Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.08.2020 - 08:22  //  aktualizácia: 03.09.2020 - 08:23  //  zobrazené: 205

Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali

Zverejnenie návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby

V zmysle ustanovení § 35 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zverejňuje stavebný úrad kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu

„Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“

 

v rozsahu:

                                    SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

                                               SO 01.1 Miestna komunikácia „A“ – C2 MO 8,0/40

                                               SO 01.2 Miestna komunikácia „B“ – C2 MO 8,0/40

                                               SO 01.3 Miestna komunikácia „C“ – C3 MO 8,0/40

                                               SO 01.4 Miestna komunikácia „D“ – C3 MO 6,5/30

                                    SO 02 Parkoviská a spevnené plochy

                                               SO 02.1 Parkovisko – západné

                                               SO 02.2 Parkovisko – stredné

                                               SO 02.3 Parkovisko – východné

                                               SO 02.4 Parkovisko – pri bufete

                                               SO 02.5 Parkovisko – krátkodobé státie

                                    SO 03 Pešia zóna

                                               SO 03.1 Spevnené plochy – chodníky

                                               SO 03.2 Spevnené plochy – spoločný chodník pre peších

                                                            a zásobovanie

                                               SO 03.3 Ihrisko

                                               SO 03.4 Verejné WC

                                    SO 04 Autobusová stanica

                                               SO 04.1 Autobusová stanica – komunikácie a nástupiská

                                               SO 04.2 Autobusová stanica – prístrešky

                                                           SO 04.2.1 Prístrešok severný

                                                           SO 04.2.2 Prístrešok prostredný

                                                           SO 04.2.3 Prístrešok južný

                                    SO 05 Vegetačné úpravy

                                    SO 08 Silnoprúd

                                               SO 08.1 Prekládka elektrického vedenia

                                               SO 08.2 Verejné osvetlenie

                                               SO 08.3 Silnoprúd k bannerom

                                    SO 09 Slaboprúd

                                               SO 09.1 Kamerový systém

                                               SO 09.2 Internet

                                               SO 09.3 Ovládanie závor

 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-2019/006669-23-Or. zo dňa 25.09.2019 bolo zverejnené elektronicky prostredníctvom webového sídla:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zachytne-parkovisko-predstanicny-priestor-v-sali

 

Príloha: 

- kópia žiadosti o vydanie stavebného povolenia

Prílohy