Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 03.07.2020 - 09:25  //  aktualizácia: 17.08.2020 - 09:34  //  zobrazené: 2529

4/2020 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 25/06/2020

číslo: 04/2020  |  dátum konania: 25.06.2020  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 •  

Ing. Ivan Kováč,

Počet neprítomných: 3

Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

Hlasovanie č. 2

Zmena programu rokovania

doplniť do programu:

 • do časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 8/4/2020 – Informácia o prijatí sťažnosti proti postupom riaditeľky rozpočtovej organizácie Domova dôchodcov Šaľa pri uvoľňovaní opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19
 • časť G. Vystúpenia verejnosti

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 •  

Ing. Ivan Kováč,

Počet neprítomných: 3

Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

Hlasovanie č. 3

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

 

Zdržalo sa: 1

Bc. Dominika Jarošová,

Nehlasovalo: 2

RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč,

Počet neprítomných: 3

Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

Hlasovanie č. 4

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, , PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Gabriela Lacková

Nehlasovalo: 1

Ing. Ivan Kováč,

Počet neprítomných: 2

Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý,

 

 

Materiál číslo A 1/4/2020 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 4/2020 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu z kontroly výdavkov súvisiacich s platenou inzerciou zo strany mesta Šaľa,

 1. berie na vedomie 

správu z kontroly výdavkov súvisiacich s platenou inzerciou zo strany mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 2

Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/4/2020 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2020

Uznesenie č. 4/2020 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2020,

 1. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2020.

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof,

Počet neprítomných: 2

Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 3/4/2020 -

Uznesenie č. 4/2020 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 2

Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 4/4/2020 - Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2019

Uznesenie č. 4/2020 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2019,

 

 1. berie na vedomie

správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2019.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 2

Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 5/4/2020 - Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2019

Uznesenie č. 4/2020 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za
rok 2019,

B.berie na vedomie

správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za
rok 2019.   

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 8/4/2020 -

Uznesenie č. 4/2020 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

informáciu o prijatí sťažnosti proti postupom riaditeľky rozpočtovej organizácie
Domova dôchodcov Šaľa pri uvoľňovaní opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19,

 1. menuje  

komisiu na prešetrenie sťažnosti proti postupu riaditeľky rozpočtovej organizácie
Domova dôchodcov Šaľa pri uvoľňovaní opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19  v zložení: 

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.

MUDr. Jozef Grell

Ing. Alžbeta Sedliačiková

Ing. Martina Bartošovičová

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof,

Počet neprítomných: 2

Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 1/4/2020 - Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022

Uznesenie č. 4/2020 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022,

 1. berie na vedomie

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Počet neprítomných: 2

Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.

 

Materiál číslo C 1/4/2020 - Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2019; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2019

Uznesenie č. 4/2020 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2019,

 1. schvaľuje

záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2019 nasledovne:

 

 1. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2019 bez finančných operácií:

plnenie bežných príjmov vo výške                               18 846 856 EUR

čerpanie bežných výdavkov vo výške                          17 806 019 EUR

prebytok bežného rozpočtu                                             1 040 837 EUR

 

plnenie kapitálových príjmov vo výške                          1 619 115 EUR

čerpanie kapitálových výdavkov vo výške                     8 262 798 EUR

schodok kapitálového rozpočtu                                     -6 571 683 EUR

 

bežné a kapitálové príjmy vo výške                             20 537 971 EUR

bežné a kapitálové výdavky vo výške                          26 068 816 EUR

schodok rozpočtu                                                        -5 530 845 EUR

 

 1. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2019 s finančnými operáciami:

bežné a kapitálové príjmy vo výške                             20 537 971 EUR

bežné a kapitálové výdavky vo výške                          26 068 816 EUR

schodok rozpočtu                                                           -5 530 845 EUR

 

plnenie príjmových finančných operácií vo výške       11 914 398 EUR

čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške    5 587 014 EUR

prebytok finančných operácií                                         6 327 383 EUR

