Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 28.04.2021 - 12:25  //  aktualizácia: 30.07.2021 - 10:23  //  zobrazené: 2801

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa

číslo: 06/2021  |  dátum schválenia: 13.05.2021  |  dátum účinnosti: 04.06.2021  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v zmysle § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona               č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 12 zákona                   č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 19 zákona č. 523/2004 Z. z.                       o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení

č. 6/2021

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení

so sídlom na území mesta Šaľa

 

§ 1

Predmet všeobecne záväzného nariadenia

 

Predmetom tohto Všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Šaľa, ktorých zriaďovateľom je:

 1. mesto
 2. právnická alebo fyzická osoba a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) zaradené do siete škôl a školských  zariadení.  

            

§ 2

Príjemca dotácie

 

Príjemcom dotácie podľa tohto VZN sú:

 1. základná umelecká škola, materské školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou
  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa,
 2. súkromná materská škola Detský svet Marie Montessori.

 

§ 3

Výška a účel dotácie

 

 1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej    umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a súkromnej materskej školy je určená v Prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia a táto zohľadňuje špecifické požiadavky na financovanie jednotlivých škôl a školských zariadení.
 2. Príjemca dotácie podľa § 2 tohto VZN je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy, materských škôl
  a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. Finančné prostriedky musia byť použité za podmienok a v rozsahu stanovenom zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a zákona
  č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 3. Povinnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je vypracovať návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov a kapitálových výdavkov na príslušný rok a tri ďalšie nasledujúce roky a vypracovaný návrh rozpočtu predložiť do 30. júna predchádzajúceho roka mestu Šaľa ako zriaďovateľovi.
 4. Výška dotácie na dieťa materskej školy, ktorého zriaďovateľom je súkromný zriaďovateľ, sa určuje vo výške 88 % zo sumy priemernej  dotácie určenej na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 

§ 4

Poskytovanie a zúčtovanie dotácie      

 

 1. Mesto Šaľa poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne, a to do 25. dňa príslušného      mesiaca, vo výške jednej dvanástiny dotácie na príslušný kalendárny rok.
 2. Prijímateľ dotácie je povinný zúčtovať dotáciu s mestom štvrťročne, najneskôr do         25. dňa po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka.
 3. V prípade, že finančné prostriedky nebudú do konca príslušného rozpočtového roka vyčerpané, je príjemca povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet mesta do 31.12. kalendárneho roka.

 

§ 5

Záverečné ustanovenia 

 

 1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú  príslušné právne predpisy.
 2. Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na poskytnutie dotácií schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Šali v rozpočte.

 

§ 6

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 zo dňa 27. júna 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa.

§ 7

Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia                  na úradnej tabuli v meste.

 

Mgr. Jozef Belický v. r.
primátor mesta Šaľa              

 

Príloha č. 1 

 

Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy

na žiaka základnej umeleckej školy, centra voľného času,  dieťa materskej školy

a školských zariadení na území mesta Šaľa

 

 

Dotácia na dieťa materskej školy v Eurách

MŠ Budovateľská

                2 909

MŠ Družstevná

                3 200

MŠ Okružná

                2 888

MŠ 8. mája

                2 986

MŠ Šafárika

                2 942

MŠ Hollého

                2 546

MŠ pri ZŠ J. Murgaša

                2 208

MŠ pri ZŠ P. Pázmánya

                2 161

MŠ Bernolákova

                3 100

                8 188            ( špeciálna trieda )

Detský svet Montessori

                2 142

Dotácia na žiaka ŠKD v Eurách

ZŠ Bernolákova

                   630

ZŠ J. Hollého

                   366

ZŠ J. Murgaša

                   430

ZŠ J. C. Hronského

                   464

ZŠ Ľ. Štúra

                   578

ZŠ P. Pázmánya

                   553

 

 

Dotácia na žiaka ŠJ v Eurách

ZŠ Bernolákova

                  167

ZŠ J. Hollého

                  175

ZŠ J. Murgaša

                  182

ZŠ J. C. Hronského

                  207

ZŠ Ľ. Štúra

                  250

 

 

 

Dotácia na záujmové vzdelávanie žiakov a správu objektov

Centrum voľného času

               178

Základná umelecká škola

 

Individuálna forma

            1 450

Skupinová forma

               445

Správa budov a objektov

                 35

 

Prílohy