Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.11.2020 - 12:29  //  aktualizácia: 30.11.2020 - 12:29  //  zobrazené: 452

IBV Šaľa Pekná cesta a technická infraštruktúra

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,      IČO: 36 361 518  

(ďalej len "navrhovateľ") dňa 30.09.2020 podal návrh na kolaudáciu stavby:

 

IBV Šaľa Pekná cesta a technická infraštruktúra

                                        SO  12 VN prípojka

                                        SO 13.1 Trafostanica

                                        SO 14.2 NN rozvody IBV

 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2844/9, 2844/74, 2848/16, 2848/17, 2844/100 a 2844/129 v katastrálnom území Šaľa a na pozemku register "E" 1393/201 v katastrálnom území Šaľa, mimo zastavaného územia mesta Šaľa na dobu určitú, po dobu platnosti nájomnej zmluvy č. 266/217 zo dňa 24.05.2017 medzi Mestom Šaľa a spoločnosťou IQ Bývanie s.r.o, za účelom zabezpečenia zásobovania navrhovanej výstavby rodinných domov a existujúceho areálu elektrickou energiou.

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 9238/2018/SU/1986 dňa 19.07.2018, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 20.08.2018.

Na stavebný objekt SO 14.2 NN rozvody IBV bolo vydané povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Mestom Šaľa pod č. 36758/2020/SU/3450 zo dňa 09.10.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 10.11.2020.

Stavba obsahuje:

SO  12 VN prípojka

 nová VN-22kV káblová prípojka s napojením z nového ručne ovládaného zvislého úsekového odpínača (UO-400A, 25kV UVEI 25/400 PPN), ktorý je osadený na existujúcom podpernom bode P.Č. 85 typu „D“ v úseku 3-4 vzdušného VN-22kV vedenia č. 442,

 prípojka je vyhotovená káblovým vedením 3x(NA2XS2Y 1x240 mm2),

 káblový zvod v trase zo stĺpa je uložený v ochrannej plastovej rúrke,

 celková trasa 219 metrov,

 

SO  13.1 Trafostanica

 na pozemku parc. č. 2844/129 vo vlastníctve spoločnosti IQ Bývanie s.r.o. je umiestnená betónová, bloková, nadzemná kiosková trafostanica 400 kVA na zásobovanie energiou pre navrhovanú obytnú zónu so samostatným priestorom pre transformátor, VN a NN,

 

SO  14.2 NN rozvody IBV

 z trafostanice sú vedené rozvody ZSDIS pre obytnú zónu,

 použijú sa káble NAVY-J 4x240 mm2, ktoré samostatne napájajú ucelenú časť a  ústia do plastových pilierových skriniek,

 celková trasa 1050 metrov,

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

22.12.2020 o 10.00 hodine

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, stavebný úrad, 3. poschodie, č. dverí 4.20.

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné hodiny: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00)

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.

Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Príloha:

- situácia

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 2. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 3. vlastníci pozemkov a stavieb

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11  Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63  Nitra
 3. Inšpektorát práce, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
 4.  MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 5. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 6. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

na vedomie

 1. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 

Ostatní

 1. Peter Karas, EL.P.M s.r.o., Vlčanská 6789/6A, 927 01 Šaľa

- k spisu

 

 

 

 

 

 

                                         Mgr. Jozef Belický
                                         primátor mesta

 

 

Prílohy