Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.11.2020 - 14:00  //  aktualizácia: 03.11.2020 - 14:00  //  zobrazené: 610

Výzva na vykonanie jesennej celomestskej deratizácie

Mesto Šaľa v záujme utvárania  zdravých podmienok a zdravého spôsobu života  a práce obyvateľov mesta v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa č. 13/2014 o celomestskej deratizácii

v y z ý v a

 

povinné subjekty k vykonaniu deratizačných opatrení v spoločnom termíne

 

od 09. novembra do 05. decembra 2020 v trvaní 4 týždňov.

 

 

Upozorňujeme správcov objektov (SVB a NP, podnikateľské objekty, inštitúcie a organizácie a pod.), že deratizáciu objektov je potrebné vykonať okrem interiérov budov aj v ich okolí a zvýšenú pozornosť treba venovať kanalizačnej prípojke, ktorá prináleží k objektom, až po prvú vpusť. V týchto miestach bol pozorovaný najvyšší počet „živých“ dier po hlodavcoch. Po skončení deratizácie je potrebné v okolí objektov diery po hlodavcoch zasypať.

 

Povinné osoby v čase trvania celomestskej deratizácie uskutočnia deratizačné opatrenia prostredníctvom oprávnených osôb na výkon deratizácie.

 

Žiadame o odovzdanie kópie protokolov o vykonaní deratizácie na MsÚ do konca roku 2020. Protokoly je možné odovzdať aj prostredníctvom osôb oprávnených  na výkon deratizácie.

 

 

 

 

 

                                                                                         Róbert Tölgyesi

                                                                                     zástupca primátora mesta Šaľa

                                                                                 na základe Poverenia zo dňa 30. 10. 2020