Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 06.10.2022 - 09:55  //  aktualizácia: 24.11.2022 - 09:45  //  zobrazené: 860

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb 2022

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb 2022

 

 

Názov Projektu

„Materiálno-technické vybavenie Domova sociálnych služieb „KORY“.

Financovaný z

dotácie MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Druh dotácie:

Dotácia podľa §2 písm. a),

účel dotácie - §3 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 544/20202 Z. z.

Ukončenie realizácie projektu

bežný transfer - najneskôr do konca rozpočtového roka 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená na:

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 15212022 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 54412010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ( naše ev. č.  866/2022)

Zverejnená tu: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7135561/

Výška poskytnutej dotácie

8200 EUR ktoré sú účelovo viazané na nákup materiálno technického vybavenia. (max. 90 % celkových nákladov)

Miesto

Domov sociálnych služieb KORY , Okružná 1026/11 927 01 ŠAĽA

Obsah projektu:

Predmetom projektu je  nákup materiálno-technického vybavenia pre Domov sociálnych služieb KORY, poskytujúci ambulantné sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia prijímateľov (je určené deťom aj dospelým). Ide najmä o nasledovné tovary interiérového vybavenia jednotlivých miestností: vysoké skrine (4 ks), stolička (10ks), trojmiestna rozkladacia pohovka (2 ks), kreslo (4 ks), bežecký pás, jedálenský stôl (3ks), univerzálna skriňa (2ks), stôl (3ks), jedálenská stolička (14ks), kuchynská linka s drezom.

Ciele projektu:

  • prioritným cieľom je inovovať prostredie klientov Domova sociálnych služieb, nakoľko väčšia časť vybavenia je pôvodná a značne opotrebovaná a už nezodpovedá celkovým potrebám jednotlivých prijímateľov, nakoľko sa jedná o zdravotne znevýhodnených prijímateľov. Cieľom obnovy vybavenia je zvýšenie kvality už poskytovaných služieb, nakoľko DSS má klientov, ktorí potrebujú pevné, stabilné a odolné prvky zariadenia,
  • cieľom je zlepšenie komfortu a pohodlia klientov, a teda vytvorenie útulnejšieho prostredia pre klientov domova sociálnych služieb,
  • obnovou materiálno – technického vybavenia sa zlepší vzhľad prostredia, ktorý bude pozitívne vplývať na psychický stav klientov, ktorí využívajú služby tohto DSS,
  • nákup nového a na obsluhu jednoduchého interiérového vybavenia zabezpečí klientom jednoduchšiu manipuláciu s ním, a tým ich vedie k samostatnému spôsobu života a sebaobsluhe s cieľom ich úplnej integrácie do spoločnosti,

 

Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na rok 2022 z dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb.