Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.04.2021 - 08:34  //  aktualizácia: 07.04.2021 - 08:34  //  zobrazené: 236

Bytový dom SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda 629/82,  951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce, podala dňa 25.03.2021 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu:  

 

Bytový dom SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika,

v Ul. M.R.Štefánika v obci Močenok,

na pozemkoch parcela C-KN č. 90/2, 90/4, 113/2, 113/27, 113/28 katastrálne územie Močenok,

 

v rozsahu stavby:

SO 01 Bytový dom

      02.3 Verejné osvetlenie  

SO 03 Vodovodná prípojka

SO 04 Kanalizačná prípojka

SO 05 NN prípojka

      05.1 NN prípojka

      05.2 Rozšírenie distribučnej siete

na pozemkoch parcela C-KN č. 90/2 katastrálne územie Močenok (druh pozemku záhrada), C-KN č. 90/4 katastrálne územie Močenok (druh pozemku záhrada), C-KN č. 113/2 katastrálne územie Močenok (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), C-KN č. 113/27 katastrálne územie Močenok (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), C-KN č. 113/28 katastrálne územie Močenok (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie) vo vlastníctve Obce Močenok. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie mestom Šaľa pod č. 3618/2021/SU/852 zo dňa 17.03.2021.

 

Stavba obsahuje:

SO 01 – Bytový dom

 • parc. č. 90/2 k.ú. Močenok, celková zastavaná plocha bude 284,97m2, celková úžitková plocha 889,59m2, celková obytná plocha 548,34m2,
 • objekt bytového domu so štyrmi nadzemnými podlažiami (16timi bytovými jednotkami) bez podpivničenia a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete.
 • objekt bude zastrešený plochou strechou.
 • hlavný vstup do navrhovaného bytového domu sa nachádza na juhozápadnej strane objektu. Hlavný vstup je napojený na hlavnú chodbu a schodisko.
 • všetky byty sú prístupné so spoločného schodiskového priestoru. Na každom podlaží sú 4 bytové jednotky. Jedná sa o dva jednoizbové  a 14 dvojizbových bytových jednotiek.
 • na 1. NP sú navrhnuté dva skladové priestory, ktoré slúžia pre celý objekt. 2.NP, 3.NP a 4.NP sú totožné.
 • vykurovanie objektu bude zabezpečené elektrickým podlahovým vykurovaním, na prípravu TÚV pre jednotlivé byty bude slúžiť 16ks elektrický zásobníkový ohrievač o objeme 150l, objekt bude napojený vlastnými prípojkami na inžinierske siete vodovodu, elektriny a kanalizácie.

 

02.3 Verejné osvetlenie

 • areál bude osvetlený pomocou LED svietidiel, ktoré budú umiestnené na stožiaroch. Ovládané budú automaticky. Napájacie rozvody sú navrhnuté káblom CYKY-J 5x6, ktoré sú vedené v zemi a pod spevnenými plochami sa uložia do chráničky FXKVR.

 

SO 03 Vodovodná prípojka:

 • HDPE DN 50 (d 63mm) dĺžky 7,3 m, napojená na jestvujúci verejný vodovod PVC DN 100 v Ul. M. R. Štefánika, ukončená vo vodomernej šachte a ďalej samostatným prívodom pre bytový dom,
 • fakturačné meradlo bude osadené vo vodomernej šachte, osadenej na pozemku parc. č. 113/2 k.ú. Močenok.

 

SO 04 Kanalizačná prípojka:

 • splaškové odpadové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie pomocou kanalizačnej prípojky PVC SN 8, DN 200, dĺžky cca 5,0 m (po revíznu kanalizačnú šachtu) so zaústením do koncovej šachty jestvujúcej verejnej kanalizácie PVC DN 300 v Ul. M. R. Štefánika,
 • revízna kanalizačná šachta bude osadená na pozemku parc. č. 113/2 k.ú. Močenok.

 

SO 05 Prípojka NN energie

SO 05.1 NN prípojka

 • objekt bytového domu bude napojený zo zemného sekundárneho distribučného vedenia z navrhovanej istiacej a rozpojovacej skrine SR. Elektromerové rozvádzače sú zapojené z navrh. SR. Prepoj medzi rozv. SR a RE1 sa zrealizuje káblovým vedením typu NAYY-J 4x95 mm2, prepoj medzi rozv. SR a RE2 sa vybuduje káblovým vedení typu NAYY-J 4x95, prepoj medzi rozv. SR a RE3 sa vybuduje s káblovým vedením typu NAVY-J 4x70. Objekt bytové domu sa napája cez poistkovú istiacu skrinku VRIS, z ktorého budú napájané elektromerové rozvádzače, budú zapojené jednotlivo a budú inštalované na verejne dostupnom mieste.

 

SO 05.2 Rozšírenie distribučnej siete

 • do existujúceho NN kábla v úseku medzi TS č. 0046-015 a SR č. 46-109 sa zaslučkuje na parcele KN-C č. 113/2 k.ú. Močenok, skriňa SR6, a to tak, že zo smeru od TS č. 0046-015 a zo smeru SR č. 46-109 sa existujúci NN kábel typu NAVY-J 4x240 mm2 bude naspojkovaný na existujúci NN kábel pomocou NN kábla typu NAVY-J 4x240mm2 a jednej NN káblovej spojky typu 1-SVCZ-PM 4x120-240. Typ skrine bude HASMA: SR6-DIN1 4x400A/4x160A P2.

 

Mesto Šaľa, ako príslušný a určený stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám a súčasne

n a r i a ď u j e

na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

 

na deň 26.04.2021 o  09.00 h

so stretnutím na Obecnom úrade  Močenok, Ul. Sv. Gorazda č. 629/82, v zasadacej miestnosti na 2. NP.

 

Stavebník najneskôr na ústnom pojednávaní žiadosť doplní o podklady v súlade s § 8 a § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa  vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h a pri ústnom pojednávaní.

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri  ústnom pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec v mieste stavby, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok a na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Močenok a úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta Šaľa - www.sala.sk a obce Močenok – www.mocenok.sk.

 

Príloha:

 • situácia

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou a podpisom príslušného úradu na adresu: Mesto Šaľa, Námestie  Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa.

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................        

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

 

Príloha: situácia

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Obec Močenok, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok
 2. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

Dotknuté a susedné pozemky reg. „C“ 113/26, 113/4, 95/6, 95/5, 90/1, 81/14, 81/15, 95/8, 95/9, 95/3, 95/4, 113/28, 113/53, 113/52, 113/51, 113/50, 113/45 kat. územie Močenok a parc. reg „E“ 89/6, 89/5, 89/4, 90,  kat. územie Močenok

 • Vörös Marián, M.R.Štefánika 470/1, 951 31 Močenok
 • Mária Vörösová, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok
 • Ing. Milan Gier, Nitrianska č. 1211/8, 951 31 Močenok
 • Ing. Beáta Gierová, Nitrianska č. 1211/8, 951 31 Močenok
 • Alžbeta Packová, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok
 • Pavel Hvizd, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok
 • PaedDr. Roman Urbánik, Dekana Dubravického č. 1922/18A, 951 31 Močenok
 • Mgr. Renáta Urbániková, Dekana Dubravického č. 1922/18A, 951 31 Močenok
 • Miroslav Machádlik, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Ingrid Macháliková, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Štefan Bleho, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Jozef Gombáš, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Beáta Gombášová, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Miloš Bleho, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Stanislav Suchý, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Ing. Mária Suchá, Ľ. Štúra č. 1560/7, 951 31 Močenok
 • Gabriel Lenčéš, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Marta Lenčéšová, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Soňa Buzmová Hanáková, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok
 • Jaroslav Szöllösy, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok
 • Mária Szöllösyová, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok
 • Alena Šuhajdová, M.R.Štefánik č. 470/1, 951 31 Močenok
 • MOLNAROVA VIERA
 • Molnár Štefan, Hliny č. 1410/2, 017 07 považská Bystrica
 • Zuzana Zálešáková, Sv. Gorazda č. 557/63, 951 31 Močenok
 • Veronika Pospiechová, Hrašné č. 24, 916 14 Hrašné
 • Jozef Uher, Sv. Gorazda č. 536/41, 951 31 Močenok
 • Paulína Mikušová, Sv. Gorazda č. 534/37, 951 31 Močenok
 • Ján Mikuš, Sv. Gorazda č. 534/37, 951 31 Močenok
 • Štefan Kováč (SPF)
 • Katarína Kováčová (SPF)
 • Štefánia Špiková, Sv. Gorazda č. 551/53, 951 31 Močenok
 • Štefan Szöllösy, č. 88, Hviezdoslavov
 • Jozef Szöllösy, Kláštorská č. 302/83, 94901 Nitra
 • Helena Lenčéšová, č. 70, 951 31 Močenok
 • Emil Straňák, č. 899, 951 17 Cabaj-Čápor
 • Juliana Szöllösyová (SPF)
 • Vilma Szöllösyová
 • Veronika Szöllösyová
 • Štefan Lovás, Topoľová č. 69, 951 32 Horná Kráľová
 • Jana Benczová, Čingov č. 860/89, 951 31 Močenok
 • Jozef Szabo, Sv. Gorazda č. 529/27, 951 31 Močenok
 • Monika Szabová, Sv. Gorazda č. 529/27, 951 31 Močenok
 • Pavel Lenčéš, č. 398, 951 31 Močenok
 • Mária Valíková, Jurkovičova č. 386/5, 949 01 Nitra
 • Margita Blehová, Levárska č. 9, 841 04 Bratislava
 • Štefánia Lenická, č. 1374, 951 31 Močenok
 • Aurélia Karlubíková, č. 1255, 951 31 Močenok
 • Titus Straňák (SPF)
 • Albert Straňák (SPF)
 • Anna Danišová, č. 1692/11, 951 31 Močenok
 • Rudolf Straňák, č. 1827/20, Veľký Meder
 • Mária Švihelová, Chalupkova č. 363/24, Nitra
 • Helena Bednárová, Vavilovova č. 4, Bratislava
 • Magdaléna Syslová, Družstevná č. 1504/11, 951 31 Močenok
 • Blažena Straňáková, Dolná č. 8, Šaľa
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 3. Technická inšpekcia, Mostná 66, 949 01 Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 7. MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali – Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
 8. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 9. MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 11. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
 12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
 13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 14. Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok
 15. Obec Močenok, ÚSaIV, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

ostatní

 1. KOVÁČ ARCHITECTS, Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta

na vedomie

 1. Obec Močenok, PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok
 2.  

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                 primátor

 

Prílohy

Situacia

(pdf - 466.75 kB)