Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.05.2021 - 08:58  //  aktualizácia: 14.05.2021 - 08:59  //  zobrazené: 140

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

OPÄTOVNE INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa”

navrhovateľa ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.

 

Návrh činnosti a súvisiace dokumenty sú verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala

 

Mesto Šaľa, obec Dlhá nad Váhom a obec Kráľová nad Váhom dňa 06. 05. 2021 oznámili zrušenie spoločného verejného prerokovania správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti  „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“  z technicko-prevádzkových dôvodov, ako aj z dôvodu prísnych opatrení zhrnutých vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí  č. 199, ktorá je uverejnená vo vestníku Vlády Slovenskej republiky ročník 21, a z technicko-prevádzkových dôvodov.

Podľa tohto, po uplynutí lehoty na informovanie verejnosti, dotknutá obec opätovne zverejní informáciu o doručení správy o hodnotení a tým sa

 

termín na uskutočnenie verejného prerokovania

ako aj pre zaslanie stanoviska a pripomienok  verejnosti posúva o ďalších 30 dní.

 

Nakoľko ani v priebehu ďalšej 30 dňovej lehoty nebolo možné zvolať verejné prerokovanie, lehota sa opätovne posúva o ďalších 30 dní, v rozmedzí ktorej bude v prípade  odstránenia technicko-prevádzkových dôvodov a uvoľnenia prísnych opatrení vyplývajúcich z Vyhlášky ÚVZ SR č. 199/2021, zvolané verejné prerokovanie. Tak isto plynie nová 30 dňová lehota na zaslanie pripomienok verejnosti.

Do správy o hodnotení je možno nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie aj na referáte ŽP OSaKČ na  Mestskom úrade v Šali po telefonickom dohodnutí stretnutia so zodpovedným zamestnancom uvedeným vyššie.

 

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto informácie.

 

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                   primátor