Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.11.2019 - 15:01  //  aktualizácia: 26.11.2019 - 15:05  //  zobrazené: 1177

Aká bola hodnota majetku mesta v roku 2018?

číslo: I13/2019

Požadované informácie:

 

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

 1. Aká bola hodnota majetku mesta v roku 2018?
 2. Aká je výška hodnoty všetkého majetku mesta, vypočítaná na jedného obyvateľa?
 3. Koľko m2 pozemkov má vaše mesto vo vlastníctve?
 4. Koľko obyvateľov vášho mesta evidujete v roku 2018?
 5. Koľko narodených obyvateľov mesta evidujete v roku 2018 na tisíc obyvateľov?
 6. Koľko úmrtí obyvateľov mesta evidujete za rok 2018 na tisíc obyvateľov?
 7. Koľko bolo narodených obyvateľov v roku 2018 spolu?
 8. Koľko bolo úmrtí obyvateľov mesta v roku 2018 spolu?
 9. Koľko bolo evidovaných psov na 1000 obyvateľov?
 10. Aká je výška dane za psa v dome a v byte v roku 2019?
 11. Aký je pomer udelených dotácií z celkových nákladov mesta v roku 2018 pre športové kluby, občianske združenia, záujmové skupiny, cirkev, na kultúrne, športové, sociálne, vzdelávacie, environmentálne podujatia a aktivity v roku 2018?
 12. Aká je celková výška poskytnutých dotácií mestom na kultúrne, športové, sociálne, vzdelávacie, environmentálne podujatia a aktivity v roku 2018?
 13. Má mesto zriadený participatívny rozpočet? Koľko eur prideľuje?
 14. Sprístupnite zoznam mestských podnikov, príspevkových organizácií, či firiem s percentuálnym vlastníctvom mesta

 

 1. VEREJNÉ FINANCIE
   
 1. Aký bol výsledok hospodárenia mesta v roku 2018? (prebytok/deficit – číslo)
 2. Výška bežných príjmov na obyvateľa za rok 2018
 3. Výška bežných výdavkov na obyvateľa za rok 2018
 4. Výška kapitálových príjmov na obyvateľa za rok 2018
 5. Výška kapitálových výdavkov na obyvateľa za rok 2018
 6. Výška príjmov spolu a výška výdavkov spolu za rok 2018
 7. Výška príjmov so započítaním finančných operácií na obyvateľa za rok 2018
 8. Výška výdavkov so započítaním finančných operácií na obyvateľa za rok 2018
 9. Pomer bežného rozpočtu k celkovému rozpočtu – príjmy za rok 2018
 10. Pomer bežného rozpočtu k celkovému rozpočtu – výdavky za rok 2018
 11. Pomer kapitálového rozpočtu k celkovému rozpočtu – príjmy za rok 2018
 12. Pomer kapitálového rozpočtu k celkovému rozpočtu – výdavky za rok 2018
 13. Podiel dotácií z vládnych podporných programov na celkových príjmoch za rok 2018
 14. Podiel dotácií z fondov EÚ na celkových príjmoch za rok 2018
 15. Výška dotácií z vládnych podporných programov na obyvateľa za rok 2018
 16. Výška dotácií z fondov EÚ na obyvateľa za rok 2018
 17. Podiel cudzích zdrojov na financovaní mesta za rok 2018
 18. Podiel miestnych daní a poplatkov na celkových príjmoch mesta za rok 2018
 19. Predpis miestnych daní a poplatkov na obyvateľa za rok 2018
 20. Výška nedoplatkov dane z nehnuteľnosti na obyvateľa za rok 2018
 21. Úverová zaťaženosť mesta na obyvateľa – komerčné úvery za rok 2018
 22. Úverová zaťaženosť mesta na obyvateľa – vládne podporné programy za rok 2018
 23. Podiel výšky dlhovej služby z komerčných úverov na bežných príjmoch za rok 2018
 24. Podiel výšky dlhovej služby z vládnych PP na bežných príjmoch za rok 2018
 25. Prijaté úvery zo ŠFRB na obyvateľa za roky 2014 – 2018
 26. Podiel prijatých úverov zo ŠFRB na celkovom dlhu za rok 2018
 27. Podiel výdavkov na propagáciu mesta z rozpočtu mesta za rok 2018
 28. Pomer bežných výdavkov k bežným príjmom mesta v roku 2018

 

 1. ADMINISTRATÍVA A PROPAGÁCIA
   
  1. Priemerné výdavky na jedného pracovníka MsÚ
  2. Počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta
  3. Počet všetkých zamestnancov MsÚ
  4. Počet všetkých zamestnancov mesta spolu
  5. Priemerný plat zamestnancov MsÚ
  6. Podiel výdavkov na mzdy a prevádzku mestského úradu z rozpočtu mesta
  7. Počet žiadostí v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám na 1000 obyvateľov v roku 2018
  8. Prispieva mesto na vysielanie mestskej televízie? Aké sú ročné náklady?
  9. Prispieva mesto na vysielanie rádia? Aké boli ročné náklady v roku 2018?
  10. Aké boli náklady na vydávanie mestských novín v roku 2018?
  11. Koľko výtlačkov mestských novín vydalo mesto za rok 2018?
  12. Platí si mesto reklamu na sociálnych sieťach? Aké sú jej ročné náklady?
  13. Platí si mesto inzerciu v regionálnych novinách? Aké sú to ročné náklady?

 

 1. BEZPEČNOSŤ
   
  1. Pokrytie mesta kamerovým systémom na 1000 obyvateľov
  2. Počet obyvateľov na mestského policajta
  3. Celkový počet pracovníkov mestskej polície na 1000 obyvateľov
  4. Prevádzkové výdavky na jedného mestského policajta za rok 2018
  5. Podiel výdavkov na bezpečnosť obyvateľov z rozpočtu mesta za rok 2018
  6. Celkový počet udelených pokút na policajta MP v roku 2018
  7. Odchyt túlavých psov na 1000 obyvateľov v roku 2018
  8. Počet pracovníkov MP: celkom, výkonní, civilní v roku 2018
  9. Počet podujatí zameraných na prevenciu v roku 2018
  10. Priemerný počet úkonov na 1 MP

 

 1. DOPRAVA
   
 1. Podiel dĺžky miestnych komunikácií ku dĺžke všetkých komunikácií v roku 2018
 2. Podiel rekonštrukcií miestnych komunikácií za roky 2014 – 2018 / celková dĺžka MK
 3. Výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 / dĺžka MK
 4. Celkové bežné výdavky na údržbu miestnych komunikácií za rok 2018 / dĺžka MK
 5. Celkové kapitálové výdavky na rekonštrukciu a výstavbu MK za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 6. Podiel výdavkov mesta na mestskú dopravu z rozpočtu mesta 2018
 7. Výška výdavkov mesta na mestskú dopravu na jedného obyvateľa za rok 2018
 8. Počet dopravných liniek MHD
 9. Cenník MHD platný v roku 2019
 10. Podiel celkových výdavkov na dopravnú infraštruktúru z rozpočtu mesta za rok 2018
 11. Pomer klimatizovaných autobusov zo všetkých autobusov MHD v meste

 

