Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 02.10.2020 - 12:59  //  aktualizácia: 12.11.2020 - 10:31  //  zobrazené: 2029

6/2020 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 24/09/2020

číslo: 06/2020  |  dátum konania: 02.10.2020  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

 

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 14

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Jaroš,

Počet neprítomných: 6

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, JUDr. Anna Torišková,

 

 

Hlasovanie č. 2

doplniť do programu rokovania:

 • do časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení materiál číslo B 3/6/2020 – Hádzanárske nádeje Šaľa, o.z. – žiadosť o prenájom mestskej športovej haly,
 • do časti F. Právne záležitosti materiál číslo F 5/6/2020 - Založenie združenia obcí „Cyklotrasa dolné považie“.

 

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, JUDr. Anna Torišková,

 

 

Hlasovanie č. 3

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 13

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Ing. Gabriela Lacková, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, JUDr. Anna Torišková,

 

 

Hlasovanie č. 4

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, JUDr. Anna Torišková,

 

 

 

Materiál číslo A 1/6/2020 -

Uznesenie č. 6/2020 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa, 

 1. berie na vedomie 

správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 13

Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 6

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 2/6/2020 -

Uznesenie č. 6/2020 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 13

Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 6

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 3/6/2020 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa
k 31. 08. 2020

Uznesenie č. 6/2020 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2020,

 1. berie na vedomie

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2020.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 14

Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Tomáš Mészáros, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

Materiál číslo B 1/6/2020 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2020 Trhový poriadok pre trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa

Uznesenie č. 6/2020 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2020 Trhový poriadok pre trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2020 Trhový poriadok pre trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa v predloženom znení.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 14

Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Tomáš Mészáros, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 2/6/2020 - Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie
2020 – 2024

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Miloša Reháka v znení:

 • navrhol:
 • do časti 8.2 Zámer a ciele do bodu 12. na strane 57
 • do časti 9. Strategický rámec Špecifický cieľ č. 12 stĺpca aktivita strana 64
 • do časti 10. Implementácia do časti 10. 2 Rok 2021 bod 2). na strane 65

za pôvodný text „Vytvorenie pracovnej pozície mestského etnografa, ktorý podrobne spracuje historické artefakty, pôvod, sídelné pomery, spoločenskú štruktúru, hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo mesta a regiónu“, doplniť text: „na dobu určitú len za predpokladu získania externých mimorozpočtových zdrojov na financovanie tejto pracovnej pozície.“

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Tomáš Mészáros, JUDr. Anna Torišková,

 

Poslanecký návrh Miloša Reháka bol prijatý.

 

Uznesenie č. 6/2020 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

Koncepciu rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020 – 2024,

B.schvaľuje

Koncepciu rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020 – 2024.   

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Tomáš Mészáros, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté (so zapracovaným poslaneckým návrhom Miloša Reháka).

 

 

Materiál číslo B 3/6/2020 - Hádzanárske nádeje Šaľa, o.z. – žiadosť o prenájom mestskej športovej haly

Uznesenie č. 6/2020 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom mestskej športovej haly,

 1. odporúča

správcovi mestskej športovej haly v prípade, ak víkendové termíny nájomcov HKM
a HK Slovan Duslo Šaľa na odohratie zápasov a turnajov nebudú vyčerpané a bude to technicky možné, umožniť využitie športovej haly občianskemu združeniu Hádzanárske nádeje Šaľa, o.z., so sídlom Balajka 2048/48, 951 31 Močenok, IČO: 52 765 962,
na základe zmluvy o krátkodobom nájme.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 9

Ing. Róbert Andráši, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,

Proti hlasovalo: 8

Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 1/6/2020 - Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za
I. polrok 2020

Uznesenie č. 6/2020 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2020,

 1. berie na vedomie

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2020.

