Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.09.2020 - 08:44  //  aktualizácia: 28.09.2020 - 08:45  //  zobrazené: 266

Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – prepojenie CK31 – Separačná stanica GTV

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie

V zmysle ustanovení § 66 ods. 2 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zverejňuje stavebný úrad kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu

 

 

„Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – prepojenie CK31 – Separačná stanica GTV“

 

 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Okresným úradom Šaľa, Odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA_OSZP-2019/005963-19-Ne zo dňa 23.08.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 25.10.2019 bolo zverejnené elektronicky prostredníctvom webového sídla:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-zariadenia-na-vyuzitie-energie-geotermalnej-vody-plynoin

 

Príloha: 

- kópia žiadosti o vydanie stavebného povolenia

Prílohy

SKMBT_28320092413080

(pdf - 284.47 kB)
SKMBT_28320092413070

(pdf - 355.32 kB)