 1. INVESTÍCIE
   
  1. Celková výška investícií na obyvateľa v roku 2018
  2. Výška investícií na rekonštrukcie na obyvateľa v roku 2018
  3. Výška investícií do novej výstavby na obyvateľa v roku 2018
  4. Výška investícií do cestnej infraštruktúry na obyvateľa v roku 2018
  5. Výška investícií do rozvoja občianskej infraštruktúry  na obyvateľa v roku 2018
  6. Priemerná cena zrekonštruovaného 1 m2 chodníka v roku 2018
  7. Priemerná cena zrekonštruovaného 1m2 cesty v roku 2018
  8. Vymenujte 5 najvýznamnejších investičných akcií vo vašom meste v rokoch 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 spolu s ich hodnotou
  9. Vymenujte 5 najvýznamnejších investičných akcií vášho mesta v roku 2019 spolu s ich predpokladanou hodnotou

 

 1. KONTROLA
   
 1. Počet obyvateľov na kontrolóra
 2. Počet kontrol na kontrolóra
 3. Počet ukončených kontrol v RO a PO mesta na kontrolóra v roku 2018
 4. Počet evidovaných sťažností a podaní na 1000 obyvateľov v roku 2018
 5. Počet opodstatnených sťažností a podaní na 1000 obyvateľov v roku 2018
 6. Počet opodstatnených sťažností občanov na administratívneho zamestnanca MsÚ v roku 2018
 7. Počet petícií na 1000 obyvateľov v roku 2018
 8. Zoznam pokút, ktoré mesto muselo zaplatiť v roku 2018 spolu s ich výškou

 

 

 1. KULTÚRA
   
 1. Počet kultúrnych podujatí organizovaných mestom v roku 2018
 2. Počet kultúrnych podujatí spoluorganizovaných mestom v roku 2018
 3. Počet trvalých miest na sedenie v kultúrnych zariadeniach (rozpísať kino, amfiteáter a pod.), financovaných mestom na 1000 obyvateľov
 4. Zoznam kultúrnych zariadení v meste
 5. Návštevnosť mestských zariadení kultúry (počet návštevníkov / počet podujatí)
 6. Podiel výdavkov na kultúru z rozpočtu mesta a organizácií mestom zriadených k celkovým výdavkom
 7. Výdavky na kultúru na obyvateľa
 8. Podiel výdavkov na kultúru na celkových bežných výdavkoch
 9. Zoznam desiatich najväčších kultúrnych podujatí mesta / náklady na podujatia
 10. Výdavky a dotácie pre cirkvi v roku 2018 z rozpočtu mesta
 11. 10 projektov, ktoré dostali mimo športových klubov najväčšiu dotáciu od mesta v roku 2018 (subjekt / názov projektu / suma)
 12. Zoznam desiatich najdrahších umeleckých subjektov vystupujúcich vo vašom meste v rokoch 2014 – 2018, platených z mestskej kasy (umelecký subjekt / cena)

 

 1. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
   
 1. Hmotnosť vyprodukovaného komunálneho odpadu („KO“) na obyvateľa za rok 2018
 2. Výška poplatku za zber a uloženie KO na obyvateľa – rodinný dom, rok 2018
 3. Výška poplatku za zber a uloženie KO na obyvateľa – obytný dom, rok 2018
 4. Počet separovaných komodít v roku 2018
 5. Podiel separácie komunálneho odpadu: hmotnosť vyseparovaných komodít / celková hmotnosť odpadu za rok 2018
 6. Podiel kompostácie komunálneho odpadu: hmotnosť kompostovaného odpadu / celková hmotnosť odpadu za rok 2018
 7. Podiel spaľovaného komunálneho odpadu: hmotnosť odpadu likvidovaného spaľovaním / celková hmotnosť odpadu za rok 2018
 8. Podiel komunálneho odpadu uloženého na skládku: hmotnosť odpadu uloženého na skládku / celková hmotnosť odpadu za rok 2018
 9. Hmotnosť separátov na obyvateľa v kg za rok 2018
 10. Výdavky mesta na 1 tonu komunálneho odpadu za rok 2018
 11. Výdavky mesta na odpadové hospodárstvo na obyvateľa za rok 2018
 12. Podiel výdavkov mesta na odpadové hospodárstvo / celkové výdavky mesta za rok 2018
 13. Podiel nedoplatkov na poplatku za KO v komunálnej sfére: výška nedoplatkov na poplatku na KO / výška predpísaných poplatkov v komunálnej sfére za rok 2018
 14. Podiel nedoplatkov na poplatku za KO v podnikateľskej sfére: výška nedoplatkov na poplatku za KO / výška predpísaných poplatkov v podnikateľskej sfére za rok 2018
 15. Krytie výdavkov mesta na odpadové hospodárstvo z poplatkov za KO za rok 2018

 

 

 1. SOCIÁLNE VECI
   
 1. Počet opatrovaných mestom v domácnosti na 100 občanov v dôchodkovom veku za rok 2018
 2. Počet opatrovaných na opatrovateľa v zariadeniach sociálnej starostlivosti za rok 2018
 3. Stupeň profesionalizácie opatrovateľskej služby v roku 2018
 4. Podiel rodinných príslušníkov na počte opatrovateľov v roku 2018
 5. Podiel výdavkov na sociálnu starostlivosť v domácnosti z rozpočtu mesta za rok 2018
 6. Počet lôžok v zariadeniach sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na 1000 obyvateľov za rok 2018
 7. Celkové výdavky na klienta v zariadeniach sociálnej starostlivosti, vrátane dotácií od VÚC za rok 2018
 8. Výdavky na zariadenia sociálnej starostlivosti na obyvateľa mesta za rok 2018
 9. Výdavky samosprávy na prevádzku a činnosť denných centier na člena DC za rok 2018
 10. Výdavky samosprávy na prevádzku a činnosť denných centier na počet obyvateľov za rok 2018
 11. Členstvo dôchodcov v denných centrách na 100 občanov v dôchodkovom veku v roku 2018
 12. Počet denných centier na 10 000 obyvateľov v roku 2018
 13. Aké najvýraznejšie sociálne benefity mohli obyvatelia mesta čerpať vo vašom meste v roku 2018? (Zľavy ZŤP, seniori, príspevky pri narodení dieťaťa a pod.)

 

 1. STAVEBNÝ PORIADOK A VÝSTAVBA BYTOV
   
 1. Počet vydaných stavebných povolení a  kolaudačných rozhodnutí na pracovníka stavebného úradu v roku 2018
 2. Počet zamestnancov stavebného úradu na 1000 obyvateľov
 3. Počet územných rozhodnutí na pracovníka stavebného úradu v roku 2018
 4. Priemerná výška uložených pokút na priestupkové konanie v roku 2018
 5. Priemerná výška zaplatených pokút na priestupkové konanie v roku 2018
 6. Počet stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí na 1000 obyvateľov v roku 2018
 7. Počet povolených bytových jednotiek na 1000 obyvateľov v rokoch 2014 – 2018
 8. Počet skolaudovaných bytových jednotiek na 1000 obyvateľov v rokoch 2014 – 2018
 9. Počet skolaudovaných bytových jednotiek financovaných verejnou správou na 1000 obyvateľov v rokoch 2014 – 2018
 10. Koľko stála výstavba zatiaľ poslednej mestskej bytovky vo vašom meste: cena bytovky / počet bytov

 

 

