Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.03.2021 - 14:26  //  aktualizácia: 10.03.2021 - 14:27  //  zobrazené: 215

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení

N Á V R H Y

všeobecne záväzných nariadení

mesta Šaľa

 

k pripomienkovaniu

 

 

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení podmienok predaja výrobkov
    a poskytovaní  služieb na trhových miestach v meste Šaľa

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Trhový poriadok pre trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa a určení miesta a času zápisu

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa

 

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 10. 03. 2021

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 10. 03. 2021

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 21. 03. 2021

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 22. 03. 2021

Prílohy