Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.08.2020 - 15:46  //  aktualizácia: 27.08.2020 - 08:36  //  zobrazené: 365

Rekonštrukcia plynovodov Šaľa Veča, UO02615, 2020

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Ul. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739, ktorú v konaní zastupuje Ing. Miroslav Hronec, trvale bytom       Ul. Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec

 

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 30.07.2020 návrh na kolaudáciu stavby:

 

„Rekonštrukcia plynovodov Šaľa Veča, UO02615, 2020“

(ďalej len "stavba") na uliciach Jilemnického, Nivy, Nitrianska, Gen. Ľ. Svobodu, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 13972/2019/SU/1907 dňa 04.07.2020, ktoré sa stalo právoplatným dňa 05.08.2019.

Prílohy