Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.03.2023 - 11:34  //  aktualizácia: 29.03.2023 - 11:35  //  zobrazené: 687

VV - Rekonštrukcia plynovodov Šaľa - Brezová, UO 02687

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 27.01.2023 podal stavebník

spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Ul. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739, ktorú v konaní zastupuje Ing. Andrej Halan, trvale bytom                              916 27 Častkovce 547

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e

stavby

„Rekonštrukcia plynovodov Šaľa - Brezová, UO 02687“

(ďalej len "stavba") na uliciach Brezová, Železničná, Kalinčiakova, Gagarinova, Orechová, Dolná, P. J. Šafárika, B. Nemcovej, Vlčanská, Družstevná v kat. území Šaľa na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, za účelom obnovy fyzicky opotrebovaných a nevyhovujúcich uličných a pripojovacích plynovodov ako aj zlepšenia tlakových pomerov v sieti uličných plynovodov a zvýšenia jej prepravnej kapacity v meste Šaľa.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 34286/2020/SU/2034 zo dňa 17.08.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 17.09.2020.

Stavba obsahuje:

 • fyzicky opotrebované a nevyhovujúce uličné a pripojovacie plynovody sú nové nekovového potrubného materiálu PE 100-RC v tlakovej úrovni 100 kPa,

SO 01    Plynovody

 • Všetky rekonštruované plynovody sú vedené v pôvodných trasách, resp. ochrannom pásme plynovodov.
 • Celková dĺžka STL 1 plynovodov: 1580,65 m
 • PE D40: 210,07 m
 • PE D50: 568,99 m
 • PE D63: 799,65 m
 • NTL DN 100: 2,0 m

SO 01.1 Pripojovacie plynovody

 • V rámci obnovy miestnych plynovodov boli obnovené aj všetky pripojovacie plynovody

po existujúci HUP /hlavný uzáver plynu/.

 • Pripojovací plynovodov: 1152,89 m, 125 ks
 • PE D25: 856,33 m
 • PE D32: 265,56 m
 • PE D40: 21,27 m
 • DN 32 dl. 0,50 m, DN 25 dl. 10,50 m

SO 01.2 Dopojenia OPZ

 • OPZ /odberné plynové zariadenie/ sa začína za HUP /hlavný uzáver plynu/ a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. Pôvodné HUP boli zrušené (odpojené).
 • Nové HUP sa inštalovali v novej skrinke DRZ /doregulovacie zariadenie, domové regulačné zariadenie/ pre regulátor tlaku plynu.
 • Dopojení OPZ: 124 ks.

SO 01.3 Prepoje a odpoje

 • So zreteľom na dimenzie existujúceho plynovodu a tlakovú hladinu sa prepoje a odpoje realizovali uzatváracou tvarovkou (štopľovaním), stlačením pomocou stláčacieho zariadenia a technológiou balónovaním, resp. balónovacou súpravou pomocou dvoch resp. štyroch balónov naplnených vodou resp. inertným plynom v prípade potreby aj s obtokom po zrealizovaní rekonštrukcie.

Na užívanie stavby sa určujú podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky:

 1. Stavba bude užívaná na účely vymedzené týmto rozhodnutím.
 2. Plynové  zariadenia budú pravidelne kontrolované a udržiavané tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná činnosť a prevádzka.
 3. Počas užívania stavby budú dodržané ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.  
 4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania, pri prípadnej zmene vlastníctva ju odovzdajú novému nadobúdateľovi.
 5. Stavba bude užívaná tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-2023/002596-002 zo dňa 10.03.2023 vydal vyjadrenie podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ku kolaudácii stavby, v ktorom bez pripomienok súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

Námietky v kolaudačnom konaní neboli vznesené.

Účastníci konania:

SPP – distribúcia, a.s., Vlastníci pozemkov na uliciach Brezová, Železničná, Kalinčiakova, Gagarinova, Orechová, Dolná, P. J. Šafárika, B. Nemcovej, Vlčanská, Družstevná v kat. území Šaľa.

Odôvodnenie:

Dňa 27.01.2023 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 34286/2020/SU/2034 zo dňa 17.08.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 17.09.2020.

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania účastníkom a dotknutým orgánom a organizáciám, súčasne na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.

Stavebník naposledy dňa 23.03.2023 doplnil návrh o porealizačné zameranie stavby. /geometrický plán podľa katastra nehnuteľností/.

Stanoviská oznámili:

 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-2023/002596-002 zo dňa 10.03.2023,
 • Inšpektorát práce Nitra, oznámenie o neúčasti č. IPNR/IPNR_OPPV/BEZ/2023/4870-2023/2639 zo dňa 15.02.2023.

Dotknuté orgány ku kolaudácii stavby zaujali kladné stanovisko. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.

V konaní bolo zistené, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, podmienky určené v stavebnom povolení boli dodržané. Stavba vyhovuje technickým požiadavkám, ktoré sú  určené vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Skutočné vyhotovenie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejné záujmy.

Ku kolaudácii stavby boli predložené: kópia stavebného povolenia, geodetický elaborát, zápis o odovzdávaní a prevzatí stavby od dodávateľa, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, certifikáty výrobkov zabudovaných na stavbe, stavebný denník, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Námietky účastníkov konania neboli uplatnené. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie, stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku).

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.

Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

  

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa Položky 62a písm. g) vo výške 250,- eur bol zaplatený dňa 27.01.2023.

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Ing. Andrej Halan, 916 27 Častkovce 547

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Ing. Miroslav Hronec, Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec
 2. Ing. Stanislav Kulich, SPP – distribúcia a.s., Útvar investícií stred Projekcia stred – pracovisko Zvolen, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
 3. Vlastníci pozemkov na uliciach Brezová, Železničná, Kalinčiakova, Gagarinova, Orechová, Dolná, P. J. Šafárika, B. Nemcovej, Vlčanská, Družstevná v kat. území Šaľa a stavieb na nich.

           Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

           Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknuté orgány (elektronicky)

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11  Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
 3. Inšpektorát práce, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor životného prostredia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. MsÚ Šaľa, referát investičných činností
 6. MsÚ Šaľa, referát životného prostredia
 7. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 8. MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie

 1. Ing. Andrej Halan, SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 – EP

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. PKP. system, s.r.o., Dóžova 1611, 927 05 Šaľa - EP

- k spisu

   

                                                                                                  Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                                 vedúca stavebného úradu

                                                                                     na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

2023 SPP Brezová,

(pdf - 432.61 kB)