        potvrdenie o prechodnom pobyte  a zaplatení poplatku v inej obci (okrem rekreačných oblastí) a

j)        iné doklady preukazujúce skutočnosti rozhodujúce pre zníženie alebo odpustenie poplatku.

(2)   K podkladom podľa ods. (1) je potrebné doložiť podklad, ktorým poplatník preukáže počet dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa na území mesta Šaľa nezdržiava.

 

 

§ 14

Podmienky a podklady na vrátenie  poplatku alebo jeho pomernej časti

 

(1)   Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je preukázanie podkladov poplatníkom.

(2)   Podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti:

a)      doklad o zmene trvalého pobytu mimo územia mesta,

b)      kópia úmrtného listu,

c)      potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na území mesta a

d)     iné doklady preukazujúce skutočnosti rozhodujúce pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

 

 

 

 

 

 

 

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

§ 15

Zrušovacie ustanovenie

 

(1)   Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2012 zo dňa 15. novembra 2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.

(2)   Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2013 zo dňa 18. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.

 


§ 16
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.