Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 18.03.2021 - 07:58  //  aktualizácia: 18.03.2021 - 08:03  //  zobrazené: 497

Emócie u dieťaťa v materskej škole

Každý človek dennodenne prežíva spleť rôznych emócií, ktoré potrebuje správne pomenovať, pochopiť a spracovať.  Ťažšie to majú deti. Nedokážu správne dostatočne poňať (vysvetliť) a vyjadriť svoje emócie.

Schopnosť vyznať sa vo svojich emóciách, vedieť s nimi  zachádzať, porozumieť emóciám iných ľudí, vedieť riešiť konflikty, dohovoriť sa s ostatnými a nadväzovať s nimi priateľstvo sú schopnosti, ktoré sa označujú ako emočná inteligencia. Ich nedostatok môže spôsobiť, že dieťa nie je schopné zaradiť sa do skupiny vrstovníkov, má s nimi časté konflikty a konfliktne môže pôsobiť aj v rodine. Samo môže prežívať subjektívne pocity osamelosti, neschopnosti, odmietanie ostatnými, hnevu a smútku.

Pre učiteľky v materskej škole je dôležitá informácia, že emočné schopnosti sa do určitej miery dajú naučiť.  Ich učenie by malo byť neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania detí v materskej škole.

Dieťa spoznáva v priebehu výučby, že mať emócie je správne a v poriadku. Učiteľka ich motivuje k tomu, aby sami vyjadrovali svoje emócie a odkrývali ich príčiny. Poukazuje na súvislosti medzi pocitmi v správaní. Výsledkom procesu je získavať schopnosť spoznať svoje emócie a poznania, ktoré sú príčinou aktuálneho prežívania.

Pre zdravý vývin dieťaťa sú dôležité sociálne a emocionálne zručnosti, ktoré sú súčasťou edukácie. V našej MŠ na rozvoj sociálnych a emočných zručností  je nám nápomocný program Druhý krok.

Samotný program pozostáva z 3 hlavných častí:  Nácvik empatie, ovládanie emócií a riešenie problémov. Cielene kladieme veľký dôraz na rozpoznanie vlastných emócií detí a správne určenie emócií, ktoré prežívajú druhí  ľudia (deti). Prostredníctvom programu svoju pozornosť  zameriavame na zníženie agresívneho správania sa a k vytvoreniu vhodnej atmosféry triedy, školy.

V procese výučby preberáme s deťmi sedem bežných  emócií: šťastný, smutný, nahnevaný, prekvapený, vystrašený, znechutený a znepokojený.  Využívame hravou formou aj rôzne plyšové hračky - bábky, hry, rozprávky, básničky zamerané na lepšie pochopenie danej emócie počas spoločného sedenia.

Pomocou stratégie programu Druhý krok používame spolu so slovnou pochvalou malé červené srdiečka, ktoré si deti ukladajú do priesvitnej nádoby. Sledujú, aké sú v rámci triedy úspešne aktívne pri uplatnení nadobudnutej teórie v praktických situáciách a dosahovaní cieľov.

Vzdelávať a vychovať prosociálne mysliaceho a konajúceho človeka je beh na dlhú trať. Úloha, ktorá je dôležitá pre všetky stupne škôl.  Základný kameň úspechu, či neúspechu pokladáme práve v období predprimárneho vzdelávania.

Autorka článku: Mgr. Tatiana Jarošová, pedagogický asistent, MŠ 8. mája 2, Šaľa

Názov projektu: „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“