Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.02.2021 - 11:09  //  aktualizácia: 08.02.2021 - 11:09  //  zobrazené: 276

VV - Dodatočná realizácia lodžií na bytovom dome č. 522 na ul. Dolnej v Šali

O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 522/10 na ul. Dolnej v Šali, združení v Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Dolná 522“, zastúpení Margitou Slávikovou, predsedkyňou spoločenstva

(ďalej len "navrhovateľ") podali dňa 29.12.2021 návrh na kolaudáciu stavby:

 

Dodatočná realizácia lodžií na bytovom dome č. 522 na ul. Dolnej v Šali
 

(ďalej len “stavba“) na pozemku register "C" parc. č. 585/3 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Stavba obsahuje:

  • vybudovanie lodžiového systému pomocou sústavy bočných stien a podláh v celkovom počte 31 ks.
  • konštrukcia nových lodžií je certifikovaná sústava prefabrikovaných dosiek a stien spojených navzájom do krabicového celku. Ich vodorovný modul je 3,58 m a zvislý je 2,80 m.
  • lodžie sú prikotvené na úrovni každého podlažia pomocou oceľovej výstuže a chemickej kotvy.

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

02.03.2021 o 10.00 hodine

so stretnutím pozvaných na mieste stavby.

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestský úrad Šaľa, klientske centrum, úradné dni Po - Pi: 8.00-12.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

  1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 522/10 na ul. Dolnej v Šali, na pozemku register "C" parc. č. 588/3 kat. územie Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

ostatní:

  1. DJS Architecture s.r.o., Topoľčianska č. 19, 851 05 Bratislava - EP
  1. REVITALSTAV SK s.r.o., Hviezdoslavova č. 36/33, 036 01 Martin - EP

dotknutým orgánom jednotlivo

  1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa - EP
  2. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra - EP
  3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra - EP

na vedomie

  1. SVBaNP „Dolná 522“, Margita Sláviková, Dolná č. 522/10, 927 01 Šaľa

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                   vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016