 

plnenie celkových príjmov vo výške                            32 452 369 EUR 

čerpanie celkových výdavkov vo výške                       31 655 831 EUR

prebytok rozpočtového hospodárenia celkom              796 538 EUR

 

 1. Vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z rozpočtového hospodárenia vo výške 407 633,41 EUR nasledovne:

* 1 770,68 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu v Nitre na dopravné žiakov za rok 2019,

* 93 067,70 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na stravné žiakov za rok 2019,

* 2 533,97 EUR – nevyčerpaná časť finančných prostriedkov spojená so starostlivosťou o nesvojprávnu osobu zverenú do opatrovníctva mesta,

* 44 684,54  EUR – účelovo viazané prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby, ktorý je mesto povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,

* 53 729,55 EUR – finančné prostriedky na účtoch školských jedální na zakúpenie potravín,

* 7 846,59 EUR – finančné prostriedky na účte jedálne domova dôchodcov na zakúpenie potravín,

* 100 089,89 EUR – účelovo určené prostriedky na zábezpeky, ktoré uhradili nájomníci v mestských bytoch a pri ukončení nájomného vzťahu im budú vrátené,

* 9 000 EUR – nevyčerpané prostriedky poskytnuté MV SR na kamerový systém,

* 10 000 EUR – nevyčerpané prostriedky poskytnuté z grantu SPP na ihrisko ZŠ s MŠ Bernolákova,

* 79 996,49 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z MŠ SR na asistentov učiteľov v ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD, ZŠ Ľ. Štúra so ŠJ a ŠKD a ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD

* 4 914 EUR – grant z Fondu na podporu umenia pre MsKS,

 

 1. Schodok rozpočtu vo výške 5 530 845,28 EUR vykryť z kladného zostatku finančných operácií. Zostatok finančných prostriedkov (po vylúčení účelovo určených prostriedkov uvedených v bode 3) sa vo výške 388 904,74 EUR pridelí do rezervného fondu.

 

 1. Použitie rezervného fondu vo výške 388 900 EUR nasledovne:

* na financovanie bežných výdavkov 73 900 EUR

* na financovanie rekonštrukcie MsKS 200 000 EUR

* na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške 115 000 EUR

           

 1. Vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
  1. prerokovalo rozbor hospodárenia a účtovnú závierku OSS mesta Šaľa za rok 2019,
  2. schvaľuje ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2019,
  3. berie na vedomie výsledok hospodárenia OSS za rok 2019 zisk vo výške
   11 999,40 EUR a v súlade s ustanovením § 25 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov zúčtovanie finančných vzťahov OSS za rozpočtový rok 2019 s rozpočtom zriaďovateľa prevedením kladného hospodárskeho výsledku v čiastke
   11 999,40 EUR do rezervného fondu OSS a jeho použitie na vysporiadanie záporného hospodárskeho výsledku predchádzajúcich účtovných období.

 

 1. berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2019,

 1. schvaľuje

celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2019 bez výhrad.

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/4/2020 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na
rok 2020

Uznesenie č. 4/2020 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020,

B.schvaľuje

 1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020 nasledovne:

Bežné príjmy:                                                       19 453 160 EUR

Bežné výdavky:                                                   19 878 817 EUR

Rozdiel:                                                                    -425 657 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                                 1 220 584 EUR

Kapitálové výdavky:                                              2 967 105 EUR

Rozdiel:                                                                 -1 746 521 EUR

                                                                                                                      

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:                     20 673 744 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:                  22 845 922 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                          -2 172 178 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                                   3 219 778 EUR

Výdavkové finančné operácie:                               1 047 600 EUR

Rozdiel:                                                                  2 172 178 EUR

 

Rozpočet na rok 2020 celkom:

Príjmy celkom:                                                   23 893 522 EUR

Výdavky celkom:                                                23 893 522 EUR

Rozdiel celkom:                                                                  0 EUR

 

 1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy                                               10 394 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                             2 725 268 EUR

300 Granty a transfery                                            7 554 476 EUR

400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.              861 078 EUR

500 Prijaté úvery a fin. výpomoci                          2 358 700 EUR

600 Bežné výdavky                                              19 878 817 EUR

700 Kapitálové výdavky                                         2 967 105 EUR

800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.        1 047 600 EUR

 

 1. Úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2020 v celkovej sume 753 060 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 193 860 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške 559 200 EUR.

 

 1. Schvaľuje prijatie kontokorentného úveru vo výške 500 000,- EUR, ktorý môže byť použitý na úhradu bežných výdavkov v súlade s § 36 zákona 67/2020 Z.z. 
  o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, t. j. nebude potrebné zostatok kontokorentného úveru na konci roka splatiť.

 

 1. Ručenie za prijatý úver blankozmenkou.

 

 1. Zmenu Uznesenia č. 4/2019 – VIII. zo dňa 16. mája 2019 v časti B. bod 5. o použití prostriedkov rezervného fondu vo výške 92 280 EUR na financovanie bežných výdavkov v roku 2020.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 3/4/2020 - Návrh na prijatie daru od Tenisového klubu Šaľa, so sídlom P. Pázmaňa 55/26, 927 00 Šaľa

Uznesenie č. 4/2020 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na prijatie daru od Tenisového klubu Šaľa, so sídlom P. Pázmaňa 55/26, 927 00 Šaľa,

 1. schvaľuje

prijatie daru vo výške 79 900,- Eur; v členení 40 000,- Eur v roku 2020; 7 980,- Eur v roku 2021; 7 980,- Eur v roku 2022; 7 980,- Eur v roku 2023; 7 980,- Eur v roku 2024; 7 980,- Eur v roku 2025, od Tenisového klubu Šaľa, so sídlom P. Pázmaňa 55/26, 927 00 Šaľa, IČO: 37861590, pričom tieto finančné prostriedky budú podľa ust. § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účelovo viazané na nákup novej nafukovacej športovej haly v areáli Tenisového klubu.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 4/4/2020 - Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020

 

Hlasovanie o prvom procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:

 • navrhol individuálne hlasovať o jednotlivých bodoch na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 4

Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák,

Zdržalo sa: 3

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

 

 

Hlasovanie o druhom procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:

 • navrhol hlasovať spoločne o všetkých bodoch na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020 (netrvá na prvom návrhu).

 

Hlasovanie č. 16

Proti hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

Uznesenie č. 4/2020 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020,

 1. schvaľuje

doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 5/4/2020 - Návrh na preplatenie permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a. s. z dôvodu uzatvorenia jej prevádzky

Uznesenie č. 4/2020 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na preplatenie permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a. s. z dôvodu uzatvorenia jej prevádzky,

 1. schvaľuje

preplatenie permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a. s. z rozpočtu mesta na rok 2020 pre záujmové združenie Aquasport. 

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

Materiál číslo D 1/4/2020 - Mgr. Marek Sliška, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2020 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela CKN č. 2667/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti, parcela CKN č. 2667/45, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti a parcela CKN č. 2667/47, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, sa stávajú  trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh
  v rámci jeho predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom pod garážami,
 3. zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 10. júna 2020,
 1. schvaľuje

zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa nasledovne:

 1. vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa:

parcela CKN č. 2667/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti, parcela CKN č. 2667/45, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti a parcela CKN
č. 2667/47, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1,

 1. vo výlučnom vlastníctve Mgr. Mareka Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa:

parcela CKN č. 2667/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti, parcela CKN č. 2667/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti a parcela CKN
č. 2667/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 8802,

nakoľko výmera zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a ods. 2. časti C. tohto uznesenia je rovnaká a nehnuteľnosti sú navzájom susediacimi pozemkami, ich hodnota je pre zamieňajúce strany rovnaká a vzájomne si nič nevyplácajú.

