Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.03.2023 - 12:55  //  aktualizácia: 10.03.2023 - 12:56  //  zobrazené: 675

Pozvánka na zasadnutie ekonomickej komisie

P O Z V Á N K A

 

na 2. zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2023
o 16:30 hod. v zasadačke MsÚ na 1. poschodí

 

 

 1. Otvorenie
 2. Návrhy
 • Správa z kontroly dozornej rady o zákonnosti, hospodárnosti a transparentnosti poskytnutia pôžičiek spoločnosti MeT Šaľa, spol. s.r.o. v období rokov 2019-2022
 • Návrh  Všeobecne záväzné nariadenia o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a uplatnenia
 • Vývoj hospodárenia mesta k 31.12.2022
 • Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa
 • Všeobecne záväzné nariadenie o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a uplatnenia
 • Úprava cenového výmeru v mestskej autobusovej doprave v Šali
 • Szabó Jozef, Hlavná 4/11, 927 01  Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu osobitného zreteľa
 • LIVA & ALP, s.r.o., Hollého 12, 927 05 Šaľa -  žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu osobitného zreteľa
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa
 • Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa - ponuka na kúpu stavby krytej plavárne, stavby čerpacej stanice ku krytej plavárni a pozemkov pod stavbami v k.ú. Močenok a návrh na uzatvorenie dohody o spolupráci
 • MG DEVELOPMENT DELTA s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta
 • Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta

 

 1. Rôzne

 

 1. Záver

 

Šaľa, 09.03.2023

 

 

 

 

                                                                                           JUDr. Anna Torišková
                                                                                               predseda komisie