Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.11.2019 - 15:04  //  aktualizácia: 26.11.2019 - 15:04  //  zobrazené: 2358

„Aká je daň za psa? ( na stránke www.sala.sk som to nevedel nájsť).

číslo: I14/2019

Požadované informácie citujeme:

  1. „Aká je daň za psa? ( na stránke www.sala.sk som to nevedel nájsť).
  2. Ďalej som našiel z roku 2017 zoznam nájomných zmlúv prenájom pozemkov v Šali f1975, existuje aj nový zoznam?
  3. Chcel by som požiadať o informáciu k nájomným zmluvám 49/2002 - OSMM a 2/2008 -RSMM. Za akým účelom bola prenajatá parcela C 2338/62?“

 

Sprístupnené informácie:

  1. Daň za psa je upravená  vo Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2015 o miestnych daniach
    a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa nasledovne:

DAŇ ZA PSA

§ 15
Sadzba dane a oslobodenie od dane

(1) Ročná daň za psa sa stanovuje nasledovne:
a) v domoch činžového typu                                      30,- EUR
b) v rodinných domoch                                                6,- EUR
c) strážny pes v objekte podnikateľského subjektu      6,- EUR
d) v osadách (Kilič, Hetméň)                                        3,- EUR

(2)  Mesto Šaľa poskytne oslobodenie od dane za psa, ktorého vlastní  držiteľ preukazu
       fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej
       osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

(3)  Mesto Šaľa poskytne zníženie dane za psa, ktorého vlastní fyzická osoba staršia ako
        62 rokov vrátane, v domoch činžového typu o 10 EUR.

  1. Zoznam nájomných zmlúv prenájom pozemkov v Šali sa aktualizuje a bude zaktualizovaný k 31. 12. 2019.

 

  1. Nájomná zmluva č. 49/2002 – OSMM zo dňa 10. 08. 2002 v znení Dodatku č.1 zo dňa
    29. 01. 2004 a Dodatku č. 2 zo dňa 09. 04.2008 bola ukončená ku dňu 31. 12. 2018 Dohodou č. 1013/2018 zo dňa 29. 12. 2018. Pôvodný účel nájmu bol zariadenie staveniska. Následne po skolaudovaní stavby bol účel nájmu spevnená plocha.

 

Nájomná zmluva č. 2/2008 – RSMM zo dňa 10. 04. 2008 v znení Dodatku č.1 zo dňa
20. 12. 2013 a Dodatku č. 2 zo dňa 12. 06. 2017, predmetom nájmu je pozemok reg.
C KN parc. č. 2338/62, zastavaná plocha a  nádvorie o výmere 607 m2. Nájomca
na prenajatom pozemku vybudoval spevnené plochy a zeleň – podľa účelu nájmu v nájomnej zmluve.