Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2020 - 09:02  //  aktualizácia: 14.09.2020 - 09:02  //  zobrazené: 310

Areál MeT spol. s.r.o. Šaľa – objekty: Káblová VN prípojka 22kV, Preloženie NN skrine SR8

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, ktorý dňa 27.03.2020 podala spoločnosť

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť MeT Šaľa spol. s.r.o., so sídlom ul. Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161

 (ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade s § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Areál MeT spol. s.r.o. Šaľa – objekty: Káblová VN prípojka 22kV, Preloženie NN skrine SR8

(ďalej len “stavba“) na uliciach Partizánska, Hlboká a Kvetná, na pozemku register "C" parc. č. 2476/74 katastrálne územie Šaľa, vo vlastníctve spoločnosti MeT Šaľa spol. s.r.o., ku ktorej má navrhovateľ  zmluvu o zriadení vecných bremien zo dňa 09.03.2020a na pozemkoch register "C" parc. č. 2437, 2391, 2684, 2704 a 2706/1 katastrálne územie Šaľa a pozemkoch register "E" parc. č. 1478 a 1320, vo vlastníctve Mesta Šaľa, ku ktorým má navrhovateľ zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien zo dňa 04.02.2020, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

 

 

Popis stavby:

 • nové zásobovanie el. energiou areálu Kotolne CK31 z dôvodu požadovaného zvýšenia výkonu v nadväznosti na novú technológiu využitia geotermálnej energie,
 • zokruhovanie káblovej slučky sa bude ralizovať naspojkovaním na existujúci kábel,
 • navrhovaná trasa na ul. Kvetná naväzuje na existujúce inžinierske siete v značnom rozsahu – 3 zemné káble NN, vzdušný NN rozvod na stožiaroch, tepelný kanál, vodovod, NTL plyn, kanalizácia a SLP – rozvod telefónu,
 • v priestoroch zelene a spevnených plôch káble budú uložené do káblovej ryhy 50/120 cm do pieskového lôžka,
 • pod cestami, spevnenými plochami a pri križovaní s inými podzemnými inžinierskymi sieťami sa uložia káble do korugovaných chráničiek,
 • preloženie NN skrine SR8 – v SR8 sa odpoja všetky 4 káble ZSD a presmerujú sa do navrhovanej skrine SR5 osadením v blízkosti fasády garáží. Zo SR5 sa napojí nový kábel AYKY-J 4x50, ktorý sa naspojkuje na existujúci odpojený kábel v SR8 pre radové garáže. Trasa troch káblov ZSD na zrušenie resp. presmerovanie je cca 18 m, trasa navrhovaného kábla AYKY-j 4x50 pre radové garáže je cca 20m.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

 Stavba bude umiestnená na pozemkoch v kat. území Šaľa m.č. Veča v súlade so situáciou umiestnenia vypracovanou Ing. Milan Bezecný ev. č. 3458*A*2-3, Elprojekt, Ivana Krasku 28, 926 01 Sereď

 Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien zo dňa 04.02.2020 od mesta Šaľa a zmluvu o zriadení vecných bremien zo dňa 09.03.2020 od spoločnosti MeT Šaľa spol. s.r.o.

 

 1.  

Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

 

 1. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra

 V prípade zistenia archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia.

 Dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku č. KPUNR-2019/17463-2/58209/Gro zo dňa 22.07.2019.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

 Stanovisko pod č. ORHZ-NR2-2019/000841-004 zo dňa 23.09.2019.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra

 Záväzné stanovisko č. HZP/A/2019/02222 zo dňa 16.07.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

 Uvedená stavba nie je v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vymedzená ako zdroj znečisťovania ovzdušia a z uvedeného dôvodu k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia v zmysle zákona o ovzduší.

 Pri ochrane okolitej stromovej vegetácie sa riadiť ustanoveniami STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), a pri ukladaní inžinierskych sietí v blízkosti koreňovej sústavy najmä kapitolu 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej v uvedenej STN časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia).

 Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín rastúcich mimo lesa (stromov a krov) v okolí stavebného pozemku v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným bednením, zábradlím a pod.). V prípade vykonávania činností v blízkosti drevín požadujeme postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach.

