Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 12.01.2021 - 11:41  //  aktualizácia: 23.07.2021 - 12:58  //  zobrazené: 1412

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb 2020

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb 2020

 

 

 

 

 

 

Názov Projektu

dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb podľa § 2 písm. a)

rekonštrukcia krízového centra-1.etapa (okná a sklobetónové výplne)

Financovaný z

z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Druh dotácie:

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb rekonštrukcia a stavebné úpravy§ 3, ods. 1, písm. g)

Ukončenie realizácie projektu

najneskôr do 12/2021

Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená na:

Zmluva o poskytnutí dotácie reg. č. 8264/2020-M_ORF (naše č. 786/2020) bola podpísaná dňa 11.12.2020 a zverejnená dňa 29.12.2020 na webovej stránke mesta Šaľa.

 

Výška poskytnutej dotácie

15 000 EUR (max. 90 % celkových nákladov)

Obsah projektu:

Hlavnou aktivitou projektu je výmena 17 ks pôvodných okien za plastové s izolačným trojsklom, do tohto počtu nie je započítaných 6 kusov okien, ktoré už boli vymenené z rozpočtu mesta v roku 2014 spolu s dverami na hlavnom vstupe. Tiež sa 5 jestvujúcich sklobetónových výplní (viaceré prasknuté), cez ktoré vzniká veľký únik tepla vybúra a nahradí plastovými s izolačným trojsklom. Výsledkom projektu bude zlepšenie efektívnosti prevádzky zariadenia sociálnych služieb znížením nárokov na energie, ako aj zvýšenie kvality už poskytovaných sociálnych služieb v krízovom centre. Napomôže sa tým k vytvoreniu podmienok pre možnosť trvale pomáhať ľuďom postihnutým bezdomovectvom preklenúť nebezpečenstvá a nástrahy zimy, poskytnúť im nevyhnutné prístrešie a zabezpečiť elementárne životné podmienky. V  neposlednom rade prinesie aj skultúrnenie prostredia sociálneho zázemia klientov. Zníženie prevádzkových nákladov vytvorí predpoklady pre ďalšie zabezpečenie prevádzky zariadenia resp. zlepšenie jeho vybavenia.

Ciele projektu:

  • cieľom projektu je 1. etapa rekonštrukcie budovy - výmena okien, výplní a dverí v budove, v ktorej poskytujú služby útulok aj nocľaháreň – krízového centra a tak prispieť  k zníženiu energetickej náročnosti budovy
  • výmenou okien a výplní sa tiež zabezpečia optimálne klimatické podmienky v budove
  • znížiť tepelné straty a tým spotrebu tepla na vykurovanie
  • zamedziť zatekaniu pri oknách
  • uľahčenie manipulácie s oknami a vetrania priestorov
  • vytvoriť príjemnejšie prostredie pre klientov Krízového centra

Ide o prioritnú oblasť podpory rozvoja sociálnych služieb pre rok 2020 – 3. Podpora sociálnych služieb krízovej intervencie poskytovaných v zariadeniach, ktorými sú:

- útulok

- nocľaháreň

- zariadenie núdzového bývania

- domov na polcestea to vytvorením kvalitných podmienok pri zabezpečovaní  nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb

 

 

Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na rok 2020 z dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb.

 

 

Dodávateľ vybratý na základe verejného obstarávania:

MTM PLAST s.r.o.

Hlavná 2186/73 A, 92701 Šaľa

IČO: 36 552 186