Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.03.2016 - 12:43  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:24  //  zobrazené: 1550

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

Zvolávam 3. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 31. 03. 2016 (štvrtok) o 15,30 h v zasadačke na 1. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady                    za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015
4. Rôzne
5. Záver