 Ak sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa 40 cm meraným vo výške 130 m nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m2, ktoré budú brániť vo vybudovaní optickej siete, je podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub drevín od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.

 Stanovisko č. OU-SA-OSZP-2019/005823-2 zo dňa 08.07.2019.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/005782-2 zo dňa 04.07.2019.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/00800-2 zo dňa 08.07.2019.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/005967-2-Veg zo dňa 18.07.2019.

 Dodržať podmienky súhlasu č. OU-SA-OSZP-2019/007643-2-Veg zo dňa 02.10.2019.

 

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností

 Na dotknutých nehnuteľnostiach sa nachádzajú miestne komunikácie, z uvedeného dôvodu stavebník bude v časti križovania stavby s miestnymi komunikáciami realizovať stavbu bezvýkopovou metódou všade tam, kde je to technicky možné.

 V prípade zásoahou do telies miestnych komunikácií tieto vykonať v čo najmenšom možnom rozsahu tak, aby bola zabezpečená ich prejazdnosť  a následne vykonať spätnú úpravu komunikácií s vrchnou betónovou/asfaltovou úpravou (postup je potrebné konzultovať so správcom miestnych komunikácií – p. Miroslavom Poličkom, kontakt: 0911 727 871).

 V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať MsÚ – referát dopravy a technických činností o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia.

 V prípade výkopových prác v zeleni je potrebné zabezpečiť spätné zatrávnenie – postup konzultovať so správcom mestskej zelene Ing. Gabrielou Braníkovou ( kontakt: 0911 500 060).

 Pred realizáciou stavby požiadať správcu verejného osvetlenia p. Miroslava Polička (kontakt: 0911 727 871) o vytýčenie vedení verejného osvetlenia.

 Po zrealizovaní stavby a ukončení prác je potrebné na MsÚ – Oddelenie správy majetku a zariadení mesta doručiť geometrický plán skutočného zamerania stavby, úradne overený príslušným katastrom nehnuteľností, za účelom zriadenia vecného bremena  na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta (vrátane  ochranného a bezpečnostného ´pásma, ak sa zriaďuje) spolu so žiadosťou o zriadenie vecného bremena v prospech vlastníka stavby. Nakoľko je stavebník (investor stavby) právnickou osobou so 100%-tnou majetkovou účasťou mesta šaľa, vecné bremeno môže byť zriadené bezodplatne. Zriadenie vecného bremena na predmetné nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Šaľa však podlieha v zmysle § 4 ods. 3 písm. q) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa predchádzajúcim schválením Mestským zastupiteľstvom v Šali.

 Dodržať podmienky stanoviska č. 13316/2019/OSaKČ/905 zo dňa 24.06.2019.

 Dodržať ďalšie podmienky stanoviska č. 14951/2019/OSaKČ/3502 zo dňa 23.07.2019.

 Dodržať ďalšie podmienky stanoviska č. 16875/2019/OSaKČ/3925 zo dňa 03.09.2019.

 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. 15725/2019/OsaKČ/3680 zo dňa 08.08.2019.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

 V prípade, že pri umiestnení stavby žiadateľa dôjde k styku so zariadením prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.

 Ďalší stupeň PD žiadame zaslať na vyjadrenie na ZS DIS, a.s., RSEZ Juh Dunajská streda.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 53992/2018 zo dňa 16.07.2019.

 

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava

 • Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0363/2019/An zo dňa 22.08.2019.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali

 V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí - verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v našej správe.

 Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na základe záväznej objednávky tel.: 031 773 7506, Ing. Michal Nagy.

 Pásmo ochrany verejných vodovodov a kanalizácii je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany:

      -1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm.

      -2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie od priemeru 500 mm.

 V pásme ochrany je povolený len ručný výkop.

 Pre uloženie káblov do chráničky nepoužívať chráničky HDPE rúry s modrými prúžkami.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 60439/2019 zo dňa 14.08.2019.

 

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany

 V dotknutom území dôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-2386/2019 zo dňa 05.08.2019.   

 

Slovak Telekom a.s.

 Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611921405 zo dňa 30.07.2019.

