Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.10.2020 - 08:12  //  aktualizácia: 22.10.2020 - 08:13  //  zobrazené: 426

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

 

 zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktoré sa uskutoční

26. októbra 2020 o 16.30  hod. v kongresovej sále MsÚ

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020
 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
 2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020
 3. Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2021
 4. Alexander Hatvani a Margita Hatvaniová, Železničná 514/8, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 5. Alexander Kaiser, Železničná 517/2, Šaľa a Eva Kaiserová, Železničná 517/2, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 6. Jozef Kováč a Terézia Kováčová, Železničná 513/10, Šaľa – prevod pozemkov
  z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 7. Ing. Ladislav Major a MUDr. Elena Majorová, Dlhá nad Váhom 217 – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 8. Milan Papp a Valéria Pappová, Železničná 495/46, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 9. Marian Kútny a manželka Iveta Kútna, Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 10. Jozef Sedlák a Adriana Sedláková, V. Šrobára 570/2, Šaľa – prevod pozemkov
  z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 11. Milan Šima a Alžbeta Šimová, Vlčanská 564/3, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 12. Anton Barták a Soňa Bartáková, Železničná 509/18, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 13. Ladislav Fábik a Helena Fábiková, Železničná 510/16, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 14. Tibor Máhr a Oľga Máhrová, Železničná 508/20, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 15. Ing. Robert Maliniak a Mgr. Margaréta Maliniaková, Železničná 497/42, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 16. city cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Hlavnej ul. v Šali
  z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 17. Valter Gujber, Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 18. GTIS charging SK s.r.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín – žiadosť o nájom
  pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 19. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.
  v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Juraja Čopjana a Ing. Marcelu Čopjanovú, Železničná 501/34, Šaľa
 20. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.
  v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Lenku Novosádovú Braunovú,  Železničná 505/26, Šaľa a Miloslava Novosáda, Diakovce 148
 21. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.
  v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, Šaľa
 22. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v areáli ZŠ Ľ. Štúra z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre JUDr. Ing. arch. Petra Moravčíka a manželku JUDr. Zuzanu Moravčík Psotovú, Pionierska 338/20, 927 01 Šaľa
 23. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v areáli ZŠ Ľ. Štúra z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Mareka Psotu a manželku Moniku Psotovú, Pionierska 340/16, 927 01 Šaľa
 24. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod prevádzkového objektu s. č. 32
  s pozemkami na ul. Hlavná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Janette Benkovú, Veterná 912, 925 81  Diakovce
 25. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Révaya a manželku Bianku Révayovú, bytom Hliník 1889/48, 927 05 Šaľa
 26. Peter Vincze, č. d. 436, 925 71  Trnovec nad Váhom – odstúpenie od nájomnej zmluvy
 27. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – prevod priľahlého pozemku vo vlastníctve mesta a zriadenie vecného bremena pri trafostanici
  TS 0834-024 na ul. Kpt. Jaroša v k. ú. Šaľa
 28. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – prevod priľahlých pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami distribučných trafostaníc v k. ú. Šaľa

 

 

 

 

 

 

Ing. Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

 

Zapísala: Anita Petkovová