Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.10.2016 - 14:07  //  aktualizácia: 20.10.2016 - 14:07  //  zobrazené: 1876

Obytná zóna Šaľa – Bilica Sever - I. etapa

DTN, s.r.o. so sídlom Ul. P.Pázmanya č. 49/3, 927 01 Šaľa, IČO: 36 544 329

Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon“) a upustenie od ústneho pojednávania

 

 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

Dňa 30. 09. 2016 podala  spoločnosť DTN, s.r.o. so sídlom Ul. P.Pázmanya č. 49/3,                             927 01 Šaľa, IČO: 36 544 329, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Obytná zóna Šaľa – Bilica Sever - I. etapa, na pozemkoch parc. č. 5019/5, 5019/5, 5019/20, 5019/21, 5019/22, 5019/23, 5019/24, 5019/25, 5019/26, 5019/27, 5019/28, 5019/29, 5019/30, 5019/31, 5019/32, 5019/33, 5019/34, 5019/35, 5019/36, 5019/37, 5019/38, 5019/39, 5019/40, 5019/41, 5019/42, 5019/43, 5019/44, 5019/45, 5019/46, 5019/47, 5019/48, 5019/49, 5019/50, 5019/51, 5019/52, 5019/53, 5019/54, 5019/55, 5019/56, 5019/57, 5019/58, 5019/59, 5019/60, 5019/61, 5019/62  kat. územie Šaľa, ktorá pozostáva:

 

 • z regulatív výstavby rodinných domov, ktorých súčasťou je aj zmena počtu stavebných pozemkov,/ z pôvodných 18-tich samostatných parciel na 21stavebných parciel/ s napojením na dostupné verejné inžinierske siete a verejné komunikácie.

   

  Územné rozhodnutie na technickú infraštruktúru pre Obytnú zónu Šaľa – Bilica Sever – I. etapa bolo vydané Mestom Šaľa pod č. 1173/2012-2 (4122/2011) zo dňa 13.08.2012, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 15.09.2012.

  Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117  ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 stavebného zákona oznamuje začatie konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

   

   

  Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom  úrade (3. poschodie, miestnosť č. 311)  počas úradných hodín. (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

   

  Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

  V rovnakej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámi v určenej dobe svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že s ňou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí ( 36 ods. 3 stavebného zákona). V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hod uplatnené mohli byť ( 42 ods. 5 stavebného zákona).

  Poučenie:

  Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

  Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

   

  Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

   

  Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

   

  Príloha:

 • situácia 1:500

   

   

   

  Oznámenie vyvesené dňa: .....................           Oznámenie zvesené dňa: ..............................

  Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis

   

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

   

   

   

  Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

   

  Doručí sa:

  účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 • DTN, s.r.o. P. Pázmanya 49/3, 927 01 Šaľa

 1. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 5019/5, 5019/20, 5019/21, 5019/22, 5019/23, 5019/24, 5019/25, 5019/26, 5019/27, 5019/28, 5019/29, 5019/30, 5019/31, 5019/32, 5019/33, 5019/34, 5019/35, 5019/36, 5019/37, 5019/38, 5019/39, 5019/40, 5019/41, 5019/42, 5019/43, 5019/44, 5019/45, 5019/46, 5019/47, 5019/48, 5019/49, 5019/50, 5019/51, 5019/52, 5019/53, 5019/54, 5019/55, 5019/56, 5019/57, 5019/58, 5019/59, 5019/60, 5019/61, 5019/62 v kat. území Šaľa a  pozemkov register "E" KN parc. č. 1673/2, 1674/4 v kat. území Šaľa a stavieb na nich v kat. území Šaľa
  • Mesto Šaľa, primátor, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa

  • Ervin Nagy, Ul. Priečna 1561/13, 924 00, Galanta

  • Ing. Martin Findra, Budovateľská 546/30, 927 01 Šaľa

  • Zuzana Findrová, Budovateľská 546/30, 927 01 Šaľa

  • Tibor Belovič, Ul. Jánošíkova č. 1363/23, 927 01 Šaľa

    

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknuté orgány

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 2. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 
 3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
 4. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 5. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

 6. Západoslovenská energetika, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62Bratislava

 1. ORANGE Slovensko, a.s. Michlovský s.r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 2. MsÚ v Šali - referát dopravy a technických činností
 3. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 4. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

na vedomie

DTN, s.r.o. P.Pázmanya 49/3, 927 01 Šaľa

 • k spisu

Prílohy

sitka_a3

(pdf - 641.28 kB)
situacia

(pdf - 847.18 kB)