Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.11.2020 - 17:17  //  aktualizácia: 25.11.2020 - 17:18  //  zobrazené: 242

Ekonomická komisia pozýva

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa
 2. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Šaľa
 1. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2020
 2. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na
  rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
 3. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2019
 4. Ján Révay a manželka Bianka Révayová, bytom Hliník 1889/48, 927 05 Šaľa – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 5. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod pozemku vo vlastníctve mesta pri trafostanici TS 0834-024 na ul. Kpt. Jaroša v k. ú. Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 6. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 7. DOGGIE s.r.o., Pod Vinicami 21, 811 02 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku na Okružnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 8. Ondrej Moťovský, Vinohradnícka 150/3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 9. Patrik Paštéka a Erika Paštéková, Jazerná 585/28, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 10. COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta – žiadosť o schválenie investičného zámeru výstavby parkovacích miest na pozemku vedenom
  v registri C katastra nehnuteľností parcelné číslo 588/1, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa a následného prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Jazerná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Miškoviča, Veterná 1043, 925 81 Diakovce a Milana Karlíka, Jilemnického 2181/3A, 927 05  Šaľa
 12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Fialu a manželku Ing. Ľubicu Fialovú, Kpt. Jaroša 1292/36, 927 01 Šaľa
 13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v zastavanom území mesta Šaľa vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemky  mimo zastavaného a v zastavanom území mesta vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14. H+L LUŠŇÁK, spol. s r.o. – žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hlavnej
  v Šali
 15. Eugen Mókos, Hlavná 12/47, 927 01 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta
 16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

 

Zapísala: Anita Petkovová