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/6/2020 - Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 474 914 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Uznesenie č. 6/2020 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 474 914 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19,

B.schvaľuje

návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 474 914 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 3/6/2020 - Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021

Uznesenie č. 6/2020 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021,

B.odporúča

pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2021 vychádzajúci z predložených východísk.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 4/6/2020 - Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Uznesenie č. 6/2020 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa voči dlžníkom Dušanovi Chválovi vo výške 16 068,70 eur, Júlii Šlezingerovej vo výške 420,20 eur a Štefanovi Kolenčíkovi vo výške 265,00 eur a ich odpísanie z účtovnej evidencie.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 5/6/2020 - Spolufinancovanie projektu v rámci výzvy SKHU/WETA/1901 Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (Fond malých projektov)

Uznesenie č. 6/2020 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na spolufinancovanie projektu v rámci výzvy SKHU/WETA/1901 Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko (Fond malých projektov),

 1. schvaľuje
 1. realizáciu projektu s názvom „Kerékpározzunk együtt biztonságosan / Bicyklujme sa spoločne bezpečne“ v zmysle rozhodnutia o schválení žiadosti SKHU/WETA/1901/4.1/223,
 2. spolufinancovanie projektu vo výške 15% (3748,89 EUR) z rozpočtu vedúceho partnera v rámci výzvy SKHU/WETA/1901 Fondu malých projektov Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os:
  PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich
  v pohraničnej oblasti, Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi,
 3. uzatvorenie partnerskej dohody obsahujúcej minimálne požiadavky vyžadované orgánmi vykonávajúcimi program.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 6/6/2020 - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

Uznesenie č. 6/2020 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat,

 1. schvaľuje

dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020 pre O.Z. O psíčkovi a mačičke pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 40,- eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 2 000,- eur (slovom dvetisíc eur) na rok 2020 podľa zmluvy.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 1/6/2020 – Roman Štanglovič, Železničná 512/12, Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tomáša Mészárosa v znení:

 • navrhol o materiáloch D1 – D5 a o materiáloch D8 – D14 spoločnú diskusiu a hlasovať o nich jednotlivo.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

Procedurálny návrh Ing. Tomáš Mészárosa bol prijatý.

 

Uznesenie č. 6/2020 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 9. septembra 2020,

C.schvaľuje

prenájom pozemkov odčlenených od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod č. 477/2017, dňa 16. 10. 2017, a to  novovytvorené parcely č. 663/60, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 98 m2 a parcela č. 663/78, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163 m2, spolu 261 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene
43,07 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Romana Štangloviča, Železničná 512/12, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/6/2020 - Tomáš Hazucha a Alexandra Hazuchová, Železničná 502/32, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2020 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 9. septembra 2020,

C.schvaľuje

prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod č. 477/2017, dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/72, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 152 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 25,08 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Tomáša Hazuchu a Alexandru Hazuchovú, trvale bytom Železničná 502/32, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/6/2020 - Ing. Tomáš Kemenský a Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 2321/83, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2020 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 9. septembra 2020,

C.schvaľuje

prenájom pozemkov odčlenených od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/67, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 137 m2 a parcela č. 663/68, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 145 m2, spolu 282 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 46,53 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Ing. Tomáša Kemenského a Ing. Andreu Kemenskú, trvale bytom Záhradnícka 2321/83, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Róbert Tölgyesi,

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/6/2020 - Milan Papp a Valéria Pappová, Železničná 495/46, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2020 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 9. septembra 2020,

C.schvaľuje

prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/79, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene
38,28 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Milana Pappa a Valériu Pappovú, trvale bytom Železničná 495/46, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 5/6/2020 - Karol Hučko st., Železničná 504/28, Šaľa; Karol Hučko ml., Železničná 504/28, Šaľa; Etela Poszonyiová, Diakovská 1227/4, Šaľa; Ildikó Hučková, Železničná 504/28, Šaľa; Marek Hučko, Letná 569/5, Šaľa; Kristína Hučková, Letná 569/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2020 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 9. septembra 2020,

C.schvaľuje

prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod č. 477/2017, dňa 16. 10. 2017, a to  novovytvorená parcela č. 663/70, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene
24,09 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Karola Hučka st., Železničná 504/28, Šaľa v podiele 3/5 k celku; Karola Hučka ml., Železničná 504/28, Šaľa v podiele 1/10 k celku; Etelu Poszonyiovú, Diakovská 1227/4, Šaľa v podiele 1/10 k celku; Ildikó Hučkovú, Železničná 504/28, Šaľa v podiele 1/10 k celku; Mareka Hučka, Letná 569/5, Šaľa v podiele 1/20
k celku a Kristínu Hučkovú, Letná 569/5, Šaľa v podiele 1/20 k celku.

