Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.03.2016 - 13:23  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:26  //  zobrazené: 1725

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

Zvolávam 2. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 09. 03. 2016 (streda) o 16,00 h v zasadačke na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Bytové otázky
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady                    za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015
5. Rôzne
6. Záver