Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 28.08.2020 - 10:54  //  aktualizácia: 05.10.2020 - 13:14  //  zobrazené: 1888

5/2020 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 20/08/2020

číslo: 05/2020  |  dátum konania: 20.08.2020  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

Hlasovanie č. 2

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 2

Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

Hlasovanie č. 3

Volebná komisia

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Tibor Baran,

Nehlasovalo: 0

 

Počet neprítomných: 2

Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

Hlasovanie č. 4

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Miloš Rehák,

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 2

Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

 

Materiál číslo C 1/5/2020 -

Uznesenie č. 5/2020 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:                           IROP-PO1-SC121-2019-48 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP”), Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,  Investičná priorita: 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, Špecifický cieľ: - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy na realizáciu projektu s názvom „Záchytné parkovisko -  predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“

 1. schvaľuje
 1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Záchytné parkovisko -  predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným programom rozvoja mesta Šaľa;
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 292 743,65 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu             5 854 873,08 EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/5/2020 -

Uznesenie č. 5/2020 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu budovania inteligentných miest a regiónov, kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII”), Prioritná os 7. Informačná spoločnosť, Investičná priorita: 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva, na realizáciu projektu s názvom „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“,

 1. schvaľuje
 1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ v rámci výzvy OPII-2020/7/11-DOP, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným programom rozvoja mesta Šaľa;
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
  vo výške 43 470,05 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu             869 401,00  EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo E 1/5/2020 - Voľba hlavného kontrolóra mesta Šaľa

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:

 • navrhol, aby každý uchádzač dostal 5 minút (namiesto 10 minút) na prezentovanie svojej osoby. 

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 17

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši,

Zdržalo sa: 1

MUDr. Jozef Grell,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý,

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

 

Voľba hlavného kontrolóra mesta Šaľa sa uskutočnila tajným hlasovaním.

 

V súlade s  § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali získala kandidátka Ing. Martina Bartošovičová, a to počtom 13 hlasov.

 

Uznesenie č. 5/2020 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 •  

do funkcie hlavného kontrolóra mesta Šaľa p. Ing. Martinu Bartošovičovú na obdobie šesť rokov, v súlade s § 18 a § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 

Materiál číslo F 1/5/2020 - “

Uznesenie č. 5/2020 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

Zmluvu o dodaní tovarov č. 122/2020 k realizácii projektu s názvom „Wifi pre
Teba -  Šaľa“,

 

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Wifi pre Teba – Šaľa
  - dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta Šaľa“,
 2. Zmluvu o dodaní tovarov č. 122/2020 uzatvorenú v zmysle § 269 a nasl. zákona             č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov k realizácii projektu „Wifi pre Teba – Šaľa,“ s dodávateľom SALAMON INTERNET, s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa, IČO: 34149139, DIČ: 2020371540.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 2/5/2020 - Návrh na výmaz činnosti faktoring a forfaiting z predmetu činnosti spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o.

Uznesenie č. 5/2020 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na výmaz činnosti faktoring a forfaiting z predmetu činnosti spoločnosti,

 1. odporúča

      návrh na výmaz činnosti faktoring a forfaiting z predmetu činnosti spoločnosti.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Jaroš,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Materiál číslo H 1/5/2020 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2020

Uznesenie č. 5/2020 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo 

návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2020,

 1. schvaľuje   

termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2020 nasledovne:

24. septembra 2020,

29. októbra 2020,

  3. decembra 2020,

10. decembra 2020 – slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy,

                                   udeľovanie ocenení mesta Šaľa. 

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo H 2/5/2020 -

Uznesenie č. 5/2020 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na medzinárodnú spoluprácu a informáciu o pripravovanom projekte v rámci HORIZON 2020,

 1. schvaľuje
 1. zapojenie sa do pripravovaného projektu v rámci programu HORIZON 2020;
 2. nadviazanie medzinárodnej spolupráce s mestom Tatabánya (Maďarsko), ako hlavným partnerom a žiadateľom projektu pripravovaného v rámci programu HORIZON 2020 a ďalšími partnermi zo súkromnej sféry formou uzatvorenia konzorčnej zmluvy;
 3. zabezpečenie realizácie projektu po jeho schválení v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

MUDr. Jozef Grell, Róbert Tölgyesi,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.  

Prílohy

Zápisnica

(pdf - 365.85 kB)