 

SALAMON INTERNET s. r. o. Šaľa

 Súhlasíme  s projektovou dokumentáciou, pri realizácii stavby dôjde do styku s STI spoločnosti SALAMON INTERNET, s.r.o.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. Sb 2194353 zo dňa 07.08.2019.

 

CableNet, s.r.o., Galanta

 V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné rozvody v správe spoločnosti CableNet s.r.o..

 Vyjadrenie zo dňa 11.09.2020.

 

MENERT-THERM s.r.o.

 Spoločnosť MENERT-THERM s.r.o. dáva súhlasné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii pre územné konanie.

 V lokalite, kde sa bude hore uvedená stavba realizovať, sa nenachádzajú tepelné site v správe našej spoločnosti.

 Stanovisko č. 206/2020 zo dňa 11.09.2020.

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

 S vydaním územného rozhodnutia – stavebného povolenia súhlasíme, pretože v lokalite stavby sa nenachádza siet UPC.

 Vyjadrenie zo dňa 11.09.2019.

SITEL s.r.o.

 Podzemné telekomunikačné zariadenia v správe a majetku spoločnosti SITEL s.r.o. sa v dotknutom území nenachádzajú.

 Vyjadrenie zo dňa 06.08.2019.

Heizer Optik spol. s.r.o. Bratislava

 Po preštudovaní poskytnutých podkladov a dokumentácie konštatujeme, že k priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet s.r.o. príde a v záujmovom území sa nachádzajú.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. VYJ 140/19ex.

 

Účastníci konania:

MeT Šaľa spol. s.r.o., Mesto Šaľa a vlastníci pozemkov a stavieb na nich:

