Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.11.2021 - 15:18  //  aktualizácia: 24.11.2021 - 15:18  //  zobrazené: 560

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

 

 na zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktoré sa uskutoční

29. novembra 2021 o 16:30  hod. v zasadačke MsÚ na 1.poschodí

 

 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne   záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa

2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021

3. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024; Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom Šaľa

4. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2020

5. Mária Neuwald, Hunsrückstrasse 25, 65 205 Wiesbaden, Nemecko – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

6. Peter Čimbora, Pažitná 609/3, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

7. Attila Bozsaky a manželka Marta Bozsakyová, Hliník 1905/16, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

8. BILLBOARDOVO s.r.o., Malá ulička 4721/2B, Sereď – žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

9. Dorothea Swietyová, Cintorínska 7, Šaľa a Róbert Gramblička, Kvetná 15, Nitra – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

10. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, Panenská 4, 811 03 Bratislava – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

11. Barbora Botková, trvale bytom Nitrianska 1539/91, Šaľa a Branislav Botka, trvale bytom Hliník 1573/9, Šaľa – žiadosť o zmenu účelu nájmu v Nájomnej zmluve č. 231/2015 zo dňa 29. 05. 2015

12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Nikolu Kubicovú, Slnečná 6, Šaľa

13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Szabolcsa Puskása a manželku Mgr. Kristínu Puskásovú, Slnečná 7B, 927 05 Šaľa

14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ladislava Slobodu a manželku Editu Slobodovú, Dózsova 1610/41, 927 05 Šaľa

15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Leventa Ibrahimoglu, trvale bytom Zwolfaxingerstrasse 5, 2320 Rannerdorf

16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

Zapísala: Anita Petkovová