Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 08.09.2021 - 12:31  //  aktualizácia: 10.11.2021 - 09:15  //  zobrazené: 2555

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

číslo: 07/2021  |  dátum schválenia: 23.09.2021  |  dátum účinnosti: 01.11.2021  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5,
§ 49 ods. 4, § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 7/2021

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

v školách a v školských zariadeniach

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku
  za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí, v centre voľného času a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

 

 1. Pre účely tohto nariadenia sú školami materská škola a základná umelecká škola a školskými zariadeniami školský klub detí, centrum voľného času, školská jedáleň a výdajná školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

 

 

§ 2

Materská škola

 

 1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole je určený sumou 30,00 Eur jednotne pre všetky deti navštevujúce materskú školu.

 

 1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom,
  že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe      nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov      preukázateľným spôsobom,
 5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

 1. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ materskej školy vnútorným predpisom školy.

 

§ 3

Základná umelecká škola

 

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole pre prvé študijné zameranie prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka:
 1. na individuálne vyučovanie sumou 8,00 Eur,
 2. na skupinové vyučovanie sumou 6,00 Eur.

 

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole pre druhé a ďalšie študijné zameranie prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka:
 1. na individuálne vyučovanie sumou 10,00 Eur,
 2. na skupinové vyučovanie sumou 8,00 Eur.

 

 1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium pre dospelých v základnej umeleckej škole je určená:
 1. pre dospelú osobu (študent) vo veku do 25 rokov sumou 8,00 Eur na individuálne vyučovanie a sumou 6,00 Eur na skupinové vyučovanie,
 2. pre dospelú osobu (pracujúci) vo veku do 25 rokov sumou 13,00 Eur na individuálne a 12,00 Eur na skupinové vyučovanie,
 3. pre dospelú osobu nad 25 rokov sumou 40,00 Eur na skupinové a individuálne vyučovanie.

 

 1. Žiak navštevujúci viac odborov platí čiastočnú úhradu nákladov spojenú so štúdiom
  na každom odbore.

 

 1. Riaditeľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1 a 2, ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
  a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 

 1. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej umeleckej školy vnútorným predpisom školy.

 

§ 4

Školský klub detí

 

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a prevádzkou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 12,00 Eur.

 

 1. Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
  ods. 1, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
 2. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej školy vnútorným predpisom školy.

 

§ 5

Centrum voľného času

 

 1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti a prevádzku centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je mesto Šaľa, je určená pre občana s trvalým pobytom v meste Šaľa, ktorú uhradí zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, žiaka a dospelá osoba do 30 rokov:
 1. na pravidelnú krúžkovú činnosť vo výške 4,00 Eur mesačne, pre dieťa navštevujúce krúžkovú činnosť počas pobytu v materskej škole 3,00 Eur.
 2. na nepravidelnú činnosť vo výške 1,50 Eur za hodinu,
 3. na celodenné akcie s podaním stravy (desiata, obed, olovrant) denne vo výške
  12,00 Eur.

 

 1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti a prevádzku centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je mesto Šaľa, je určená pre občana s trvalým pobytom mimo mesta Šaľa, ktorú uhradí zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, žiaka a dospelá osoba do 30 rokov: 
 1. na pravidelnú krúžkovú činnosť vo výške 10,00 Eur mesačne,
 2. na nepravidelnú činnosť vo výške 2,50 Eur za hodinu,
 3. na celodenné akcie s podaním stravy (desiata, obed, olovrant) denne vo výške
  15,00 Eur.

 

 1. Riaditeľ centra voľného času, na základe splnomocnenia primátora mesta, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1, ak zákonný zástupca žiaka
  alebo plnoletý žiak o to písomne požiada riaditeľa centra voľného času a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 

 1. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ centra voľného času vnútorným predpisom školského zariadenia.

 

 

§ 6

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri materskej škole

 

 1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s tretím finančným pásmom určeným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo školstva“).

