Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 11.09.2023 - 14:27  //  aktualizácia: 11.09.2023 - 14:29  //  zobrazené: 988

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023,

ktoré sa uskutoční 21. septembra 2023 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

Časť I.

 1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

 1. Informačné materiály a správy

 1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/6/2023  

predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka

 1. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/6/2023

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

 1. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

    1. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2023 – XIX. zo dňa
     29. 06. 2023 -
     materiál číslo B 1/6/2023 

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Hospodárenie mesta

 1. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2023 - materiál číslo
  C 1/6/2023

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ       

 1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2023 - materiál číslo
  C 2/6/2023

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ         

 1. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2024 - materiál číslo C 3/6/2023

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ       

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko na realizáciu projektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J. C. Hronského, Šaľa“ - materiál číslo C 4/6/2023 (materiál bude distribuovaný v priebehu 38. týždňa)

predkladá Ing. Petra Kárasová, referentka RRSaŠF     

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko na realizáciu projektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa“ - materiál číslo C 5/6/2023 (materiál bude distribuovaný v priebehu 38. týždňa)

predkladá Ing. Petra Kárasová, referentka RRSaŠF    

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko na realizáciu projektu ,,Modernizácia ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“ - materiál číslo C 6/6/2023 (materiál bude distribuovaný v priebehu 38. týždňa)

predkladá Ing. Petra Kárasová, referentka RRSaŠF    

 1. Majetkové záležitosti

    1. Ing. Tomáš Kemenský a manželka Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/6/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Mgr. Csilla Molnárová, PhD., Hlavná 4/11, Šaľa a Roland Rapi, Dózsova 1626/60, Šaľa, mestská časť Veča – žiadosť o nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/6/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Slovenský skauting, 19. zbor Obojživelníkov Šaľa, Družstevná 369/3, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytového priestoru v Dome kultúry na ul. SNP v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/6/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. V. Šrobára 571, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sídlo
  V. Šrobára 571/8, 927 01 Šaľa – žiadosť o zníženie ceny nájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  - materiál číslo D 4/6/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. NETKOM.SK s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa – žiadosť o nájom nebytového priestoru v Centre občianskej vybavenosti na ul. Hollého v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/6/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa za pozemky vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. v lokalite pri čističke odpadových vôd v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/6/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta  

- materiál číslo D 7/6/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku v Šali, Kilič“ - materiál číslo
  D 8/6/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zmenu priebehu vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Šaľa Komenského NN rozvody“ - materiál číslo D 9/6/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Personálne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania.

 1. Právne záležitosti

 1. Zmluva o dodaní tovarov s montážou č. 269/2023 v rámci projektu “Fotovoltický zdroj – administratívna budova MsÚ Šaľa“ a jej dodatok č. 1 (397/2023) - materiál číslo
  F 1/6/2023

predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka RRSaŠF

 1. Vystúpenia verejnosti

o 16.00 hod.

 1. Rôzne

Nie sú predmetom rokovania.

Časť IV. Ukončenie

                                                                                                                Mgr. Jozef Belický v. r.

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS, v. r.

Prílohy