Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 02.07.2024 - 10:23  //  aktualizácia: 02.07.2024 - 10:28  //  zobrazené: 424

Druhý cyklus zlepšovania MsÚ Šaľa na princípoch modelu CAF pokračuje

Mesto Šaľa sa prostredníctvom MsÚ zapojilo v roku 2021 do národného projektu: Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy pod gesciou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len projekt CAF). Výsledkom prvého cyklu implementácie modelu bolo získanie titulu efektívny používateľ modelu CAF. Tento cyklus sa však koncom roka 2023 znova spustil vypracovaním druhej samohodnotiacej správy po dvoch rokoch od prvej správy, pretože cieľom je neustále pracovať na zlepšovaní sa, a tým aj na zlepšovaní poskytovaných služieb občanom. Na uvedených aktivitách pracuje tzv. CAF tím vytvorený zo zamestnancov MsÚ Šaľa. Tento tím v rámci druhej samohodnotiacej správy nášho úradu identifikoval  v rámci 5 predpokladových kritérií (Vodcovstvo, Stratégia a plánovanie, Zamestnanci, Partnerstvá a zdroje, Procesy)  silné stránky a návrhy na oblasti na zlepšovanie. V rámci 4 výsledkových kritérií (Výsledky orientované na občana/zákazníka, Výsledky v vzťahu k zamestnancom, Výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti, Kľúčové výsledky výkonnosti) boli identifikované taktiež silné stránky a návrhy na zlepšovanie. Po konsenzus meetingu vzišlo bodové hodnotenie, ktoré následne pokračovalo posúdením na mieste zo strany externého hodnotiteľa.  Následne CAF tím spoločne spracoval druhý akčný plán zlepšovania pre MsÚ Šaľa, ktorý by mal náš úrad zrealizovať v nasledujúcich 6 mesiacoch v rámci 3. fázy implementácie projektu s cieľom zlepšovania sa a približovania sa k výnimočným organizáciám. 

Nosné aktivity APZ medzi inými sú:

  • Zváženie realizácie prezentačných akcií s cieľom informovať o procesoch a práci úradu (napr. Deň otvorených dverí na úrade).
  • Spracovať samostatnú koncepciu rozvoja bývania,  a energetickú koncepciu, nielen ako súčasť PHSR
  • Meranie vnímania spokojnosti zamestnancov úradu - opakovanie a rozšírenie prieskumu
  • Školenie k príprave kariet procesov - praktické príklady procesného manažmentu -
  • Prehodnotiť efektívnosť merania spokojnosti občanov/zákazníkov - zvážiť spôsob, frekvenciu a rozšírenie oblastí prieskumu
  • Aktualizovať, implementovať a pravidelne vyhodnocovať plán spoločenskej zodpovednosti úradu
  • Zavedenie a realizácia plánu školení a vzdelávacích aktivít najmä oblasť IT
  • Prehodnotiť spôsob zberu námetov od zamestnancov  cez schránku pre námety od zamestnancov
  • Prehodnotiť spôsob zberu námetov cez schránku pre námety od zákazníkov v klientskom centre

MsÚ Šaľa teda pokračuje v ceste za zlepšovaním, pričom prvé výsledky by mali byť dosiahnuté ešte v prvom polroku tohto roka.  Následne je  naplánované hodnotenie Externej spätnej väzby, po ktorom sa rozhodne na základne dosiahnutého zlepšenia o tom, či náš úrad získa opätovne titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Mestský úrad Šaľa a jeho zamestnanci opakovane implementujú model CAF s cieľom zlepšovať kvalitu svojej práce a vlastnú výkonnosť, aby mohli poskytovať lepšie a efektívnejšie riešenia v prospech občana. Zároveň aj mesto Šaľa z pozície zamestnávateľa má záujem vytvárať podmienky pre rozvoj zamestnancov a posunúť riadenie úradu smerom k výnimočným organizáciám, čo je základným predpokladom skvalitňovania nami poskytovaných služieb či už občanom, ale aj ostatným subjektom.

  • prevzatie titulu Efektívny užívateľ CAF v roku 2022