Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 15.03.2023 - 16:58  //  aktualizácia: 15.03.2023 - 16:58  //  zobrazené: 591

Aké konkrétne kroky podnikol Róbert Tölgyesi na vybudovanie cyklotrasy medzi Šaľou a Diakovcami, ktorú sľuboval vo svojej predvolebnej kampani pred rokmi?

číslo: I10/2023

Požadované informácie citujeme:

  1. Aké konkrétne kroky podnikol Róbert Tölgyesi na vybudovanie cyklotrasy medzi Šaľou a Diakovcami, ktorú sľuboval vo svojej predvolebnej kampani pred rokmi.
  2. Žiadam konkrétne od dátumu vymenovania Tölgyesiho za viceprimátora informácie o jeho práci. A čo konkrétne spravil on ako osoba pre mesto Šaľa /za čo sa mu pripisujú zásluhy/.
  3. Aké odmeny konkrétne v akej výške, a za čo konkrétne dostal Tölgyesi od vymenovania do funkcie viceprimátora? /každý rok osobitne/
  4. Koľkokrát od vymenovania do funkcie viceprimátora a kam konkrétne vycestoval mimo republiku a čo tam riešil a či to aj malo prospech pre Šaľu.

Všetky informácie žiadam v časovom harmonograme od najstaršieho dátumu po toho času.

Sprístupnené informácie:

  1. Zástupca primátora mesta Šaľa sa zúčastnil rokovaní s vlastníkmi nehnuteľností, zúčastnil sa rokovaní so starostkou obce Diakovce, participoval na príprave Zmluvy o združení miest a obcí na vybudovanie cyklotrasy medzi obcami a mestami, zúčastnil sa rokovaní s architektom za účelom spracovania a pripomienkovania projektovej dokumentácie.
     
  2. Zástupca primátora mesta počas neprítomnosti primátora zastupuje primátora vo všetkých oblastiach v rozsahu vymedzeného okruhu právomocí, povinností a zodpovednosti primátora s výnimkou činností  v oblasti majetkovo-právnych a pracovnoprávnych vzťahov, daňových a správnych konaniach. Ďalej zástupca primátora mesta koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami pri mestskom zastupiteľstve a mestským úradom, zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva v čase neprítomnosti primátora mesta, rozvíja partnerskú spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektami, koordinuje plány spolupráce v oblasti družobných vzťahov mesta a dohliada na prípravu družobných zmlúv, riadi a koordinuje činnosti ohľadom prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií mesta, reprezentácie mesta na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, plní úlohy na úseku sociálnej pomoci, vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov primátora mesta.

  1. Odmena za výkon funkcie zástupcu primátora mesta Šaľa – Róbert Tölgyesi:                  rok 2018                                   863,14 Eur

      rok 2019                              12 862,50 Eur

      rok 2020                              13 123,- Eur

      rok 2021                              13 741,- Eur

      rok 2022                              14 532,- Eur

rok 2023 /01.01.-28.2.2023/ 2 422,- Eur

     

  1. Zástupca primátora mesta Šaľa absolvoval tieto zahraničné cesty, pri ktorých reprezentoval mesto:

27. 07. 2019    Zala - obecné dni pri príležitosti 110. výročia Bótapuszta - Maďarsko                              

16. - 17. 08. 2019  Telč - Historické slávnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb Od počátku k rozkvětu Telče - Česko

19. - 21. 10. 2019 Báčska Palanka - pri príležitosti osláv dňa oslobodenia samosprávy - Srbsko

20. - 22. 08. 2021  Našice – 22. Medzinárodné oldtimer stretnutie - Chorvátsko

19. - 22. 08. 2022  Konskie - Dni Konskie - Poľsko