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 6/6/2020 - Jozef Popelka, Hollého 1842/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. Nivy v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2020 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na ul. Nivy v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do garáže vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 9. septembra 2020,

C.schvaľuje

prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností č. 3754/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 a časť parcely
č. 3755/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, ako spevnenú plochu slúžiacu na vstup do garáže, v cene 0,663 Eur/m2/rok za celú výmeru 43 m2, t. j. v celkovej cene
28,50 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Jozefa Popelku, bytom Hollého 1842/4, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 7/6/2020 – GTIS charging SK s.r.o., so sídlom Legionárska 670/58,
911 01 Trenčín – žiadosť o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:

 • navrhol stiahnuť materiál z rokovania.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Tomáš Mészáros,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

 

 

Materiál číslo D 8/6/2020 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Kaisera a Evu Kaiserovú, obaja trvale bytom Železničná 517/2, Šaľa

Uznesenie č. 6/2020 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, časť parcely registra CKN číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
5 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela č. 663/55, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom pod číslom 477/2017, dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 55,00 Eur, pre Alexandra Kaisera, bytom Železničná 517/2, Šaľa v podiele ½ k celku a Evu Kaiserovú, bytom Železničná 517/2, Šaľa v podiele ½ k celku.

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 9/6/2020 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
Ing. Ladislava Majora a MUDr. Elenu Majorovú, Dlhá nad Váhom 217

Uznesenie č. 6/2020 – XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, časť parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
107 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela č. 663/61, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu  hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 1 177,00 Eur, pre
Ing. Ladislava Majora a MUDr. Elenu Majorovú, obaja trvale bytom Dlhá nad Váhom 217, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 10/6/2020 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Pappa a Valériu Pappovú, obaja trvale bytom Železničná 495/46, Šaľa

Uznesenie č. 6/2020 – XXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra CKN č. 4089/6, záhrada o výmere 98 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, parcela v registri
C katastra nehnuteľností č. 4089/6, záhrada o výmere 98 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene
1 078,00 Eur, pre Milana Pappa a Valériu Pappovú, obaja bytom Železničná 495/46, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 11/6/2020 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Hatvaniho a Margitu Hatvaniovú, Železničná 514/8, Šaľa

Uznesenie č. 6/2020 – XXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, časť parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
57 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela č. 663/58, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu  hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 627,00 Eur, pre Alexandra Hatvaniho a Margitu Hatvaniovú, trvale bytom Železničná 514/8, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 12/6/2020 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Kováča a Teréziu Kováčovú, Železničná 513/10, Šaľa

Uznesenie č. 6/2020 – XXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, časť parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
78 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1  sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela č. 663/59, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu  hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 858,00 Eur, pre Jozefa Kováča a Teréziu Kováčovú, trvale bytom Železničná 513/10, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 13/6/2020 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pre Ing. Roberta Maliniaka a Mgr. Margarétu Maliniakovú, Železničná 497/42, Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, časť parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
160 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela č. 663/77, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu  hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 5,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 800,00 Eur, pre Ing. Roberta Maliniaka a Mgr. Margarétu Maliniakovú, trvale bytom Železničná 497/42, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 31

Za hlasovalo: 5

MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Ivan Kováč,

Proti hlasovalo: 10

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 14/6/2020 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, časť parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
161 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela č. 663/76, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu  hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 4,979 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 801,62 Eur, pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, trvale bytom Železničná 498/40, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 32

