Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 13.04.2021 - 09:36  //  aktualizácia: 06.10.2021 - 08:27  //  zobrazené: 2272

Bicyklujme sa spoločne bezpečne


www.rdvegtc-spf.eu, www.skhu.eu

 

Názov malého projektu

Bicyklujme sa spoločne bezpečne

Kisprojekt címe

Kerékpározzunk együtt biztonságosan

Krátky názov projektu

SafeCycling

Projekt rövid címe

SafeCycling

Program spolupráce

Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko

Együttműködési Program

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország

Spolufinancovanie

Európsky fond regionálneho rozvoja

Fond malých projektov pre západný región

Társfinanszírozás

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Kisprojekt Alap a nyugati határtérségben

Prioritná os

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Prioritási tengely

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Špecifický cieľ

4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Specifikus cél

4.1: A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése

Vedúci partner/Vezető partner

Mesto Šaľa/ Vágsellye Város Önkormányzata

Partner

Mesto Oroszlány /Oroszlány Város Önkormányzata

Kód výzvy/ A pályázati felhívás száma

SKHU/WETA/1901

Registračné číslo projektu/Projekt regisztrációs száma

SKHU/WETA/1901/4.1/223

 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/Pénzügyi hozzájárulás folyósításáról szóló szerződés az Európai Regionális Fejlesztési Alapból: https://sala.sk/data/esam/ico/f13409-1.pdf

Partnerská dohoda/Partnerségi megállapodás: https://sala.sk/data/esam/ico/f13200-1.pdf

 

Začiatok projektu/Projekt kezdete

11/2020

Ukončenie projektu/Projekt vége

06/2021

Trvanie projektu (v mesiacoch)/A projekt időtartama (hónapokban)

8

 

Zmena č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku / 1.sz. módosítás  a pénzügyi hozzájárulás folyósításáról szóló szerződéshez: https://sala.sk/data/esam/ico/f14096-1.pdf

 

Začiatok projektu/Projekt kezdete

11/2020

Ukončenie projektu/Projekt vége

10/2021

Trvanie projektu (v mesiacoch)/A projekt időtartama (hónapokban)

12

 

 

Celkový rozpočet projektu/Projekt teljes költségvetése

49 990,94 EUR

rozpočet vedúceho partnera  - mesto Šaľa                     

24 992,52 EUR 

rozpočet projektového partnera  - mesto Oroszlány        

24 998,42 EUR

Výška EFRR príspevku/ERFA hozzájárulás összege  

42 492,29 EUR

nenávratný finančný príspevok (85%) - mesto Šaľa

 21 243,63 EUR

nenávratný finančný príspevok (85%) - mesto Oroszlány    

21 248,66 EUR

Spolufinancovanie/Önrész  

7 498,65 EUR

spolufinancovanie (15%) - mesto Šaľa

3 748,89 EUR

spolufinancovanie (15%) - mesto Oroszlány   

3 749,76 EUR

 

Stručný popis malého projektu

Účelom tohto projektu je podpora cyklistiky a výučba bezpečnosti prostredníctvom výcviku v ranom veku:

 • účasť a príprava učiteľov na spoločnom školení, príprava a výmena skúseností v rámci workshopov,
 • príprava spoločného výučbového materiálu pre cyklistov zdôrazňujúceho rozdiely v pravidlách cestnej premávky medzi oboma krajinami pre žiakov základných škôl s cieľom naučiť sa bezpečnú jazdu na bicykli.
 • transfer skupín žiakov (každé mesto 3 a 3)  autobusom do partnerského mesta,
 • školenie o bezpečnosti bicyklovania pre žiakov prvého stupňa ZŠ teda 1. až 4. ročníka za účasti zapojených učiteľov a používania spoločného učebného materiálu;
 • organizovanie súťaží pre žiakov, ktorí absolvovali školenia, pre vyhodnotenie výsledkov výučby;
 • propagovať cyklistickú kultúru a aplikovať získané vedomosti na spoločných cyklistických výletoch organizovaných okolo jednotlivých sídiel,
 • na zvýšenie efektívnosti spoločného výučbového materiálu sa nakúpia cyklistické výcvikové dráhy – mobilné dopravné ihrisko  (použiteľné v interiéri a exteriéri) a vybavenie (napr. bicykle, prilby, vesty) na praktické tréningy.

                                                                                                                                                                            Prínosy projektu sú rôzne:

 • bezpečné používanie bicyklov ako súčasť zdravého životného štýlu môže prispieť k pravidelnej fyzickej aktivite,
 • vzdelávanie v oblasti cyklistiky môže znížiť environmentálnu záťaž budúcich generácií,
 • uľahčuje spoluprácu a výmenu skúseností medzi základnými školami týchto dvoch sídiel.

Počas cyklistickúr túr budú zapojené do ciest aj v rámci projektu SKHU/1601/1.1/209 - CULTPLAY „Vybudovanie interaktívnych tematických parkov, inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva“, postavené detské ihriská, v Šali postavená replika komplexu kamaldulských pustovníkov Majk, v Oroszlányi detské ihrisko navrhnuté ako replika Šalianskeho kaštieľa.

A kisprojekt rövid leírása

Jelen programunk célja a kerékpáros közlekedés népszerűsítése és a közlekedésbiztonsági célú szemlélet minél korábbi életkorban való formálása képzések által:

 • oktatók pedagógusok közös képzésen való részvétele, felkészítése, tapasztalatcseréje workshopokon,
 • biztonságos közlekedés elsajátítása érdekében közös kerékpáros segédanyag felkészítése általános iskolás diákok számára kiemelve a két ország közötti eltéréseket,
 • A két település közötti 3-3 autóbuszos utazással diákcsoportok utaztatása a partner településre:
 • elsősorban alsó tagozatos (1-4. osztály) diákok kerékpár-biztonsági oktatása a résztvevő pedagógusok közreműködésével, valamint a létrehozott segédanyag használatával,
 • a képzésen részt vett diákok között verseny szervezése a tanultak felmérésére,
 • kerékpáros kultúra emelésére népszerűsítő, valamint a tanultak gyakorlatban való alkalmazására közös, az egyes települések körül szervezett túrákon,

A szemléletformálás elősegítése oktató pálya és eszközök beszerzése (kül- és beltéren használható oktató pálya, kerékpárok és biztonsági eszközök (pl. sisak, kerékpár, fényviszaverő mellény) történik.

A projekt hozadéka szerteágazó:

 • az egészséges életmódra való nevelés részeként a biztonságos kerékpárhasználattal a rendszeres testmozgás elősegíthető,
 • a kerékpárhasználatra való nevelés a jövő generáció környezetterhelését enyhítheti,
 • a két település általános iskolái közötti együttműködést, tapasztalatcserét segíti.

Az utazások alkalmakor beépítésre kerülnek az SKHU/1601/1.1/209 – CULTPLAY azonosító számú, „Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata” projekt keretében a településeken megvalósításra kerülő játszóterek, Vágsellyén az oroszlányi Kamalduli Remeteség komplexuma, Oroszlányon pedig a vágsellyei reneszánsz kastély épülete mintájára készült játszóterek. 

 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

A projekt az Európai Únió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Prílohy

Safecycling _GN

(pdf - 289.39 kB)