Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.02.2021 - 13:42  //  aktualizácia: 01.02.2021 - 13:43  //  zobrazené: 357

Návrhy VZN mesta Šaľa k pripomienkovaniu

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení podmienok predaja výrobkov
    a poskytovaní  služieb na trhových miestach v meste Šaľa

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Trhový poriadok pre trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa

 

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 01. 02. 2021

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 01. 02. 2021

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 11. 02. 2021

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 12. 02. 2021

Prílohy