Za hlasovalo: 3

Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Ivan Kováč,

Proti hlasovalo: 13

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 15/6/2020 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Sedláka a Adrianu Sedlákovú, V. Šrobára 570/2, Šaľa

Uznesenie č. 6/2020 – XXIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra CKN č. 789/129, ostatná plocha o výmere 159 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v záhradkárskej osade „Pri železnici“, parcela registra CKN č. 789/129, ostatná plocha o výmere 159 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní nehnuteľnosti na záhradkárske účely, v celkovej kúpnej cene 1 156,17 EUR, pre Jozefa Sedláka a Adrianu Sedlákovú, obaja trvale bytom V. Šrobára 570/2, 927 01 Šaľa,
v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 33

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 16/6/2020 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Šimu a Alžbetu Šimovú, Vlčanská 564/3, Šaľa

Uznesenie č. 6/2020 – XXV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra CKN č. 789/119, ostatná plocha o výmere 371 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v záhradkárskej osade „Pri železnici“, parcela registra CKN č. 789/119, ostatná plocha o výmere 371 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní nehnuteľnosti na záhradkárske účely, v celkovej kúpnej cene 2 561,73 EUR,
pre Milana Šimu a Alžbetu Šimovú, obaja trvale bytom Vlčanská 564/3, 927 01 Šaľa,
v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 34

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 17/6/2020 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mariana Kútneho a Ivetu Kútnu, Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa

Uznesenie č. 6/2020 – XXVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra CKN číslo 789/7, ostatná plocha o výmere 17 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Jazernej v Šali, pozemok, parcela registra CKN č. 789/7, ostatná plocha o výmere 17 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1
v celosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v dlhodobom užívaní nehnuteľnosti žiadateľmi, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 17 m2 v celkovej kúpnej cene 187,00 EUR pre Mariana Kútneho a manželku Ivetu Kútnu, obaja trvale bytom Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 35

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 18/6/2020 - TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. – ponuka na predaj pozemkov

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

ponuku na predaj pozemkov od spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o.,

 1. schvaľuje

kúpu nehnuteľností – pozemkov registra C KN vedených katastrálnym Odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa:

 • parcela číslo 5181/48, orná pôda o výmere 3314 m2, vedená na liste vlastníctva
  č. 6432, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/6-ín v pomere k celku,
 • parcela číslo 5181/49, orná pôda o výmere 1699 m2, vedená na liste vlastníctva
  č. 6431, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/4-ín v pomere k celku,
 • parcela číslo 5181/50, orná pôda o výmere 1763 m2, vedená na liste vlastníctva
  č. 6431, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/4-ín v pomere k celku,
 • parcela číslo 5181/46, orná pôda o výmere 4645 m2, vedená na liste vlastníctva
  č. 6430, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 v pomere k celku,

v kúpnej cene 16,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu
7480,66 m2 v celkovej kúpnej cene 119 690,56 EUR od spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., so sídlom Žihárec 287, 925 83 Žihárec, IČO: 36 538 078. 

 

Hlasovanie č. 36

Za hlasovalo: 2

Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák,

Proti hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 19/6/2020 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 13 – garsónky s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, orientačné číslo 1 na ulici Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 3080/178 v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 6/2020 – XXVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 13 – garsónky s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach
na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, orientačné číslo 1 na ulici
Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 3080/178 v k. ú. Šaľa“,

 1. berie na vedomie

výsledok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 13 – garsónky s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach
na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, orientačné číslo 1 na
ulici Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 3080/178 v k. ú.  Šaľa“.

