Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.12.2020 - 12:57  //  aktualizácia: 10.12.2020 - 12:58  //  zobrazené: 291

Areál MeT spol. s r.o. – objekty: Káblová VN prípojka 22kV, Preloženie NN skrine SR8

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A O UPUSTENÍ OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Spoločnosť  Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r.o., so sídlom Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161

 

(ďalej len "stavebník") podal dňa 10.11.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

 

„Areál MeT spol. s r.o. – objekty: Káblová VN prípojka 22kV,

Preloženie NN skrine SR8“

 

(ďalej len “stavba“) na uliciach Partizánska, Hlboká a Kvetná v Šali, na pozemku register "C" parc. č. 2476/74 katastrálne územie Šaľa (vo vlastníctve spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o.) a na pozemkoch register "C" parc. č. 2437; 2684; 2704; 2706/1 a parc. č. 2391- identické pozemky register "E" parc. č. 1478 a 1320 katastrálne územie Šaľa (vo vlastníctve mesta Šaľa), ku ktorým má stavebník zmluvu o zriadení vecných bremien (parc. č. 2476/74) a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien (pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa).  

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Šaľa pod č. 34333/2020/SU/1925 dňa 11.09.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 12.10.2020.

 

Stavba obsahuje:

 Predmetom stavebného konania je riešenie nového zásobovania el. energiou areál Kotolne CK31 spoločnosti MeT spol. s r.o., z dôvodu požadovaného zvýšenia výkonu v nadväznosti na novú technológiu využitia geotermálnej energie.

 V súčasnosti je areál napojený 3-ma NN káblami AYKY-J 3x240+120 na rozvody ZSD. Navrhovaným riešením je vybudovanie novej odberateľskej trafostanice TS, ktorá bude napojená navrhovanou káblovou VN prípojkou 22kV resp. slučkou naspojkovaním na exist. zemný VN kábel č. 442.

 Trafostanica nie je predmetom tohoto stavebného konania, bola povolená rozhodnutím č. 22242/2019/SU/4278 vydaným mestom Šaľa dňa 11.11.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 05.12.2019.

 Navrhovaná trasa káblovej prípojky na ul. Kvetná, Hlboká a Partizánska nadväzuje na exist. inžinierske siete v značnom rozsahu – 3 zemné káble NN, vzdušný NN rozvod na stožiaroch, tepelný kanál, vodovod, NTL plyn, kanalizácia a SLP – rozvod telefónu.

 Navrhnutá je riadená pretláčka v trase cca 60 m, celková trasa zemného kábla cca 125 m.

 Osadením novej trafostanice a uskutočnením káblovej prípojky pre novú trafostanicu je potrebné riešiť aj preloženie NN skrine SR8 pri jestvujúcej kotolni CK31, ktorá bude zrušená a pri radových garáží sa osadí skriňa SR5 s napojením na jestvujúce vzdušné a zemné el. vedenia na ul. Kvetnej. Zo skrine SR5 budú napojené radové garáže v areáli kotolne.   

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú tunajšiemu úradu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad

upúšťa

v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať

do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Mestskom úrade Šaľa, na stavebnom úrade, 3. posch. č. dverí 4.20 (úradné dni Po:8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú  plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

 

Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa

(splnomocnený zástupca stavebníka)

