Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.07.2020 - 15:27  //  aktualizácia: 23.07.2020 - 15:27  //  zobrazené: 645

Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice

Informovanie verejnosti

 

Mesto Šaľa informuje verejnosť  o schválení zákona č. 198/2020 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý mení v čl. XVI. zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP. Uvedený zákon nadobudol účinnosť dňa 21. 07. 2020. Podľa tejto zmeny od uvedeného dátumu začala plynúť 30- dňová lehota na doručenie písomného stanoviska verejnosti k správe o hodnotení k zámeru:

 

„Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice ”

 

navrhovateľa SPV DÁLOVCE s.r.o., Popradská 71, 821 06 Bratislava, zastúpený spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica.

 

Do doby uplynutia tejto lehoty bude zvolané aj verejné prerokovanie za účasti navrhovateľa O termíne budeme verejnosť informovať.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení doručiť na Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava do 20. augusta 2020.

 

Všetky dokumenty k uvedenému zámeru sú verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-vysokoteplotne-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou--1

 

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                   primátor