 1. VEREJNÁ ZELEŇ
   
 1. Rozloha udržiavanej verejnej zelene na obyvateľa
 2. Celkové kapitálové výdavky na verejnú zeleň na obyvateľa za rok 2018
 3. Podiel výdavkov na verejnú zeleň na celkových výdavkoch mesta za rok 2018
 4. Bežné výdavky na údržbu verejnej zelene na obyvateľa za rok 2018
 5. Výdavky na údržbu 1m2 verejnej zelene
 6. Podiel plochy verejnej zelene na kosenie k celkovej ploche verejnej zelene
 7. Počet pracovníkov, ktorí sa starajú o mestskú zeleň na 1000 obyvateľov

 

 1. VEREJNÉ OSVETLENIE
   
 1. Podiel výdavkov na verejné osvetlenie z rozpočtu mesta za rok 2018
 2. Výdavky na verejné osvetlenie na svetelný bod za rok 2018
 3. Prevádzkové výdavky na verejné osvetlenie na svetelný bod za rok 2018
 4. Kapitálové výdavky na verejné osvetlenie na svetelný bod za rok 2018
 5. Koľko svetelných bodov eviduje mesto na 1000 obyvateľov?

 

 

 1. ŠKOLSTVO
   
 1. Počet miest v predškolských zariadeniach / počet detí v predškolskom veku v roku 2018
 2. Obsadenosť MŠ: počet žiakov MŠ na 1 miesto v MŠ
 3. Počet žiakov na učiteľa v MŠ v roku 2018
 4. Počet žiakov na učiteľa v ZŠ v roku 2018
 5. Počet žiakov na učiteľa v CVČ v roku 2018
 6. Počet žiakov na učiteľa v ZUŠ v roku 2018
 7. Výdavky na originálne kompetencie – MŠ na žiaka v roku 2018
 8. Výdavky na originálne kompetencie – CVČ na žiaka v roku 2018
 9. Výdavky na originálne kompetencie – ZUŠ na žiaka v roku 2018
 10. Výdavky na originálne kompetencie – ŠJ na žiaka v roku 2018
 11. Prevádzkové náklady na originálne kompetencie – MŠ na žiaka v roku 2018
 12. Prevádzkové náklady na originálne kompetencie – CVČ na žiaka v roku 2018
 13. Prevádzkové náklady na originálne kompetencie – ZUŠ na žiaka v roku 2018
 14. Prevádzkové náklady na originálne kompetencie – ŠJ na žiaka v roku 2018
 15. Podiel výdavkov na originálne kompetencie v školstve z rozpočtu mesta v roku 2018
 16. Najvýraznejšie investície do školských zariadení v rokoch 2014 – 2018 (čo / za koľko)
 17. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v školstve na 1 žiaka v roku 2018
 18. Investície do školských zariadení (ZŠ a ŠJ) na 1 žiaka v roku 2018
 19. Podiel detí v školských záujmových útvaroch po vyučovaní z počtu žiakov 1. stupňa v roku 2018
 20. Organizovanosť detí a mládeže v záujmových útvaroch mimo ZŠ (počet %)
 21. Organizovanosť detí a mládeže v školských záujmových útvaroch (počet %)

 

 1. ŠPORT A REKREÁCIA
   
 1. Podiel výdavkov na šport z rozpočtu mesta v roku 2018
 2. Výdavky na šport na obyvateľa v roku 2018
 3. Podiel dotácií na šport z celkových dotácií mesta v roku 2018
 4. Investície do budovania infraštruktúry športu na obyvateľa v rokoch 2014 – 2018
 5. Tabuľka rozdelenia dotácií na šport v roku 2018 (názov klubu / dotácia)
 6. Cenník služieb na športovú rekreáciu pre obyvateľov mesta (plaváreň, sauna, fitness, prenájom športových zariadení a pod.) platný v roku 2019
 7. Zoznam športových a rekreačných zariadení v meste
 8. Aké sú dva najnavštevovanejšie kolektívne športy vo vašom meste?
 9. Počet detských ihrísk v meste

 

 1. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
   
 1. Počet povolených výrubov na 1000 obyvateľov v roku 2018
 2. Napojenie na vodovod v %
 3. Napojenie na kanalizáciu v %
 4. Podiel výdavkov na čistenie mesta z rozpočtu mesta
 5. Najvýznamnejšie aktivity vášho mesta na podporu ochrany prírody a životného prostredia

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
   
 1. Hodnota majetku mesta Šaľa v roku 2018: 49 894 727,97 Eur.
 1.     Mesto Šaľa vlastní pozemky o výmere 1 932 904,75 m2.
 2. Mesto Šaľa eviduje 21 732 obyvateľov v roku 2018.
 1.    V roku 2018 bolo narodených obyvateľov spolu 186.
 2. V roku 2018 bolo úmrtí obyvateľov spolu 218.
 1.     Výška dane za psa v dome je 6 Eur a v byte 30 Eur v roku 2019.
 1.     Celková výška poskytnutých dotácií mestom Šaľa na kultúrne, športové, sociálne, 
      vzdelávacie, environmentálne podujatia a aktivity v roku 2018: 129 222,91 Eur.
 2. Mesto Šaľa má  zriadený participatívny rozpočet a prideľuje 5 000 Eur.
 3. Zoznam mestských podnikov, príspevkových organizácií, či firiem s percentuálnym vlastníctvom mesta:

MeT Šaľa, spol. s.r.o., podiel mesta: 100%

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Šaľa má 2,63% podiel na základnom imaní Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
 

 

 1. VEREJNÉ FINANCIE
   
 1. Výsledok hospodárenia mesta Šaľa v roku 2018: schodok 2 316 123,84 Eur.
 1.     Mesto Šaľa malo za rok 2018 príjmy spolu 23 180 399,07 Eur a výdavky spolu
      22 536 886,57 Eur.

 

 1. ADMINISTRATÍVA A PROPAGÁCIA
   
 1.     Počet všetkých zamestnancov MsÚ Šaľa: 64.
 2. Počet všetkých zamestnancov mesta Šaľa spolu: 154.
 3. Priemerný plat zamestnancov MsÚ Šaľa: 1 155,48 Eur.
 1.     Mesto Šaľa nemá mestskú televíziu. Máme ale zmluvný vzťah so SLOVMEDIA EU,
      s. r. o. Ide o regionálnu televíziu RTV KREA, ktorá vysiela pre regióny Galanta a Šaľa.
      Na základe zmluvy platí mesto Šaľa za obrazové príspevky v televízii (reportáže) 3 000
      Eur ročne.
 2.     Mesto Šaľa neprispieva na vysielanie v rádiách.
 3.     Mesto Šaľa nevydáva mestské noviny.
 4.      Viď odpoveď v bode č. 10.
 5.     Mesto Šaľa si neplatí reklamu na sociálnych sieťach.
 6.     Mesto Šaľa si platí inzerciu v novinách Slovo Šaľanov. Ide o náklady vo výške 2 880
      Eur ročne.