 

 1. Príspevok na nákup potravín pre dieťa v materskej škole na jeden deň je 1,54 Eur podľa tretieho finančného pásma na nákup potravín určeného MŠVVaŠ SR. Príspevok na úhradu režijných nákladov je vo výške 0,15 Eur za jeden stravný deň.

 

 1. Príspevok na nákup potravín pre zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri materskej škole je na jeden obed 1,41 Eur podľa tretieho finančného pásma určeného MŠVVaŠ SR.

 

 1. Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre zamestnanca je v sume 0,30 Eur.

 

 1. Poplatky podľa ods. 2, 3 a 4 sa uhrádzajú mesačne vopred bezhotovostnou platbou.

 

 1. Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,30 Eur má:
 1. každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ a v MŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 2. dieťa, ktoré navštevuje MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
 3. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti,
 4. dieťa v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku a nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus.

 

 1. K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:  
 1. potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
 2. potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo
 3. čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

 

 1. Zákonní zástupcovia detí podľa ods. 6 budú uhrádzať rozdiel medzi poskytovanou dotáciou a finančným limitom na nákup potravín 0,24 Eur podľa tretieho finančného pásma a príspevok na režijné náklady v sume 0,15 Eur/deň za celodennú stravu.

 

 1. Zákonní zástupcovia detí, ktoré spĺňajú podmienky podľa ods. 6 a ktoré majú diétne       stravovanie na základe  odporúčania odborného lekára, majú  nárok na dotáciu 1,30 Eur za  

každý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej  škole
a odobralo obed. Dotácia  im bude poslaná na účet prostredníctvom vedúcej školskej jedálne.

 

§ 7

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri základnej škole

 

 1. Náklady na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v meste  Šaľa zodpovedajú tretiemu finančnému pásmu v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva.

 

 1. Náklady na nákup potravín pre žiaka  základnej školy vo veku 6 – 11 rokov na jeden obed je 1,21 Eur podľa tretieho finančného pásma na nákup potravín určeného MŠVVaŠ SR. 

 

 1. Náklady na nákup potravín pre žiaka základnej školy vo veku 11 – 15 rokov na jeden obed je 1,30 Eur podľa tretieho finančného pásma na nákup potravín určeného MŠVVaŠ SR. 

 

 1. Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre žiaka základnej školy je vo výške 0,15 Eur.

 

 1. Príspevok na nákup potravín pre zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri základnej škole je na jeden obed 1,41 Eur podľa tretieho finančného pásma na nákup potravín určeného MŠVVaŠ SR. 

 

 1. Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre zamestnanca je v sume 0,30 Eur.

 

 1. Poplatky podľa ods. 2 až 6 sa uhrádzajú mesačne vopred bezhotovostnou platbou.

 

 1. Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom  dieťaťa v sume 1,30 Eur má:
 1. každé dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a v  ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 2. dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
 3. dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti,
 4. dieťa v ZŠ, ktoré už dovŕšilo 15 rokov veku a nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus.

 

 1. K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:  
 1. potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
 2. potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo
 3. čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

 

 1. Zákonní zástupcovia detí podľa ods. 8 budú uhrádzať len príspevok na režijné náklady  v sume 0,15 Eur/deň za celodennú stravu.

 

 1. Zákonní zástupcovia detí, ktoré spĺňajú podmienky podľa ods. 8 a ktoré majú diétne       stravovanie na základe  odporúčania odborného lekára, majú  nárok na dotáciu 1,30 Eur za  

každý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole
a odobralo obed. Dotácia im bude poslaná na účet prostredníctvom vedúcej školskej jedálne.

 

§ 8

Záverečné ustanovenie

 

Na ustanovenia súvisiace s určením výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú  príslušné právne predpisy.


 

§ 9

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 zo dňa 12. novembra 2020 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

 

 

§ 10

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2021.

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

                                                                                                          primátor mesta Šaľa              

Prílohy