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/4/2020 - Attila Dzúrik, L. Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2020 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do garáže vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 10. júna 2020,

 1. schvaľuje

prenájom pozemku vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec
a katastrálne územie Šaľa, v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 585/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok,
t. j. v celkovej cene 3,98 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Attilu Dzúrika, L. Novomeského 965/9, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/4/2020 - Tomáš Šima, Kukučínova 534/42, 927 01 – žiadosť
o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v stavebných úpravách vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa a vybudovanie parkoviska k budúcej prevádzke; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 10. júna 2020,

 

 

 1. schvaľuje

   nájom pozemku vo vlastníctve mesta nachádzajúci sa na ulici Jesenského v Šali, časť parcely C KN č. 1142/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa prílohy č. 1 k tomuto uzneseniu, v cene 5,975 EUR/m2/rok, t. j. pri výmere 85 m2 v sume 507,88 EUR/rok, na dobu neurčitú, pre Tomáša Šimu, trvale bytom Kukučínova 534/42, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 4

Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 2

MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/4/2020 - RM – GASTRO s.r.o., 295, Zemianske Sady 925 54 – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní rozoberateľného skladu nealkoholických nápojov pri stene existujúcej prevádzky vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 10. júna 2020,

C. schvaľuje

nájom pozemku vo vlastníctve mesta nachádzajúceho sa na ulici Hollého v Šali - Veči, časť parcely C KN č. 3080/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 2,987 EUR/m2/rok, t. j. pri výmere 10 m2 v sume 29,87 EUR/rok, na dobu neurčitú, pre RM – GASTRO s.r.o., so sídlom s. č. 295, 925 54 Zemianske Sady, IČO: 45 605 751.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 2

MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 5/4/2020 - Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu číslo 13 – garsónky s príslušenstvom
a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, orientačné číslo 1 na ulici Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 3080/178 v k. ú. Šaľa“

Uznesenie č. 4/2020 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu číslo 13 – garsónky s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach
na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, orientačné číslo 1 na ulici Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 3080/178 v k. ú. Šaľa“,

 1. schvaľuje
 1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu číslo 13 – garsónky s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach  a zariadeniach na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, orientačné číslo 1 na ulici Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 3080/178, v k. ú. Šaľa“, podľa predloženého návrhu
 2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
 3. členov súťažnej komisie:
 • Ing. Peter Jaroš, poslanec
 • Róbert Tölgyesi, poslanec
 • Bc. Elza Melegová, člen komisie ekonomickej
 • MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
 • Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
 • JUDr. Margita Pekárová, zamestnanec MsÚ
 1. predložiť informáciu o výsledku OVS na septembrovom zasadnutí MsZ v roku 2020

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Miloš Rehák,

Zdržalo sa: 1

Ing. Ivan Kováč,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 6/4/2020 - MARTECH, s. r. o., Diakovská 14, 927 01 Šaľa – návrh na združenie finančných prostriedkov za účelom výstavby protihlukovej steny na
ul. Váhová v Šali

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na združenie finančných prostriedkov za účelom výstavby protihlukovej steny na ul. Váhová v Šali,

B.schvaľuje

združenie finančných prostriedkov za účelom výstavby protihlukovej steny na ul. Váhová v Šali na parcele C KN č. 2529/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8681 m2  vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení v spojení s ust. § 18 ods. 3 a násl. zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v nadväznosti na ustan. § 829 a násl. zákona č. 40/1940 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení vo výške 50 000,- EUR (v členení 25 000,- EUR v termíne do 31. 10. 2020 a 25 000,- EUR v termíne do
30. 06. 2021) za predpokladu, že spoločnosť MARTECH s.r.o., IČO: 34 132 406, so sídlom Diakovská 14, 927 01 Šaľa: 

 1. združí v súlade s ustan. § 829 a násl. zákona č. 40/1940 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení finančné prostriedky vo výške 132 000,- Eur a vykoná verejné obstarávanie na realizáciu protihlukovej steny, zabezpečí stavebný dozor, porealizačné zameranie a znášanie nákladov a výnosov súvisiacich s finančnými operáciami,
 2. protihluková stena bude vo vlastníctve spoločnosti  MARTECH s.r.o. v 2/3 a v 1/3 vo vlastníctve Mesta Šaľa,
 3. prijme záväzok svoj podiel na vybudovanej protihlukovej stene vo výške 2/3 v lehote do 01. 04. 2025 odpredať za 1,- EUR  do vlastníctva mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 10