 

 

 1. BEZPEČNOSŤ
   
 1. Pokrytie mesta kamerovým systémom na 1000 obyvateľov: 1,64 kamery.
 2. Počet obyvateľov na mestského policajta: 926 obyvateľov.
 3. Celkový počet pracovníkov mestskej polície na 1000 obyvateľov: 1,08 príslušníka na 1000 obyvateľov a pri zarátaní chránenej dielne je to 1,73 zamestnanca na 1 000 obyvateľov.
 1. Celkový počet udelených pokút na policajta MP v roku 2018: 50,34.
 2. Odchyt túlavých psov na 1000 obyvateľov v roku 2018: 5,11.
 3. Počet pracovníkov MP: celkom, výkonní, civilní v roku 2018:  38 zamestnancov.
 4. Počet podujatí zameraných na prevenciu v roku 2018: 42 prednášok na základných a materských školách.
 5. Priemerný počet úkonov na 1 MP: 228,74.

 

 

 1. DOPRAVA
   
 1. Výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 / dĺžka MK: rok 2014  30 746,40 Eur, rok 2015  64 885,80 Eur, rok 2016  78 674,40 Eur,  rok 2017  75 086,04 Eur a rok 2018  100 213,08 Eur / 44 km.
 2. Celkové bežné výdavky na údržbu miestnych komunikácií za rok 2018 / dĺžka MK: 245 074,72 Eur / 44 km.
 3. Celkové kapitálové výdavky na rekonštrukciu a výstavbu MK za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018: rok 2014 204 275,06 Eur, rok 2015 326 623,83 Eur, rok 2016  269 953,23 Eur, rok 2017 191 867,39 Eur a rok 2018 1 161 676, 05 Eur.
 1.     Počet dopravných liniek MHD: 1
 2. Cenník MHD platný v roku 2019

 Cenový výmer č. 1/2009

Druh cestovného lístka

 

Maxim cena s DPH v Eur

1.) Cestovné za jednotlivú cestu, dovozné za prepravu batožiny, psa, detského kočíka -lístok zakúpený u vodiča

 

 

jednorázový cestovný lístok - občiansky- základné cestovné

 

 0,30 Eur

jednorázový cestovný lístok - zľavnený (deti od začatia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 15. roku veku, žiak, študent, dôchodca do veku 70 rokov)

 

 

 0,15 Eur

jednorázový cestovný lístok - batožinový (batožina, pes, detský kočík)

 

 0,15 Eur

jednorázový cestovný lístok - evidenčný (dôchodca nad 70 rokov veku, držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S)

 

 

 0,07 Eur

2.)Cestovné za jednotlivú cestu, dovozné za prepravu batožiny, psa, detského kočíka - z elektronickej zálohovej čipovej karty (EZČK)

 

 

jednorázové cestovné z EZČK - občianske

 

 0,27 Eur

jednorázové cestovné z EZČK - zľavnené (deti od začatia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 15. roku veku, žiak, študent, dôchodca do veku 70 rokov)

 

 

 0,13 Eur

jednorázové cestovné z EZČK - batožinové (batožina, pes, detský kočík)

 

 0,13 Eur

jednorázové cestovné z EZČK - evidenčné (dôchodca nad 70 rokov veku, držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S)

 

 

 0,07 Eur

 

I. Rozsah a výška poskytovaných zliav:

1. Bezplatne sa prepravujú:

1.1. deti do začatia povinnej školskej dochádzky

1.2. invalidný vozík, sprievodca alebo pes v prípadoch ŤZP a ŤZP-S

 

2. Za maximálne 50% základného cestovného sa prepravujú:

2.1. deti od začatia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 15. roku veku

2.2. žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu – zákona č. 29/1984 Z. z. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Študenti vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného predpisu – zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku

2.3. poberatelia starobných dôchodkov a invalidných dôchodkov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% do dovŕšenia 70. roku veku

2.4. žiaci a študenti, ktorí študujú na stredných a vysokých školách v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR

 

3. Za evidenčný jednorazový cestovný lístok v hodnote 0,07 € sa prepravujú:

3.1. občania SR nad 70 rokov veku a držitelia „Povolenia k pobytu cudzincov“ nad 70 rokov veku s trvalým pobytom v SR

3.2. držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S

II. Podmienky pre poskytovanie zliav:

Nárok na poskytovanie zliav a predaj evidenčného cestovného lístka v hodnote 0,07 € preukazujú oprávnené osoby nasledovnými dokladmi:

a) preukazom ŤZP alebo ŤZP-S (podľa ods. 1.2. a 3.2.)

b) potvrdením zo Sociálnej poisťovne o nevykonávaní zárobkovej činnosti a platným výmerom z úradu dôchodkového zabezpečenia o priznaní invalidného dôchodku (podľa ods. 2.3.)

c) preukazom totožnosti osôb, resp. preukazom „povolenie pobytu cudzincov“ (podľa ods. 3.1.)

d) potvrdením príslušnej školy. V prípade študentov študujúcich v zahraničí, potvrdenie vydáva príslušný kompetentný úrad (podľa ods. 2.4.)

e) nárok na zľavu v ods. 2.2., 2.3. a 2.4. je cestujúci povinný preukázať kmeňovou kartou vystavenou dopravcom na predpredajných miestach dopravcu.

 1.     MHD v meste zabezpečuje 1 klimatizovaný autobus.

 

 1. INVESTÍCIE
   
 1.     Vymenujte 5 najvýznamnejších investičných akcií vo vašom meste v rokoch 2014,
       2015, 2016, 2017 a 2018 spolu s ich hodnotou:

Rok 2014

Investičné akcie

Rekonštrukcia križovatky

35 382 Eur

CMZ Šaľa

233 429 Eur

Domov dôchodcov Šaľa

1 389 960 Eur

Rekonštrukcia mestských komunikácií

158 995 Eur

Detské ihrisko

19 651 Eur

 

Rok 2015

Investičné akcie

Modernizácia VO – 1. etapa

239 579 Eur

Modernizácia VO – 2. etapa

639 556 Eur

OPŽP

757 517 Eur

Rekonštrukcia miestnych komunikácii

167 376 Eur

Domov dôchodcov

1 449 123 Eur

 

Rok 2016

Investičné akcie

ZŠ Ľ. Štúra – rekonštrukcia telocvične

76 998 Eur

ZŠ J. Hollého – výmena okien

179 191 Eur

ZUŠ – rekonštrukcia fasády a výmena okien

56 850 Eur

ZŠ J.C. Hronského – multifunkčné ihrisko

62 383 Eur

ZŠ s MŠ P. Pázmáňa – rekonštrukcia fasády, oprava murovanej časti oplotenia, úprava dažďových zvodov

70 399 Eur

Rok 2017

Investičné akcie

Modernizácia verejného osvetlenia

252 111 Eur

MŠ Okružná – rekonštrukcia strechy, fasády

49 951 Eur

ZŠ J. Hollého – rekonštrukcia fasády

155 736 Eur

Kolkáreň – výmena dráhy

35 400 Eur

Športová hala - rekonštrukcia

265 473 Eur

 

Rok 2018

Investičné akcie

Zníženie energetickej náročnosti MsÚ

1 939 224 Eur

Stanovištia kontajnerov

310 128 Eur

Cyklotrasa

863 756 Eur

ZŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD – atletický areál, mantinely, chodník

80 090 Eur

ZŠ Ľ. Štúra so ŠJ a ŠKD – rekonštrukcia soc. zariadení a kanalizácia

94 510 Eur

 

 1. Vymenujte 5 najvýznamnejších investičných akcií vášho mesta v roku 2019 spolu s ich predpokladanou hodnotou:
   

Rok 2019

Investičné akcie

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Veča

413 058, 22 Eur bez DPH

Rekonštrukcia MK Ul. Horná

458 467,68 Eur bez DPH

Rekonštrukcia DK Veča

626 201,11 Eur bez DPH

Tematické ihrisko v Šali ako replika historickej Pamiatky MAJK

234 304, 70 Eur bez DPH

Multifunkčné ihrisko 8. Mája

55 529,25 Eur bez DPH

 

 

 1. KONTROLA
   
 1. Zoznam pokút, ktoré mesto muselo zaplatiť v roku 2018 spolu s ich výškou:

Daňový úrad Šaľa 60 Eur

Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa 400 Eur.

