Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.03.2021 - 08:50  //  aktualizácia: 17.03.2021 - 08:50  //  zobrazené: 230

Dodatočná realizácia lodžií na bytovom dome č. 522 na ul. Dolnej v Šali

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 29.12.2020 podali

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 522/10 na ul. Dolnej v Šali, združení v Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Dolná 522“, zastúpení Margitou Slávikovou, predsedkyňou spoločenstva

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a   § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“ )  

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e

stavby

Dodatočná realizácia lodžií na bytovom dome č. 522 na ul. Dolnej v Šali
 

(ďalej len “stavba“) na pozemku register "C" parc. č. 585/3 v katastrálnom území Šaľa.

Na kolaudovanú stavbu bolo vydané stavebné povolenie dňa 16.07.2020 pod č. sp. 32750/2020/SU/2096, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.08.2020.

 

Stavba obsahuje:

 • vybudovanie lodžiového systému pomocou sústavy bočných stien a podláh v celkovom počte 31 ks.
 • konštrukcia nových lodžií je certifikovaná sústava prefabrikovaných dosiek a stien spojených navzájom do krabicového celku. Ich vodorovný modul je 3,58 m a zvislý je 2,80 m.
 • lodžie sú prikotvené na úrovni každého podlažia pomocou oceľovej výstuže a chemickej kotvy.

 

Na užívanie stavby sa určujú tieto podmienky:

 Stavba bude užívaná na účely vymedzené týmto rozhodnutím.

 Vlastníci stavby v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) sú povinní udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť (§ 86 ods. 1 stavebného zákona).

Pri kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené nedostatky.

Účastníci konania:

 • Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 522/10 na ul. Dolnej v Šali, na pozemku register "C" parc. č. 585/3 kat. územie Šaľa

Námietky v kolaudačnom konaní neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Dňa 29.12.2020 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Na kolaudovanú stavbu bolo vydané stavebné povolenie dňa 16.07.2020 pod č. sp. 32750/2020/SU/2096, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.08.2020.

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 02.03.2021 o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

Inšpektorát práce – Oznámenie o neúčasti na kolaudačnom konaní zo dňa 12.02.2021.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 62a písm. c) ods. 2  vo výške 50 € bol zaplatený dňa 29.12.2020.

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa   .............................

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 522/10 na ul. Dolnej v Šali, na pozemku register "C" parc. č. 585/3 kat. územie Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

ostatní:

 1. DJS Architecture s.r.o., Topoľčianska č. 19, 851 05 Bratislava - EP
 1. REVITALSTAV SK s.r.o., Hviezdoslavova č. 36/33, 036 01 Martin - EP

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa - EP
 2. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra - EP
 3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra - EP

na vedomie

 1. SVBaNP „Dolná 522“, Margita Sláviková, Dolná č. 522/10, 927 01 Šaľa

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                   vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016