Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.11.2020 - 12:26  //  aktualizácia: 30.11.2020 - 12:26  //  zobrazené: 492

DS_Šaľa, Dlhoveská záhradkárska osada VNK, TS, NNK

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,      IČO: 36 361 518  

(ďalej len "navrhovateľ") dňa 13.11.2020 podal návrh na kolaudáciu líniovej stavby:

 

DS_Šaľa, Dlhoveská záhradkárska osada VNK, TS, NNK

(záhradkárska osada Duslo – Šaľa)

v rozsahu:      SO 01 – 22 kV káblová prípojka

SO 02 – 1 kV káblová prípojka

SO 03 – Transformačná stanica

PS  01 – Transformačná stanica - technológia

(ďalej len “stavba“) v intraviláne mesta Šaľa, mestská časť Veča, na pozemkoch register "C" v katastrálnom území Šaľa:

 • parc. č. 3951/3 (druh pozemku ostatná plocha) v spoluvlastníctve vlastníkov záhradiek v dotknutom území, stavebník má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 písm. b) stavebného zákona – na základe Zmluvy o zriadení vecných bremien, ev. č. 190643-121485424-VB – zo dňa 14.05.2019 a Zmluvy o zriadení vecných bremien, ev. č. 190680-121485424-VB – zo dňa 21.05.2019,
 • parc. č. 3951/196 (druh pozemku záhrada) vo vlastníctve stavebníka,
 • parc. č. 3951/197 (druh pozemku záhrada) vo vlastníctve stavebníka

na účely zabezpečenia kvalitnej dodávky elektrickej energie v záhradkárskej osade Šaľa - Duslo (pri  futbalovom štadióne v Šali-Veči).

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 23301/2019/SU/3473 dňa 25.11.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 27.12.2019.

 

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Stavba obsahuje:

SO 01 – 22kV káblová prípojka

 Nová 22kV podzemná prípojka (VN č. 1043)

 

SO 02 – 1kV káblová prípojka

 Napojenie nových 1kV podzemných káblových vývodov z kioskovej transformačnej stanice.

 

SO 03 – Transformačná stanica

 Typizovaná kiosková transformačná stanica typu HARAMIA EH6 S vlastným osvetlením a bleskozvodom.

PS 01 – Transformačná stanica - technológia

 V transformačnej stanici sú umiestnené VN rozvádzač 22 kV s izoláciou SF6 pre napojenie 22kV káblového vedenia, transformátor 1x400kVA s vnútorným ovládaním, NN rozvádzač 0,42 kV (RH) na napojenie 1kV distribučných rozvodov vrátane merania vlastnej spotreby a kompenzácie, uzemnenie TS.

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

22.12.2020 o 11.00 hodine

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, stavebný úrad, 3. poschodie, č. dverí 4.20.

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné hodiny: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00)

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.

Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Príloha:

- situácia

 

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 2. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 3. vlastníkom pozemkov a stavieb

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11  Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63  Nitra
 3. Inšpektorát práce, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
 4. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 5. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 6. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

na vedomie

 1. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 

Ostatní

11. Eduard Dubeň, Bevatron s.r.o., G. Bethlena č. 50, 940 01 Nové Zámky

- k spisu

 

 

 

 

 

 

 

                                         Mgr. Jozef Belický
                                         primátor mesta

 

Prílohy