 

 1. KULTÚRA
   
 1. Počet kultúrnych podujatí organizovaných mestom v roku 2018: 210 podujatí.
 2. Počet kultúrnych podujatí spoluorganizovaných mestom v roku 2018 cca 70 podujatí.
 1. Zoznam kultúrnych zariadení v meste Šaľa: Dom kultúry Šaľa, Kultúrny dom Šaľa – Veča, Kultúrne stredisko Večierka.
 2. Návštevnosť mestských zariadení kultúry (počet návštevníkov / počet podujatí)

Dom kultúry Šaľa:

Kultúrny dom Šaľa – Veča

Kultúrne stredisko Večierka: 2633 návštevníkov / 94 podujatí

 1. Zoznam desiatich najväčších kultúrnych podujatí mesta / náklady na podujatia:
  Ples mesta Šaľa/26 236,80 Eur

Multifest/2494,75 Eur

Večianske slávnosti/17 567,53 Eur

Zlatá priadka Šaľa 2018/23 707,18 Eur

Deň detí/1 135 Eur

Šaliansky jarmok/20 222 Eur

Kultúrne leto 2018/9 312 Eur

Šalianske obyčaje/4 786,30 Eur

Vianočné trhy Veča/5 064,71 Eur

Vianočné trhy Šaľa/6 251,97 Eur

 1. Výdavky a dotácie pre cirkvi v roku 2018 z rozpočtu mesta: 0 Eur.

 

 1. 10 projektov, ktoré dostali mimo športových klubov najväčšiu dotáciu od mesta v roku 2018 (subjekt / názov projektu / suma)

Por. č

Subjekt

Názov projektu

Suma v Eur

1

O.Z. O psíčkovi a mačičke

na podporu činností zabezpečujúcich zdravé životné podmienky a bezpečnosť obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat odchytených na území mesta a zabezpečenie ich následnej starostlivosti

2 000

2

Divadlo Materinky, o. z.

divadelné predstavenie Pinocchio - nákup svetelnej techniky

1 600

3

Csemadok – základná organizácia Šaľa

nákup materiálu na zhotovenie rovnošiat pre spevokol a ich šitie

1 500

4

Materské centrum Mamy mamám

Festival Rodina s láskou 2018 - občerstvenie, honorár účinkujúcim a MTZ

1 000

5

Divadlo ASI

zabezpečenie a výroba scény, kostýmov a MTZ

1 000

6

Občianske združenie Večania

4. ročník Lečo festival - MTZ - zastrešenie pódia

250

Večianske hodové slávnosti - honorár účinkujúcim

250

Family Day - honorár účinkujúcim

250

Veľkonočný koncert -  honorár účinkujúcim

250

7

Divadlo Šok

divadelné predstavenie Ťapákovci - náklady spojené s obnovou a výrobou kostýmov

700

8

Rodičovské združenie pri ZUŠ v Šali

zabezpečenie účasti žiakov na súťažiach - účastnícke poplatky

600

9

Miestny odbor Matice slovenskej

25. ročník celoslovenskej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského - tlač bulletinu

600

10

Spoločnosť Petra Pázmanya

Vplyv udalostí roku 1918 na vývoj regiónu - nákup farebného papiera, vyhotovenie výstavných panelov

500

11

Občianske združenie MACEVA

Džezáky Šaľa 2018 - honorár účinkujúcim

500

 

 1. Zoznam desiatich najdrahších umeleckých subjektov vystupujúcich v meste Šaľa v rokoch 2014 – 2018, platených z mestskej kasy (umelecký subjekt / cena):

Elán/36 000 Eur

Tublatanka/24 000 Eur

Peter Nagy/6 500 Eur

Horkýže Slíže/5 000 Eur

Republic/4 794,49 Eur

Hex/4 500 Eur

Chinaski/4 500 Eur

Peter Bič Projekt/4 500 Eur

Celeste Buckingham/4 200 Eur

Iné Kafe/4 000 Eur

Lúčnica/4 000 Eur.

 

 1. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
   
 1. Hmotnosť vyprodukovaného komunálneho odpadu („KO“) na obyvateľa za rok 2018: 564 kg.
 2. Výška poplatku za zber a uloženie KO na obyvateľa – rodinný dom, rok 2018:         27,52 Eur.
 3. Výška poplatku za zber a uloženie KO na obyvateľa – obytný dom, rok 2018:         27,52 Eur.
 4. Počet separovaných komodít v roku 2018: 21.
 5. Podiel separácie komunálneho odpadu: hmotnosť vyseparovaných komodít / celková hmotnosť odpadu za rok 2018: 4 551,63 t/12 263 t.
 6. Podiel kompostácie komunálneho odpadu: hmotnosť kompostovaného odpadu / celková hmotnosť odpadu za rok 2018: 3 354,02 t/12 263 t.
 7. Podiel spaľovaného komunálneho odpadu: hmotnosť odpadu likvidovaného spaľovaním / celková hmotnosť odpadu za rok 2018: 0.
 8. Podiel komunálneho odpadu uloženého na skládku: hmotnosť odpadu uloženého na skládku / celková hmotnosť odpadu za rok 2018: 7 711,37 t./12 263 t.
 9. Hmotnosť separátov na obyvateľa v kg za rok 2018: 209,44 kg.
 1. Výdavky mesta na odpadové hospodárstvo na obyvateľa za rok 2018: 43,78 Eur.

 

 1. SOCIÁLNE VECI
   
 1. Všetky opatrovateľky spĺňajú potrebné kvalifikačné predpoklady.
 2. Podiel rodinných príslušníkov na počte opatrovateľov v roku 2018: 14 % opatrovateliek opatrovalo v roku 2018 svojich rodinných príslušníkov.
 1. Výdavky samosprávy na prevádzku a činnosť denných centier na člena DC za rok 2018: 133,34 Eur.
 1. Aké najvýraznejšie sociálne benefity mohli obyvatelia mesta čerpať vo vašom meste v roku 2018? (Zľavy ZŤP, seniori, príspevky pri narodení dieťaťa a pod.)
  Mesto Šaľa poskytuje v sociálnej oblasti nasledovné sociálne benefity:
 • finančný príspevok vo výške 100 Eur pri narodení prvého občana mesta v príslušnom roku,
 • jednorazovú dávku občanom v hmotnej núdzi za určitých podmienok, pričom jednou z podmienok je, že žiadateľ musí mať uhradené všetky záväzky voči mestu (poplatok za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a pod.). Jednorazová dávka v hmotnej núdzi nie je nárokovateľná a poskytuje sa spravidla jedenkrát ročne v celkovej výške 33,19 Eur pre žiadateľa, v prípade rodiny s dieťaťom/deťmi, resp. jednotlivca s dieťaťom/deťmi vo výške 33,19 Eur na jedno dieťa.  

