Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.12.2022 - 15:27  //  aktualizácia: 12.12.2022 - 15:28  //  zobrazené: 263

Aký bol celkový počet prihlásených psov v evidencii obce v roku 2021

číslo: I53/2022

Požadované informácie:

 1. Aký bol celkový počet prihlásených psov v evidencii obce v roku 2021?
 2. Aká suma bola v roku 2021 vyzbieraná na dani za psa?
 3. Akú sumu predstavovala výška dane za jedného psa v roku 2021? (Prosím uviesť cenové rozpätie od - do + kritériá, podľa ktorých sa výška dane určila, ak nie je suma pri všetkých psoch jednotná.)
 4. Na aký účel boli v roku 2021 a 2022 využité finančné prostriedky vyzbierané na dani za psa?
 5. S akou organizáciou má obec zmluvu o odchyte túlavých zvierat a v akej výške bola
  v roku 2021 vyplatená odmena tejto organizácii?

Sprístupnené informácie:

 1. Počet prihlásených psov v roku 2021:     1 598
 2. Príjem dane za psa bol v roku 2021 vo výške:  18 052 EUR
 3. Sadzba dane za psa je stanovená   v § 15 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia
  č. 6/2019 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa (ďalej len VZN). Výška jednotlivých sadzieb daní a kritériá, na základe ktorých boli jednotlivé  sadzby dane stanovené, je v kompetencii mestského zastupiteľstva.

Ročná daň za psa sa stanovuje nasledovne:

 1. v domoch činžového typu                                                                        30,- EUR
 2. v rodinných domoch                                                                                  6,- EUR
 3. strážny pes v objekte podnikateľského subjektu                                        6,- EUR
 4. v osadách (Kilič, Hetméň)                                                                          3,- EUR

 1. Daň za psa patrí medzi vlastné príjmy mesta, ktoré mesto používa na úhradu bežných, kapitálových a výdavkových finančných operácií. Tieto prostriedky nie sú účelovo viazané, a preto nie je možné presne určiť, na úhradu  ktorých výdavkov  boli použité.
 2. Mesto Šaľa má uzatvorenú „Zmluvu o poskytovaní služieb karantenizácie odchytených psov a následnej starostlivosti o ne na území mesta Šaľa“ s OZ Zatúlané psíky Šaľa a za  rok 2021 im bola vyplatená odmena 5 000 EUR (na základe dodaných  faktúr).