 

Hlasovanie č. 37

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

Materiál číslo D 20/6/2020 - Poskytnutie zľavy z nájomného nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šaľa počas obdobia ich sťaženého užívania nájomcami na dohodnutý účel na základe opatrení orgánov štátnej správy na zamedzenie šírenia ľudskej choroby COVID-19

Uznesenie č. 6/2020 – XXVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

poskytnutie zľavy z nájomného nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šaľa počas obdobia ich sťaženého užívania nájomcami na dohodnutý účel na základe opatrení orgánov štátnej správy na zamedzenie šírenia ľudskej choroby COVID-19,

 1. schvaľuje

poskytnutie zľavy vo výške 50% z nájomného za užívanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šaľa počas obdobia ich sťaženého užívania nájomcami na dohodnutý účel na základe opatrení orgánov štátnej správy na zamedzenie šírenia ľudskej choroby COVID-19; poskytnutie zľavy je podmienené poskytnutím nevyhnutnej súčinnosti nájomcov za účelom podania žiadosti o poskytnutie dotácie na úhradu nájomného podľa ust. § 13c zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a zároveň skutočným poskytnutím dotácie na účet prenajímateľa. 

 

Hlasovanie č. 38

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 21/6/2020 - MeT Šaľa, spol. s r. o. – návrh na zníženie odmeny mandatára

Uznesenie č. 6/2020 – XXIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na zníženie odmeny mandatára,

 1. schvaľuje

zmenu jednotkových cien odmeny mandatára z Mandátnej zmluvy č. 209/2018 zo dňa
29. 03. 2018 v znení jej neskorších dodatkov schválených Uznesením č. 2/2018 – XXXIII. z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 22. marca 2018, s účinnosťou od 01. 10. 2020 nasledovne:

 1. cena za správu bytov v bytovom dome vo vlastníctve Mandanta (byty v bytovom dome vo výlučnom vlastníctve Mandanta bez bytov vo vlastníctve tretích osôb a bez založeného spoločenstva vlastníkov bytov) 8,36 EUR (bez DPH) / 1 mesiac / 1 byt,
 2. cena za sledovanie úhrad za byty a nebytové priestory vo vlastníctve Mandanta v bytových domoch so založeným spoločenstvom vlastníkov bytov alebo spravované na základe zmluvy o výkone správy 7,78 EUR (bez DPH) / 1 mesiac / 1 byt,
 3. cena za vedenie bytovej agendy 1 287,80 EUR (bez DPH) / mesačne,
 4. cena za odpredaj bytu/nebytového priestoru vo vlastníctve Mandanta 36,80 EUR pri odpredaji 1 bytu alebo nebytového priestoru,
 5. cena za správu nebytového priestoru vo vlastníctve Mandanta 5,51 EUR (bez DPH) mesačne / 1 nebytový priestor.

 

Hlasovanie č. 39

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 22/6/2020 - Duslo, a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa – úprava výšky nájomného v areáli futbalového štadióna na Nitrianskej ul. v Šali

Uznesenie č. 6/2020 – XXX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

úpravu výšky nájomného v areáli futbalového štadióna na Nitrianskej ul. v Šali,

 1. schvaľuje

zvýšenie nájomného za nehnuteľnosti o výmere 71 817 m2, vo vlastníctve spoločnosti Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35 826 487, podľa prílohy č. 1 za cenu 120,00 Eur/ha, k cene bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov.

 

Hlasovanie č. 40

Za hlasovalo: 13

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár,

Zdržalo sa: 2

MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 23/6/2020 - Kúpa pozemkov pod plánovanou stavbou „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali

Uznesenie č. 6/2020 – XXXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

kúpu pozemkov pod plánovanou stavbou „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“ od Slovenského pozemkového fondu,

 1. schvaľuje

kúpu pozemkov vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa:

 • parcela CKN č. 1371/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 7970 v celosti,
 • parcela CKN č. 1371/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 147 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 7973 v celosti,
 • parcela CKN č. 1373/34, ostatná plocha o výmere 42 m2, vedenej na liste vlastníctva
  č. 7973 v celosti,

od Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11,
IČO: 17335345, zastupujúci jednotlivých vlastníkov zapísaných na listoch vlastníctva
č. 7970 a č. 7973, ktorých adresa trvalého pobytu alebo sídla nie sú známe, v celkovej kúpnej cene 6 700,- EUR.