 

 

 1. STAVEBNÝ PORIADOK A VÝSTAVBA BYTOV
   
 1. Koľko stála výstavba zatiaľ poslednej mestskej bytovky vo vašom meste: cena bytovky / počet bytov: 1 514 000 Eur / 34 b. j.

 

 1. VEREJNÁ ZELEŇ
   
 1. Celkové kapitálové výdavky na verejnú zeleň na obyvateľa za rok 2018: 0 Eur.

 

 

 1.     ŠKOLSTVO
   
 1. Kapacita v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa je 778 / počet detí  celkovo v materských školách 715 z toho  predškolákov 233 v roku 2018.
 2. Obsadenosť MŠ: počet žiakov MŠ na 1 miesto v MŠ: 0,92.
 3. Počet žiakov na učiteľa v MŠ v roku 2018: 9,17 x 2 = 18,34 ( keďže sa jedná o dve zmeny).
 4. Počet žiakov na učiteľa v ZŠ v roku 2018: 14,08
 5. Počet žiakov na učiteľa v CVČ v roku 2018: 64,73.
 6. Počet žiakov na učiteľa v ZUŠ v roku 2018:

v individuálnej forme 9,26.

v skupinovej forme 12,38.

 1. Výdavky na originálne kompetencie – MŠ na žiaka v roku 2018: 2 158 Eur.
 2. Výdavky na originálne kompetencie – CVČ na žiaka v roku 2018: 218 Eur.
 3. Výdavky na originálne kompetencie – ZUŠ na žiaka v roku 2018: 667 Eur.
 4. Výdavky na originálne kompetencie – ŠJ na žiaka v roku 2018: 166 Eur.
 5. Prevádzkové náklady na originálne kompetencie – MŠ na žiaka v roku 2018: 376 Eur.
 6. Prevádzkové náklady na originálne kompetencie – CVČ na žiaka v roku 2018: 69 Eur.
 7. Prevádzkové náklady na originálne kompetencie – ZUŠ na žiaka v roku 2018: 75 Eur.
 8. Prevádzkové náklady na originálne kompetencie – ŠJ na žiaka v roku 2018: 33 Eur.
 9. Podiel výdavkov na originálne kompetencie v školstve z rozpočtu mesta v roku 2018: 44,21%.
 10. Prehľad investičných akcií do školstva, ktoré sa zrealizovali vo volebnom období    2014 – 2018:

 

 1.  

Do stavebných úprav a vybavenia novej MŠ Bernolákova mesto investovalo cca40 000 Eur a zlepšilo sa vybavenie školských jedálnív celkovej výške 23 709 Eur – univerzálny robot s príslušenstvom (MŠ Okružná), elektrický sporák (MŠ Družstevná), plynový sporák (MŠ Budovateľská), umývačky riadu (MŠ Bernolákova, MŠ 8. mája, ŠJ pri ZŠ J. C. Hronského), elektrická pec ( MŠ Hollého).

 

 1.  

Celková výška investícií bola vo výške 498 000 Eur. Na ZŠ Ľ. Štúra sa zrekonštruovala telocvičňa a opravila časť kanalizácie vo výške 80 350 Eur. Vymenili sa okná na ZŠ
J. Hollého a zrealizovali sa klampiarske práce za 179 200 Eur. Novú fasádu a oplotenie dostala budova ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM v hodnote 72 900 Eur. Výmena okien a oprava fasády budovy ZUŠ na Hlavnej ulici vyšla mesto na 57 400 Eur. Opravila sa strecha MŠ Budovateľská, zrealizovala sa termoregulácia tepelných rozvodov v MŠ Okružná, pokračovalo sa v obnove vybavenia školských jedální – elektrický varný kotol (MŠ Družstevná), 2 ks plynových kotlov (ZŠ s MŠ J. Murgaša), plynová panvica
(ZŠ J. C. Hronského). Do spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta môžeme započítať aj výdavky, ktoré malo mesto v súvislosti s výstavbou multifunkčného ihriska v areáli ZŠ J. C. Hronského vo výške 22 383 Eur. Ďalšie financie získalo mesto na tento projekt získalo z grantu.

 

 1.  

V tomto roku sa zrekonštruovala strecha na MŠ Okružná, čiastočne sa opravila fasáda budovy a vymenili sa niektoré okná v celkovej sume 50 000 Eur. Na MŠ 8. mája sa vymenila vstupná brána. Na ZŠ s MŠ Bernolákova sa zrekonštruovala strecha na budove ŠJ a ŠKD. Významnou investíciou na ZŠ J. Hollého bola rekonštrukcia strechy na dvoch pavilónoch, obnova fasády, vonkajších káblových rozvodov, klampiarske práce a oprava oporných múrikov terasy. V tomto období sa zainvestovalo do tejto školy 155 736 Eur. Riešil sa aj havarijný stav tepelných rozvodov v ZŠ J. C. Hronského. Na ZŠ Ľ. Štúra sa opravovala časť vonkajšej kanalizácie a zrekonštruovali sa sociálne zariadenia v pavilóne A vo výške  23 000 Eur. Pre elokovanú triedu materskej školy pri ZŠ s MŠ P. Pázmánya sa zrekonštruovali sociálne zariadenia a zabezpečil sa rozvod teplej vody v sume 14 000 Eur. Z rozpočtov škôl a čiastočne z rozpočtu mesta sa financuje modernizácia osvetlenia a inštalácia LED svetelných zdrojov a svietidiel v budovách škôl a školských zariadení.

 

 

2018

Z celkovej sumy 362 852 Eur sa  vyčerpali financie na ďalšiu modernizáciu vybavenia školských jedální – univerzálny kuchynský robot pre jedáleň v MŠ Hollého a ZŠ s MŠ J. Murgaša, nerezové stoly pre MŠ 8. mája, plynový kotol do jedálne v ZŠ J. Hollého.                 Ukončená je rekonštrukcia strechy ZŠ J. Hollého nad telocvičňou a priľahlými priestormi. V CVČ sa zrealizovala  výmena okien na hlavnej budove a prístavbe CVČ, zrekonštruovalo sa sociálne zariadenie v prístavbe a vymenili sa vstupné dvere v prístavbe.  Opravilo sa  kúrenie v dielňach na ZŠ s MŠ Bernolákova, na ZŠ Ľ. Štúra  sa  zrekonštruovali sociálne zariadenia a kanalizácia a vyriešila sa statika telocvične. Zakúpil sa  ohrievací výdajný pult v ŠJ pri ZŠ J. C. Hronského.

 

Mimorozpočtové zdroje

Významnú časť finančných prostriedkov mesto získalo z projektov a grantov. Na riešenie havarijnej situácie mesto získalo z MŠ VVaŠ SR 70 000 Eur na rekonštrukciu strechy ZŠ J. Hollého, z environmentálneho fondu na výmenu okien 129 000 Eur, na rekonštrukciu telocvične ZŠ Ľ. Štúra získalo mesto z ministerstva školstva 50 000 Eur a na dovybavenie 3 telocviční 3 494 Eur. Ďalších 40 000 Eur získalo mesto na  projekt  výstavby multifunkčného ihriska na ZŠ J. C. Hronského z grantu. Úrad vlády SR prispel sumou 15 000 Eur na vybavenie MŠ Bernolákova. Pri všetkých projektoch mesto spolufinancuje 5 % nákladov.