 • Horňáková Eva r. Mészarosová, Kvetná 2263/2A, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2479/1, 2479/2)
 • Kováčová Mária r. Turjanová, Hlboká 1050/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2478/1, 2478/2)
 • Mgr. Zozuľáková Margaréta r.Lukácsová, Hlboká č.1049/10, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2480/1, 2480/2, 2481/1, 2481/2)
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 47 Bratislava (správca); (parc. reg. „C“ 2683 (parcela reg. „E“ 2-180/2), 2682 (parcela reg. „E“ 2-180/2), 2441/1, 2441/2, 2441/4, 2441/5, 2439/10, 2439/2, 2439/9, 2439/8, 2439/1, 2438/2, 2438/10, 2438/8, 2438/1, 2423 (parcela reg. „E“ 1471), 2425/12, 2425/1, 2425/10, 2425/9, 2425/2, 2425/8, 2427/1, 2427/6, 2427/5, 2427/2, 2429/1, 2429/3, 2429/7, 2429/2,
 • Salamon internet, s.r.o., Partizánska 18, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2687/2, 2686/1)
 • Máhr Ladislav r. Máhr, Mgr., Partizánska 2285/7, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2383/1, 2383/2)
 • Szabo Jozef a Ildikó Szabová r. Molnárová, Partizánska 2195/9, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2385/1, 2385/2)
 • Hanková Eva r. Jankušíková, 9. mája 909/19, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2387)
 • Vogl Viktor r. Vogl, Kalinčiakova 470/5, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2389)
 • Michalička Anton (r.Michalička,ž.Mária r. Sedláková); (parc. reg. „C“ 2390 (parcela reg. „E“ 176)
 • Haász Gabriel a Ing. Katarína Haászová r. Baranová, Hollého 1844/18, 927 05 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2392/2, 2393/2, 2393/3, 2393/4)
 • Ing. Haász Gabriel, Hollého 1844/18, 927 05 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2392/1, 2392/3, 2393/1)
 • Ing. Haász Polčáková Martina r. Polčáková, Hlboká 1051/14, 927 05 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2392/1, 2392/3, 2393/1)
 • Horváthová Aneta r. Horváthová, Kvetná 1044/1, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/9)
 • Gál Tibor a Zuzana Gálová r. Vörösová, Ul. Novomeského 18, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/10)
 • Czigleová Ildikó r. Czigleová, Okružná 1025/26, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/11)
 • Kubica Tibor a Mária Kubicová r. Rábeková, Ul. SNP 14, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/12)
 • Mgr. Huček Andrej a MUDr. Tatiana Hučeková r. Romanová, Jánošíkova 27, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/13)
 • Horváth Ladislav, kpt. Jaroša 1290/32, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/8, 2467)
 • Pál Alexander a Zuzana Pálová r. Fülöpová, Jánošíkova 1358/33, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/7)
 • László Jozef a Margita rod. Miháliková, ul. Vlčanská č.2/556; (parc. reg. „C“ 2475/6)
 • Odrážka Zoltán a Mária r. Paczková, Okružná 16, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/5)
 • Szabo Gejza a Mária Szabová r. Masaryková, Okružná 5, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/4)
 • Petrova Viola, Agátová 22; (parc. reg. „C“ 2474)
 • Demeter Bohumil a Helena Demeterová r. Lenčešová, Kvetná 1039/15, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2473)
 • Ing. Kubolka Ivan, Partizánska 1029/2, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2472)
 • Táborský Stanislav a Veronika Táborská r. Kráľová, Ul. Nešporova 11, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2471)
 • Hudecová Eva r. Mráziková, Vajanského 1022/1, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2470)
 • Demín Milan a Dana Demínová r. Kuricová, Horná 10, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2469)
 • Hajdú Štefan, Horná 916/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2468, 2466)
 • Lýdia Hajdúová r. Krištofová, Ul. Horná 12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2466)
 • Ing. Tóth Radovan a Ing. Frederika Tóthová r. Gyeráková, SNP 956/8, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2465)
 • Ščepka Robert a Eva Ščepková r. Szabadosová, Okružná 1027/7, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2464, 2452, 2448)
 • Bereczová Mária r. Karkušová, Ul. Horná 916/8, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2463)
 • Kuraňková Elena r. Horváthová, ul. SNP č. 956/4, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2462)
 • Ščepka Emil a Alena Ščepková r. Vydrová, 90635, Plavecký Peter, č. 155; (parc. reg. „C“ 2461)
 • Varga Gabriel a Margita Vargová r. Molnárová, Nešporova 9, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2460)
 • Plevková Mária, Bottova 6, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2459)
 • Čurka Jozef a Veronika r. Mišíková, Febr. víťazstva 8, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2458)
 • Matuška Milan a Gabriela Matušková r. Kováčová, Ul. Vajanského 1023/9, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2457)
 • Ing. Neuhold Zuzana r. Podhradská, Zuzany Chalupovej 3981/8, 851 07 Bratislava; (parc. reg. „C“ 2456)
 • Husár Tibor, Ul. Partizánska 1029/6, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2455)
 • Čabo Štefan a Eva Čabová r. Vargová, Partizánska 1029/12, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2454)
 • Ing. Bukový Igor a Ing. Jozefína Buková r. Práznovská, SNP 956/10, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2453)
 • Ing. Balogh Ivan a Ing. Alica Baloghová r. Zadubanová, kpt. Jaroša 19, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2451)
 • Lelovicsová Alžbeta r. Vonyiková, Okružná 1025/26, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2450)
 • Kerék Jozef, Partizánska 1029/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2449)
 • Ing. Péteri Marian, Ul. Okružná 5, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2447)
 • Takács Ferdinand, Ul. Horná 916/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2446)
 • Mgr. Keselyová Katarína r. Takácsová, Letná 569/5, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2446)
 • Ing. Horváth Edmund a Barbora Horváthová r. Vargová, Ul. Bottova 16, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2445)
 • Pappová Beáta r. Csadiová, Kvetná 1043/3, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/2)
 • Papp Tomáš, Kvetná 1043/3, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/3, 2433/1, 2433/2)
 • Mgr. Zimmermannová Katarína r. Klihová, P. Pázmaňa 54/28, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2443)
 • Nitriansky samosprávny kraj - Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2421/6)
 • SAGRA s.r.o., Hlavná 2140/14, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2422/4)
 • Ing. Kurňava Marek  a Ing. Silvia Kurňavová r. Machyniaková, Okružná 1027/3, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2431/1, 2431/2)
 • Horváth Ján a Margita Horváthová r. Futóvá, Ul. Kvetná 1044/1, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2435)

 

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

 

Upozornenie:

Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

 

 

Odôvodnenie:

Dňa 27.03.2020 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.

Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 15.07.2020, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

Stanoviská oznámili:

 • Krajský pamiatkový úrad Nitra
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP
 • Západoslovenská distribučná, a.s.
 • SPP – distribúcia a.s.,
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
 • Michlovský, spol. s.r.o.,
 • Slovak Telekom a.s.
 • Heizer Optik s.r.o. Bratislava
 • SALAMON INTERENT, s.r.o. Šaľa
 • CableNet, s.r.o., Galanta
 • SITEL s.r.o.
 • Upc broadband slovakia, s.r.o. Bratislava
 • MsÚ Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností

Stanoviská dotknutých orgánov boli kladné, prípadné pripomienky boli zohľadnené v podmienkach rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

 

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu umiestnenia predmetnej stavby: projektovú dokumentáciu stavby na územné konanie, zmluvy o zriadení vecných bremien, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

 

Príloha:

 • situácia

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................       

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 27.03.2020.

 

Príloha pre navrhovateľa:

 • overená projektová dokumentácia pre územné konanie

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania (verejnou vyhláškou)

 1. MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
 2. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 00 Šaľa
 3. Vlastníci pozemkov a stavieb na nich:
 • Horňáková Eva r. Mészarosová, Kvetná 2263/2A, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2479/1, 2479/2)
 • Kováčová Mária r. Turjanová, Hlboká 1050/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2478/1, 2478/2)
 • Mgr. Zozuľáková Margaréta r.Lukácsová, Hlboká č.1049/10, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2480/1, 2480/2, 2481/1, 2481/2)
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 47 Bratislava (správca); (parc. reg. „C“ 2683 (parcela reg. „E“ 2-180/2), 2682 (parcela reg. „E“ 2-180/2), 2441/1, 2441/2, 2441/4, 2441/5, 2439/10, 2439/2, 2439/9, 2439/8, 2439/1, 2438/2, 2438/10, 2438/8, 2438/1, 2423 (parcela reg. „E“ 1471), 2425/12, 2425/1, 2425/10, 2425/9, 2425/2, 2425/8, 2427/1, 2427/6, 2427/5, 2427/2, 2429/1, 2429/3, 2429/7, 2429/2,
 • Salamon internet, s.r.o., Partizánska 18, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2687/2, 2686/1)
 • Máhr Ladislav r. Máhr, Mgr., Partizánska 2285/7, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2383/1, 2383/2)
 • Szabo Jozef a Ildikó Szabová r. Molnárová, Partizánska 2195/9, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2385/1, 2385/2)
 • Hanková Eva r. Jankušíková, 9. mája 909/19, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2387)
 • Vogl Viktor r. Vogl, Kalinčiakova 470/5, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2389)
 • Michalička Anton (r.Michalička,ž.Mária r. Sedláková); (parc. reg. „C“ 2390 (parcela reg. „E“ 176)
 • Haász Gabriel a Ing. Katarína Haászová r. Baranová, Hollého 1844/18, 927 05 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2392/2, 2393/2, 2393/3, 2393/4)
 • Ing. Haász Gabriel, Hollého 1844/18, 927 05 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2392/1, 2392/3, 2393/1)
 • Ing. Haász Polčáková Martina r. Polčáková, Hlboká 1051/14, 927 05 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2392/1, 2392/3, 2393/1)
 • Horváthová Aneta r. Horváthová, Kvetná 1044/1, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/9)
 • Gál Tibor a Zuzana Gálová r. Vörösová, Ul. Novomeského 18, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/10)
 • Czigleová Ildikó r. Czigleová, Okružná 1025/26, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/11)
 • Kubica Tibor a Mária Kubicová r. Rábeková, Ul. SNP 14, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/12)
 • Mgr. Huček Andrej a MUDr. Tatiana Hučeková r. Romanová, Jánošíkova 27, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/13)
 • Horváth Ladislav, kpt. Jaroša 1290/32, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/8, 2467)
 • Pál Alexander a Zuzana Pálová r. Fülöpová, Jánošíkova 1358/33, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/7)
 • László Jozef a Margita rod. Miháliková, ul. Vlčanská č.2/556; (parc. reg. „C“ 2475/6)
 • Odrážka Zoltán a Mária r. Paczková, Okružná 16, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/5)
 • Szabo Gejza a Mária Szabová r. Masaryková, Okružná 5, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/4)
 • Petrova Viola, Agátová 22; (parc. reg. „C“ 2474)
 • Demeter Bohumil a Helena Demeterová r. Lenčešová, Kvetná 1039/15, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2473)
