Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.02.2021 - 12:39  //  aktualizácia: 16.02.2021 - 11:46  //  zobrazené: 539

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

Mesto Šaľa podľa  § 30 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení Rozsahu hodnotenia pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktorou je

 

„Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa”

 

navrhovateľa ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.

 

Dokumenty k posudzovaniu sú verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala.

Rozsah hodnotenia je verejnosti prístupný aj na referáte ŽP Mestského úradu v Šali v čase úradných hodín.

 

Verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny do desiatich pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Ministerstvo ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                   primátor

Prílohy