 

Hlasovanie č. 41

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 1/6/2020 -

Uznesenie č. 6/2020 – XXXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

zmluvu o dodaní tovarov s montážou č. 422/2020 k realizácii projektu s názvom „WiFi4EU“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Wifi4EU – Šaľa kvalitný bezplatný prístup k internetu miestnym obyvateľom aj návštevníkom v centrách miestneho verejného života mesta Šaľa“,
 2. Zmluvu o dodaní tovarov s montážou č. 422/2020 uzatvorenú v zmysle § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov k realizácii projektu „WiFi4EU,“ s dodávateľom SALAMON INTERNET, s. r. o., Partizánska 18, 927 01  Šaľa, IČO: 34149139, DIČ: 2020371540.

 

Hlasovanie č. 42

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Peter Jaroš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 2/6/2020 -

Uznesenie č. 6/2020 – XXXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

zmluvu o dodaní tovarov s montážou č. 299/2020 – Nový povrch pre multifunkčné ihrisko na ZŠ Ľ. Štúra,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Nový povrch pre multifunkčné ihrisko na ZŠ Ľ. Štúra“,
 2. Zmluvu na dodanie tovarov s montážou č. 299/2020 uzatvorenú v zmysle § 269 a nasl. ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení s dodávateľom DAJKY, s. r. o., Bottova 1021/16, 927 01 Šaľa, IČO: 51016165.

 

Hlasovanie č. 43

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Peter Jaroš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 3/6/2020 -

Uznesenie č. 6/2020 – XXXIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

kúpnu zmluvu č. 300/2020 na dodanie kamier v rámci projektu „Prevencia kriminality v Šali – 2019“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Prevencia kriminality v Šali - 2019“,
 2. Kúpnu zmluvu č. 300/2020 uzatvorenú v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení s dodávateľom SALAMON INTERNET, s. r. o., Partizánska 18,
  927 01 Šaľa, IČO: 34149139, DIČ: 2020371540.

 

Hlasovanie č. 44

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Peter Jaroš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 4/6/2020 - 285/2020 na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali (SO.01, SO.02, SO.03)

Uznesenie č. 6/2020 – XXXV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

zmluvu o dielo č. 285//2020 na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali (SO.01, SO.02, SO.03)“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“,
 2. Zmluvu o dielo č. 285/2020 zo dňa 16. 06. 2020 na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali (SO.01, SO.02, SO.03)“, uzatvorenú s dodávateľom STAVOMAL Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta, IČO: 36231371, DIČ: 2020193615, IČ DPH: SK2020193615.

 

Hlasovanie č. 45

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 5/6/2020 -

Uznesenie č. 6/2020 – XXXVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na založenie združenia obcí „CYKLOTRASA DOLNÉ POVAŽIE“,

 1. schvaľuje
 1. založenie združenia obcí s názvom „CYKLOTRASA DOLNÉ POVAŽIE“, so sídlom Obec Vlčany, Obecný úrad, Vlčany č. 944, 925 84 Vlčany, na dobu neurčitú, ktorého zakladateľmi budú obce Vlčany, Neded, Dedina Mládeže, Zemné a mestá Kolárovo a Šaľa, a ktorého predmet činnosti je uvedený v návrhu stanov združenia obcí,
 2. Zmluvu o založení združenia obcí „CYKLOTRASA DOLNÉ POVAŽIE“ a stanovy združenia obcí, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou,
 3. vstup mesta Šaľa do združenia obcí „CYKLOTRASA DOLNÉ POVAŽIE“,
 4. Mgr. Jozefa Belického, primátora mesta ako zástupcu mesta Šaľa do valného zhromaždenia členov združenia obcí „CYKLOTRASA DOLNÉ POVAŽIE“,
 5. Ing. Janu Nitrayovú ako zástupcu mesta Šaľa kontrolnej komisie združenia obcí „CYKLOTRASA DOLNÉ POVAŽIE“.

 

Hlasovanie č. 46

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna Torišková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.