Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.08.2020 - 13:48  //  aktualizácia: 07.08.2020 - 13:51  //  zobrazené: 304

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Správny orgán

 

Mesto Šaľa

Číslo spisu

3221/2020

Dátum podania

04.08.2020

Žiadateľ, adresa

Mesto Šaľa

Predmet konania

výrub drevín

Popis konania v zmysle platnej legislatívy

žiadosť

oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním​

zápisnica

rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie

Ul. Staničná, SNP

Dôvod podania

Zlý zdravotný stav drevín, zasahovanie konárov do nadzemných a podzemných  inžinierskych sietí, vybudovanie parkoviska

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

17.08.2020