 • Ing. Kubolka Ivan, Partizánska 1029/2, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2472)
 • Táborský Stanislav a Veronika Táborská r. Kráľová, Ul. Nešporova 11, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2471)
 • Hudecová Eva r. Mráziková, Vajanského 1022/1, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2470)
 • Demín Milan a Dana Demínová r. Kuricová, Horná 10, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2469)
 • Hajdú Štefan, Horná 916/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2468, 2466)
 • Lýdia Hajdúová r. Krištofová, Ul. Horná 12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2466)
 • Ing. Tóth Radovan a Ing. Frederika Tóthová r. Gyeráková, SNP 956/8, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2465)
 • Ščepka Robert a Eva Ščepková r. Szabadosová, Okružná 1027/7, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2464, 2452, 2448)
 • Bereczová Mária r. Karkušová, Ul. Horná 916/8, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2463)
 • Kuraňková Elena r. Horváthová, ul. SNP č. 956/4, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2462)
 • Ščepka Emil a Alena Ščepková r. Vydrová, 90635, Plavecký Peter, č. 155; (parc. reg. „C“ 2461)
 • Varga Gabriel a Margita Vargová r. Molnárová, Nešporova 9, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2460)
 • Plevková Mária, Bottova 6, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2459)
 • Čurka Jozef a Veronika r. Mišíková, Febr. víťazstva 8, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2458)
 • Matuška Milan a Gabriela Matušková r. Kováčová, Ul. Vajanského 1023/9, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2457)
 • Ing. Neuhold Zuzana r. Podhradská, Zuzany Chalupovej 3981/8, 851 07 Bratislava; (parc. reg. „C“ 2456)
 • Husár Tibor, Ul. Partizánska 1029/6, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2455)
 • Čabo Štefan a Eva Čabová r. Vargová, Partizánska 1029/12, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2454)
 • Ing. Bukový Igor a Ing. Jozefína Buková r. Práznovská, SNP 956/10, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2453)
 • Ing. Balogh Ivan a Ing. Alica Baloghová r. Zadubanová, kpt. Jaroša 19, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2451)
 • Lelovicsová Alžbeta r. Vonyiková, Okružná 1025/26, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2450)
 • Kerék Jozef, Partizánska 1029/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2449)
 • Ing. Péteri Marian, Ul. Okružná 5, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2447)
 • Takács Ferdinand, Ul. Horná 916/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2446)
 • Mgr. Keselyová Katarína r. Takácsová, Letná 569/5, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2446)
 • Ing. Horváth Edmund a Barbora Horváthová r. Vargová, Ul. Bottova 16, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2445)
 • Pappová Beáta r. Csadiová, Kvetná 1043/3, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/2)
 • Papp Tomáš, Kvetná 1043/3, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/3, 2433/1, 2433/2)
 • Mgr. Zimmermannová Katarína r. Klihová, P. Pázmaňa 54/28, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2443)
 • Nitriansky samosprávny kraj - Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2421/6)
 • SAGRA s.r.o., Hlavná 2140/14, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2422/4)
 • Ing. Kurňava Marek  a Ing. Silvia Kurňavová r. Machyniaková, Okružná 1027/3, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2431/1, 2431/2)
 • Horváth Ján a Margita Horváthová r. Futóvá, Ul. Kvetná 1044/1, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2435)

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 2. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 8. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava
 11. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 12. CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 13. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 14. SALAMON INTERNET s.r.o., Partizánska 18, 927 00 Šaľa
 15. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 16. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 17. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 

ostatní:

 1. Ing. Milan Bezecný, Elprojekt, Ivana Krasku 28, 926 01 Sereď

 

na vedomie

MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa (splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 • k spisu

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

Prílohy

SKMBT_28320062308040

(pdf - 1.12 MB)
SKMBT_28320062308041

(pdf - 408.34 kB)