Päť základných škôl (ZŠ J. Hollého, ZŠ s MŠ J. Murgaša, ZŠ Ľ. Štúra, ZŠ J. C. Hronského, ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM) získa z projektu Ministerstva pôdohospodárstva -  Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební na ZŠ 9 odborných učební ( 3 jazykové, 1 učebňa IKT, 3 učebne fyziky, 1 učebňa biochémie, 1 polytechnická učebňa). Celková výška nákladov na ich zriadenie predstavuje sumu 361 800 Eur, z toho nenávratné finančné prostriedky z projektu sú vo výške 304 587 Eur, ostatné spolufinancuje mesto Šaľa.

 

 1. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v školstve na 1 žiaka v roku 2018:              2 161 Eur.
 2. Investície do školských zariadení (ZŠ a ŠJ) na 1 žiaka v roku 2018: 150 Eur.
 1. Organizovanosť detí a mládeže v záujmových útvaroch mimo ZŠ (počet %): 47 %.
 2. Organizovanosť detí a mládeže v školských záujmových útvaroch (počet %): 73 %.
   

 

 

 

 

 1. ŠPORT A REKREÁCIA
   
 1. Tabuľka rozdelenia dotácií na šport v roku 2018 (názov klubu / dotácia):

 

Názov klubu

Výška skutočne čerpanej dotácie v Eur

 

1

Centrum zdravia, prevencie civilizačných chorôb a športový klub mládeže Atlanta

230

 

2

Klub športových potápačov Tritón Šaľa

400

 

3

Farao - Trnovec nad Váhom

200

 

4

Farao - Trnovec nad Váhom

100

 

5

Športový klub Stepné kozy zo Šale

120

 

6

Športový klub Stepné kozy zo Šale

300

 

7

Slovenský rybársky zväz

200

 

200

 

8

TJ Slávia SOUP Šaľa

600

 

9

Telovýchovná Jednota Tatran Šaľa

300

 

10

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 60  Šaľa

200

 

11

RADA ŠPORT o. z.

800

 

12

Klub vodných športov Barakuda

400

 

13

Rondis, s.r.o.

400

 

14

Športový klub Hurrican Šaľa

700

 

15

Jazdecký klub Rusty

200

 

200

 

16

Telovýchovná jednota Slovan Duslo Šaľa – Oddiel karate

500

 

17

Telovýchovná jednota Slovan Duslo Šaľa – Oddiel nevidiacich a slabozrakých

200

 

18

Telovýchovná jednota Slovan Duslo Šaľa – Kolkársky oddiel

199,95

 

19

Telovýchovná jednota Slovan Duslo Šaľa – Atletický oddiel

200

 

20

Atletický klub Maratón Nitra

500

 

21

Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F.

100

 

200

 
 
 

100

 
 

22

 

Futbalový klub Veča

150

 
 

150

 

200

 

23

Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa

300

 

24

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

200

 

25

Mariášový klub Šaľa - Veča - Nové Zámky

350

 

26

26. Mgr. Adam Rusznák

200

 

27

Hokejový klub HK Mládež Šaľa

700

 

28

O.Z.T.K.T.

200

 

29

O.Z.T.K.T.

0

 

SPOLU:

9 999,95


 

 

 

 

 1. Cenník služieb na športovú rekreáciu pre obyvateľov mesta (plaváreň, sauna, fitness, prenájom šport. zariadení a pod.) platný v roku 2019

Mestská športová hala Horná 30, 927 01 Šaľa

 

Cena krátkodobého nájmu za priestory Mestskej športovej haly:

a) športová hala s účasťou verejnosti v cene.................................... 58,- Eur/hodina

b) športová hala bez účasti verejnosti v cene................................... 27,- Eur/hodina

c) foyer.................................................................................................3,- Eur/hodina

Cena krátkodobého nájmu za chodby v cene .....................................3,- Eur/hodina

Cena krátkodobého nájmu za šatňu spolu s hygienickým

zariadením v cene .................................................................................5,- Eur/hodina

Nájomca je zároveň povinný uhradiť aj poplatky za nasledovné služby:

a) za službu technika v cene..................................................................5,- Eur/hodina

b) za službu vrátnika v cene................................................................ 3,- Eur/hodina

c) za službu upratovačky v cene....................................................... 3,-Eur/hodina

 

Kolkáreň, Horná 28, 927 01 Šaľa

 

Cena krátkodobého nájmu za priestory v Kolkárni:

a) MsÚ a organizácie mesta, školy a CVČ – zdarma,

b) iné organizácie a verejnosť v cene ...............................................28,- Eur/hodina

 

Zimný štadión, Váhová, 927 01 Šaľa

 

Cenník jednorazového vstupného na Zimný štadión:

a) dospelé osoby v cene ......................................................................3,- Eur/osoba

b) desať vstupov v cene .....................................................................25,- Eur/osoba

c) deti a mládež do 18 rokov a študenti SŠ a VŠ (s preukazom študenta SŠ a VŠ)

v cene .............................................................................................1,- Eur/osoba

d) desať vstupov v cene .....................................................................8,- Eur/osoba

c) nekorčuľujúce osoby (okrem sprievodu korčuľujúceho dieťaťa)

v cene .............................................................................................0,60 Eur/osoba

d) školské družiny v cene ...................................................................0,60 Eur/osoba

e) skupiny, organizácie, športové oddiely za celú skupinu

v cene ...........................................................................................60,- Eur/1 hod.

f) skupiny, organizácie, športové oddiely za celú skupinu,

v cene ...........................................................................................80,- Eur/1,5 hod.

g) minigolf (1 palica a 1 loptička) za každú aj začatú hodinu v cene 2,- Eur

 

Futbalový štadión, Nitrianska 1727/1, Šaľa

Cenník za futbalový trávnik s umelou trávou:

a) dospelí kluby, bez osvetlenia v cene .........................130,00 EUR/zápas 90 min

b) dospelí kluby, s osvetlením v cene ...........................160,00 EUR/zápas 90 min

c) neorganizované skupiny, deti a mládež, bez osvetlenia, v cene ...55,00 EUR/zápas 90 min

d) neorganizované skupiny, deti a mládež, s osvetlením, v cene......70,00 EUR/zápas 90 min

 

Cenník za tenisové kurty:

a) zimné obdobie (obvykle od 16.10. do 14.04.)

- od 8.00 hod - do 19.00 hod ................................................ 15,- EUR/hod.

b) letné obdobie (obvykle od 15.04. do 15.10.)

- od 8.00 hod - do 20.00 hod. .................................................. 6,- EUR/hod.

- Permanentka - deti do 12 rokov......................................... 50,- EUR/sezóna

- Permanentka - deti nad 12 rokov do 18 rokov .................. 70,- EUR/sezóna

c) v prípade prekrytia tenisových kurtov nafukovacou halou pred začiatkom zimného obdobia (počas pretrvávajúceho nepriaznivého počasia (bez vykurovania))

- od 8.00 hod - do 19.00 hod ................................................. 10,- EUR/hod.

