Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.09.2020 - 15:06  //  aktualizácia: 07.09.2020 - 15:07  //  zobrazené: 323

VV - Administratívna budova a sklad

Informovanie verejnosti  o podaní odvolania

 

 

Mesto Šaľa podľa zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení upovedomenia o podaní odvolania voči rozhodnutiu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa č. OU-SA-OSZP-2020/004228-24 zo dňa 28.07.2020 vydaného v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) pre navrhovanú činnosť

 

,,Administratívna budova a sklad“,

 

navrhovateľa MICROWELL, spol. s.r.o., Ul. SNP 2018/42, 927 01 Šaľa, IČO: 31 414 249, zastúpený spoločnosťou PeTEXO s.r.o., Ul. Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa, IČO: 46 243 551, ktoré bolo na Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, doručené prostredníctvom elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy dňa 03.08.2020 od Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava.

Obsah odvolania je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/administrativna-budova-sklad a zasielame Vám ho aj v prílohe tohto listu.

K podanému odvolaniu je možné zaslať vyjadrenie do 5 dní od termínu zverejnenia tohto oznámenia na Okresný úrade Šaľa, Hlavná 2/1, 927 01.

 

 

 

                                                                                                                  Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                           primátor