Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.09.2020 - 15:09  //  aktualizácia: 10.09.2020 - 15:10  //  zobrazené: 275

Bernardína Zálezáková a manž. Zoltán Zálezák - Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Správny orgán

 

Mesto Šaľa

Číslo spisu

3498/2020

Dátum podania

04.09.2020

Žiadateľ, adresa

Bernardína Zálezáková a manž. Zoltán Zálezák

Predmet konania

výrub drevín

Popis konania v zmysle platnej legislatívy

  •  

oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

  •  
  •  

Dotknuté územie a katastrálne územie

Komenského

Dôvod podania

narúšanie statiky objektu koreňovou sústavou, znehodnocovanie nehnuteľnosti, zasahovanie do ochranného pásma elek. vedenia

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

21.09.2020