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 7

Ing. Róbert Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 3

RSDr. Peter Gomboš, Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 7/4/2020 - Nájom pozemkov v súvislosti s výstavbou stavby „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali

Uznesenie č. 4/2020 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

nájom pozemkov v súvislosti s výstavbou stavby „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“ od Slovenského pozemkového fondu,

B.  schvaľuje

uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky v katastrálnom území Šaľa, časť parcely E KN č. 1771/2 orná pôda, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7970; časť parcely E KN č. 1772 orná pôda a parcela E KN č. 1773/1 orná pôda, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7973, v zmysle geometrického plánu č. 57/2020, zo dňa 14. 06. 2020, vyhotoviteľ GeoAdvice, s.r.o.
ako novovytvorená parcela CKN č. 1371/10 zastavaná plocha a nádvoria o výmere
144 m2 v celosti, parcela C KN č. 1371/11 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 147 m2
v celosti, parcela C KN č. 1373/34 ostatná plocha o výmere 42 m2 v celosti, v cene
0,27 EUR/m2/rok, t. j. pri celkovej výmere 333 m2 v sume 89,91 EUR/rok so Slovenským pozemkovým fondom, Búdková 36, 817 35 Bratislava, IČO: 17 335 345, na dobu určitú 10 rokov.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo E 1/4/2020 - Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šaľa a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky

Uznesenie č. 4/2020 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo  

návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šaľa a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitostí prihlášky,

 1. vyhlasuje   

deň a miesto konania voľby hlavného kontrolóra: 20. augusta 2020 v Kongresovej sále Mestského úradu v Šali,

 1. ustanovuje
 1. Kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra:
 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 1. Iné predpoklady:
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, účtovníctva, majetku obce, o kontrole a vybavovaní sťažností a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • trestná, občianska a morálna bezúhonnosť,
 1. Náležitosti prihlášky kandidáta:
 •  meno a priezvisko, titul,

-   údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
 • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na mestskom zastupiteľstve,
 1. Termín doručenia písomnej prihlášky najneskôr do: 6. augusta 2020 do 15.00 hod. (najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra),

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Šaľa zašle poštou alebo doručí osobne svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa. V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni MsÚ.

Deň nástupu do práce: 12. 09. 2020.

 1. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:

a/ spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním (podrobný priebeh tajného hlasovania tvorí prílohu č. 1 k uzneseniu mestského zastupiteľstva),

b/ uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby na            vystúpenie v mestskom zastupiteľstve v rozsahu 10 minút.

 1. menuje

osobitnú 5-člennú komisiu na posúdenie úplnosti prihlášok kandidátov a splnenia predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra v zložení:

 • predseda komisie:                   Ing. Tibor Baran
 • podpredseda komisie:            JUDr. Anna Torišková
 • členovia:                                Róbert Tölgyesi

                                               Ing. Marián Krištof

                                               Peter Hlavatý

 • zapisovateľka (personalista): Mgr. Jana Belovičová
 1. ukladá

osobitnej komisii zasadnúť dňa 12. augusta 2020 a po posúdení úplnosti prihlášok kandidátov a posúdení splnenia predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra predložiť mestskému zastupiteľstvu prihlášky kandidátov na vykonanie voľby hlavného kontrolóra,

T: 20. augusta 2020                                                          Zodpovedný: predseda komisie

 1. poveruje

primátora mesta zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým – na internetovej stránke mesta Šaľa, v súlade            s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

 

Hlasovanie č. 26 (hlasovanie o predloženom návrhu na uznesenie bez členov komisie):

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 1

Mgr. Mária Farkašová,

 

Hlasovanie č. 27 (hlasovanie o členoch komisie)

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 1

Mgr. Mária Farkašová,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.