 

 

Náklady na služby spojené s užívaním prenajatých priestorov (režijné náklady)

 1. Pod pojmom náklady za služby spojené s užívaním prenajatých nebytových priestorov sa rozumejú režijné náklady – dodávka vody, tepla, elektriny, prípadne plynu sumárne za celý objekt v prepočte na 1 m2 podlahovej plochy na 1 hodinu nájmu.
 2. Nájomca je povinný spolu s nájomným uhradiť prenajímateľovi aj náklady na služby spojené s užívaním príslušných mestských priestorov podľa predchádzajúcich ustanovení, ich vybavenia, prípadne ďalšieho majetku prenajímateľa (ďalej len „priestory“).
 3. Nájomca uhradí pomernú časť nákladov na služby spojené s užívaním v rozsahu skutočného užívania priestorov nájomcom na základe výzvy prenajímateľa do 3 dní odo dňa doručenia výzvy.
 4. Náklady za služby spojené s užívaním predstavujú 60% ceny nájmu a sú obsiahnuté v cene nájomného.

 

 1. Zoznam športových a rekreačných zariadení v meste:

Mestská športová hala, Horná 30, 927 01 Šaľa

Kolkáreň, Horná 28, 927 01 Šaľa

Zimný štadión, Váhová, 927 01 Šaľa

Futbalový štadión, Nitrianska 1727/1, Šaľa

         Tenisové kurty, Nitrianska 1727/1, Šaľa

Futbalový štadión, Hospodárska 1. Šaľa

 1. Dva najnavštevovanejšie kolektívne športy v meste Šaľa sú hádzaná a futbal.
 2. Počet detských ihrísk v meste: 26.

 

 1. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
   
 1. Napojenie na vodovod v %:  99,1 %
 2. Napojenie na kanalizáciu v %:  98,7 %
 1. Najvýznamnejšie aktivity vášho mesta na podporu ochrany prírody a životného prostredia:

- Zrealizovali sme zelené strechy (strecha nad sobášnou miestnosťou a strecha nad technickými miestnosťami) v rámci rekonštrukcie budovy mestského úradu ukončenej koncom minulého roka. Taktiež sa na budove vytvorili priestory pre hniezdenie vtákov a netopierov, ktoré mali v našej budove svoje obľúbené priestory.

-  V rámci projektu revitalizácie vnútroblokov realizovanej z výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16  na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako zavádzania systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia sme realizovali aktivitu j. Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.  Zrevitalizoval sa vnútroblok vo Veči, kde znovu ožili 3 ihriská. Nevyužívané asfaltové plochy sa premenili na multifunkčné ihrisko, na ihrisko s fitness prvkami a na detské ihrisko s priepustnými povrchmi. Celé prostredie sa dotvorilo obnovou zelene formou rekultivácie zatrávnených plôch, výsevom trávnika, hydroosevom na plochách dotknutých výstavbou, výsadbou novej stromovej zelene, okrasných živých plotov, kríkov a tráv. Dokopy sa v rámci projektu vysadilo 400 ks vavrínovca lekárskeho. Celé prostredie sa dotvorilo stromovou alejou, ktorá sa skladá z 18 borovíc čiernych, 33 cyprusovcov, 15 javorov červených, 24 líp malolistých, 4 vŕb a zo 49 ks okrasných tráv. Na 2 miestach sa vytvorila terénna depresia s výsadbou vŕb, ktorá bola navrhnutá ako súčasť ochladzovacích opatrení v urbanizovanom prostredí ako súčasť zelenej infraštruktúry. Ochladzujúce prvky a ekostabilizačné prvky ako stromová ale a  kríková výsadba slúžia ako izolácia hluku a prašnosti v urbanizovanom prostredí a napomáhajú k zlepšeniu environmentálnych aspektov v tejto lokalite.

-          Zapojili sme sa úspešne do národného projektu Zelené obce, v rámci ktorého by sa malo v Šali na jeseň tohto roka vysadiť 96 stromov, ktoré prispejú k zadržiavaniu vody v území svojím koreňovým systémom.

-          Pripravujeme podklady pre žiadosť v rámci Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci ktorého máme záujem využitím skúseností partnerov z Nórska (sme v komunikácii s Nórskym veľvyslanectvom na Slovensku) nájsť a zrealizovať inovatívne riešenie zadržiavania  a využívania artézskej vody na území nášho mesta (retenčné jazero, závlahy verejných priestranstiev), zároveň  máme záujem ako náhradu  nepriepustných povrchov vybudovať podzemné parkovisko, nad ktorým by vzniklo zelené verejné priestranstvo a tiež revitalizáciu lesoparku (termín realizácie závisí od výzvy, ktorá je plánovaná ale ešte nebola vyhlásená).

-          Spracovávame aj zámer riešenia predstaničného priestoru, kde by sa mala presunúť autobusová stanica a na nových prístreškoch pre autobusy zvažujeme umiestniť bezúdržbové zelené strechy, a taktiež by sa malo vybudovať záchytné parkovisko, kde zvažovaným riešením je jeho odvodnenie do retenčnej nádrže, kde však ešte overujeme oprávnenosť týchto výdavkov (projekt je v štádiu územného konania  - termíny uzávierky 22.11. a 22.2.).

-          Mesto v rámci obstarávania MHD požadovalo zabezpečiť túto službu elektrobusom a už druhým rokom tento premáva po uliciach nášho mesta

-          Pre mestskú políciu sme zakúpili 2 elektromobily z vlastných zdrojov na zabezpečenie aktívnej služby.

-          Z prostriedkov Environmentálneho fondu sme zakúpili elektromobil pre potreby MsÚ, čím tiež prispievame k zlepšeniu prostredia v meste.

         -     V rámci výzvy na podporu vodozádržných opatrení sme rozpracovali zámer
         vybudovania vegetačnej steny v centre mesta na námestí pri pódiu a retenčného jazierka
         v areáli základnej školy zvádzaním zrážkovej vody zo strechy základnej školy, taktiež
         zvažujeme vytvorenie lúčnych plôch. Tento zámer je zatiaľ v štádiu rozpracovanosti.

 

Rozhodnutie, ktorým sa žiadosti čiastočne nevyhovuje v nasledovných oblastiach a bodoch:

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE v bodoch 2, 5, 6, 9 a 11,
 2. VEREJNÉ FINANCIE v bodoch 2, 3, 4, 5, 7 až 28,
 3. ADMINISTRATÍVA A PROPAGÁCIA v bodoch 1, 2, 6 a 7,
 4. BEZPEČNOSŤ v bodoch 4 a 5,
 5. DOPRAVA v bodoch 1, 2, 6, 7 a 10,
 6. INVESTÍCIE v bodoch 1 až 7,
 7. KONTROLA v bodoch 1 až 7,
 8. KULTÚRA v bodoch 3, 6, 7 a 8,
 9. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO v bodoch 10, 12 až 15,
 10. SOCIÁLNE VECI  v bodoch 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 až 12,
 11. STAVEBNÝ PORIADOK A VÝSTAVBA BYTOV v bodoch 1 až 9,
 12. VEREJNÁ ZELEŇ v bodoch 1, 3 až 7,
 13. VEREJNÉ OSVETLENIE v bodoch 1 až 5,
 14. ŠKOLSTVO v bode 19,
 15. ŠPORT A REKREÁCIA v bodoch 1, 2, 3, 4
 16. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE v bodoch 1 a 4.

 

 

Prílohy

Rozhodnutie k 13

(pdf - 4.14 MB)