Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.02.2021 - 11:05  //  aktualizácia: 04.02.2021 - 11:05  //  zobrazené: 438

DS_Šaľa, Dlhoveská záhradkárska osada VNK, TS, NNK

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

 

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 30.09.2020 podal stavebník

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,      IČO: 36 361 518, ktorú v konaní zastupuje Ing. Eva Zlatošová, Ul. Javorová 14, 927 01 Šaľa     

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e

stavby

DS_Šaľa, Dlhoveská záhradkárska osada VNK, TS, NNK

(záhradkárska osada Duslo – Šaľa)

v rozsahu:      SO 01 – 22 kV káblová prípojka

SO 02 – 1 kV káblová prípojka

SO 03 – Transformačná stanica

PS  01 – Transformačná stanica - technológia

 

(ďalej len “stavba“) v intraviláne mesta Šaľa, mestská časť Veča, na pozemkoch register "C" v katastrálnom území Šaľa na pozemkoch parc. č. 3951/196, parc. č. 3951/19, parc. č. 3951/3 a 3951/200 v spoluvlastníctve vlastníkov záhradiek v dotknutom území, navrhovateľ má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 písm. b) stavebného zákona – na základe Zmluvy o zriadení vecných bremien, ev. č. 190643-121485424-VB – zo dňa 14.05.2019 a Zmluvy o zriadení vecných bremien,               ev. č. 190680-121485424-VB – zo dňa 21.05.2019,

na účely zabezpečenia kvalitnej dodávky elektrickej energie v záhradkárskej osade Šaľa - Duslo (pri  futbalovom štadióne v Šali-Veči).

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 23301/2019/SU/3473 dňa 25.11.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 27.12.2019.

Stavba obsahuje:

 

SO 01 – 22kV káblová prípojka

 Nová 22kV podzemná prípojka (VN č. 1043)  s káblom 2x kábel 3Xna2XS2Y 1x240 mm2 celkovej dĺžky 84 m.

SO 02 – 1kV káblová prípojka

 Napojenie nových 1kV podzemných káblových vývodov z kioskovej transformačnej stanice káblom NAYY-J 4x240 mm2, celkovej dĺžky 2123m.

SO 03 – Transformačná stanica

 na pozemku parc. č. 3951/200 vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518

 Typizovaná kiosková transformačná stanica typu HARAMIA EH6 S vlastným osvetlením a bleskozvodom.

PS 01 – Transformačná stanica - technológia

 V transformačnej stanici sú umiestnené VN rozvádzač 22 kV s izoláciou SF6 pre napojenie 22kV káblového vedenia, transformátor 1x400kVA s vnútorným ovládaním, NN rozvádzač 0,42 kV (RH) na napojenie 1kV distribučných rozvodov vrátane merania vlastnej spotreby a kompenzácie, uzemnenie TS.

 

Na užívanie stavby sa určujú podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky:

 1. Stavba bude užívaná na účely vymedzené týmto rozhodnutím.
 2. Plynové  zariadenia budú pravidelne kontrolované a udržiavané tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná činnosť a prevádzka.
 3. Počas užívania stavby budú dodržané ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.  
 4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania, pri prípadnej zmene vlastníctva ju odovzdajú novému nadobúdateľovi.
 5. Stavba bude užívaná tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.

 

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené drobné nedostatky, ktoré budú odstránené v týchto lehotách:

 • V lehote do 7 dní od vydania kolaudačného rozhodnutia budú odstránené nedostatky uvedené v Záväznom stanovisku Inšpektorátu práce v Nitre č. IPNR_OBOZP/KON/2021/2426-2021/1238 zo dňa 27.01.2021 a ich splnenie stavebník oznámi na príslušný inšpektorát práce a tunajší stavebný úrad.   

 

Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a povolení zmeny stavby pred jej dokončením.

Námietky v kolaudačnom konaní neboli vznesené.

Účastníci konania:

 • Západoslovenská distribučná, a.s, Dáša Líšková (splnomocnený zástupca vlastníkov pozemku par. č. 3951/3 kat. územie Šaľa LV. 5224).

Odôvodnenie:

Dňa 13.11.2020 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 23301/2019/SU/3473 dňa 25.11.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 27.12.2019.

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania účastníkom a dotknutým orgánom a organizáciám, súčasne na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

 • Inšpektorát práce Nitra, záväzné stanovisko č. IPNR_OBOZP/KON/2021/2426-2021/1238 zo dňa 27.01.2021, ktorý ku kolaudácii zaujal kladné stanovisko.

 

Ku kolaudácii stavby boli predložené: kópia stavebného povolenia, geodetická dokumentácia, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Námietky neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku).

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.

Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

 

Rozhodnutie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

  

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa Položky 62a písm. g) vo výške 250,- eur bol zaplatený dňa 13.11.2020.

 

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Ing. Eva Zlatošová, Ul. Javorová 14, 927 01 (splnomocnený zástupca navrhovateľa)
 2. Vlastníci pozemkov register 3951/3, 3951/196 a 3951/197 v katastrálnom území Šaľa
 • Dáša Líšková, Ul. Lúčna č. 1855/1, 927 05 Šaľa (splnomocnený zástupca vlastníkov pozemku par. č. 3951/3 kat. územie Šaľa LV. 5224)
 • Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11  Nitra – EP
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63  Nitra – EP  
 3. Inšpektorát práce, Jelenecká 49, 950 38 Nitra – EP
 4. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností – EP
 5. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností – EP
 6. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta – EP

 

na vedomie

 1. Ing. Eva Zlatošová, Ul. Javorová 14, 927 01 (splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 

Ostatní

 1. Eduard Dubeň, Bevatron s.r.o., G. Bethlena č. 50, 940 01 Nové Zámky

- k spisu

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016