 1. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 00 Šaľa
 2. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich:
 • Horňáková Eva r. Mészarosová, Kvetná 2263/2A, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2479/1, 2479/2)
 • Kováčová Mária r. Turjanová, Hlboká 1050/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2478/1, 2478/2)
 • Mgr. Zozuľáková Margaréta r. Lukácsová, Hlboká č.1049/10, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2480/1, 2480/2, 2481/1, 2481/2)
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 47 Bratislava (správca); (parc. reg. „C“ 2683 (parcela reg. „E“ 2-180/2), 2682 (parcela reg. „E“ 2-180/2), 2441/1, 2441/2, 2441/4, 2441/5, 2439/10, 2439/2, 2439/9, 2439/8, 2439/1, 2438/2, 2438/10, 2438/8, 2438/1, 2423 (parcela reg. „E“ 1471), 2425/12, 2425/1, 2425/10, 2425/9, 2425/2, 2425/8, 2427/1, 2427/6, 2427/5, 2427/2, 2429/1, 2429/3, 2429/7, 2429/2,
 • Salamon internet, s.r.o., Partizánska 18, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2687/2, 2686/1)
 • Máhr Ladislav r. Máhr, Mgr., Partizánska 2285/7, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2383/1, 2383/2)
 • Szabo Jozef a Ildikó Szabová r. Molnárová, Partizánska 2195/9, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2385/1, 2385/2)
 • Hanková Eva r. Jankušíková, 9. mája 909/19, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2387)
 • Vogl Viktor r. Vogl, Kalinčiakova 470/5, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2389)
 • Michalička Anton (r.Michalička,ž.Mária r. Sedláková); (parc. reg. „C“ 2390 (parcela reg. „E“ 176)
 • Haász Gabriel a Ing. Katarína Haászová r. Baranová, Hollého 1844/18, 927 05 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2392/2, 2393/2, 2393/3, 2393/4)
 • Ing. Haász Gabriel, Hollého 1844/18, 927 05 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2392/1, 2392/3, 2393/1)
 • Ing. Haász Polčáková Martina r. Polčáková, Hlboká 1051/14, 927 05 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2392/1, 2392/3, 2393/1)
 • Horváthová Aneta r. Horváthová, Kvetná 1044/1, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/9)
 • Gál Tibor a Zuzana Gálová r. Vörösová, Ul. Novomeského 18, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/10)
 • Czigleová Ildikó r. Czigleová, Okružná 1025/26, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/11)
 • Kubica Tibor a Mária Kubicová r. Rábeková, Ul. SNP 14, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/12)
 • Mgr. Huček Andrej a MUDr. Tatiana Hučeková r. Romanová, Jánošíkova 27, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/13)
 • Horváth Ladislav, kpt. Jaroša 1290/32, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/8, 2467)
 • Pál Alexander a Zuzana Pálová r. Fülöpová, Jánošíkova 1358/33, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/7)
 • László Jozef a Margita rod. Miháliková, ul. Vlčanská č.2/556; (parc. reg. „C“ 2475/6)
 • Odrážka Zoltán a Mária r. Paczková, Okružná 16, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/5)
 • Szabo Gejza a Mária Szabová r. Masaryková, Okružná 5, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/4)
 • Petrova Viola, Agátová 22; (parc. reg. „C“ 2474)
 • Demeter Bohumil a Helena Demeterová r. Lenčešová, Kvetná 1039/15, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2473)
 • Ing. Kubolka Ivan, Partizánska 1029/2, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2472)
 • Táborský Stanislav a Veronika Táborská r. Kráľová, Ul. Nešporova 11, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2471)
 • Hudecová Eva r. Mráziková, Vajanského 1022/1, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2470)
 • Demín Milan a Dana Demínová r. Kuricová, Horná 10, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2469)
 • Hajdú Štefan, Horná 916/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2468, 2466)
 • Lýdia Hajdúová r. Krištofová, Ul. Horná 12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2466)
 • Ing. Tóth Radovan a Ing. Frederika Tóthová r. Gyeráková, SNP 956/8, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2465)
 • Ščepka Robert a Eva Ščepková r. Szabadosová, Okružná 1027/7, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2464, 2452, 2448)
 • Bereczová Mária r. Karkušová, Ul. Horná 916/8, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2463)
 • Kuraňková Elena r. Horváthová, ul. SNP č. 956/4, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2462)
 • Ščepka Emil a Alena Ščepková r. Vydrová, 90635, Plavecký Peter, č. 155; (parc. reg. „C“ 2461)
 • Varga Gabriel a Margita Vargová r. Molnárová, Nešporova 9, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2460)
 • Plevková Mária, Bottova 6, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2459)
 • Čurka Jozef a Veronika r. Mišíková, Febr. víťazstva 8, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2458)
 • Matuška Milan a Gabriela Matušková r. Kováčová, Ul. Vajanského 1023/9, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2457)
 • Ing. Neuhold Zuzana r. Podhradská, Zuzany Chalupovej 3981/8, 851 07 Bratislava; (parc. reg. „C“ 2456)
 • Husár Tibor, Ul. Partizánska 1029/6, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2455)
 • Čabo Štefan a Eva Čabová r. Vargová, Partizánska 1029/12, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2454)
 • Ing. Bukový Igor a Ing. Jozefína Buková r. Práznovská, SNP 956/10, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2453)
 • Ing. Balogh Ivan a Ing. Alica Baloghová r. Zadubanová, kpt. Jaroša 19, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2451)
 • Lelovicsová Alžbeta r. Vonyiková, Okružná 1025/26, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2450)
 • Kerék Jozef, Partizánska 1029/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2449)
 • Ing. Péteri Marian, Ul. Okružná 5, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2447)
 • Takács Ferdinand, Ul. Horná 916/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2446)
 • Mgr. Keselyová Katarína r. Takácsová, Letná 569/5, 927 01 Šaľa; (reg. „C“ č. 2446)
 • Ing. Horváth Edmund a Barbora Horváthová r. Vargová, Ul. Bottova 16, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2445)
 • Pappová Beáta r. Csadiová, Kvetná 1043/3, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/2)
 • Papp Tomáš, Kvetná 1043/3, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/3, 2433/1, 2433/2)
 • Mgr. Zimmermannová Katarína r. Klihová, P. Pázmaňa 54/28, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2443)
 • Nitriansky samosprávny kraj - Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2421/6)
 • SAGRA s.r.o., Hlavná 2140/14, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2422/4)
 • Ing. Kurňava Marek  a Ing. Silvia Kurňavová r. Machyniaková, Okružná 1027/3, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2431/1, 2431/2)
 • Horváth Ján a Margita Horváthová r. Futóvá, Ul. Kvetná 1044/1, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2435)
 1. Ing. Milan Bezecný – Elprojekt, Ivana Krasku 28, 926 01 Sereď

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 2. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
 7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 8. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava
 11. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 12. CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 13. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 14. SALAMON INTERNET s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 15. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
 16. Heizer Optik spol. s r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava
 17. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 18. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 19. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 

na vedomie:

 1. MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa

(splnomocnený zástupca stavebníka)

 • k spisu

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

situácia Met spol. s r.o.

(pdf - 461.54 kB)